Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kidnappningar utförda av terrorister – informationsutbyte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kidnappningar utförda av terrorister – informationsutbyte

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets rekommendation om informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

 • I rekommendationen fastställs ett förfarande för utbyte av erfarenheter mellan EU-länderna för att bidra till att lösa situationer där kidnappningar utförs av terrorister.

VIKTIGA PUNKTER

 • Kidnappningar utförda av terrorister utgör en stor utmaning för EU-länderna. För att på ett framgångsrikt sätt lösa sådana situationer behöver länderna samla in bakgrundsinformation, etablera kontakter och inleda konfidentiella diskussioner. Genom att utbyta information kan ett EU-land snabbt identifiera om ett annat EU-land redan har erfarenhet av kidnappningar i samma region, utförda av samma terroristgrupp eller under liknande omständigheter.
 • För att uppnå detta rekommenderas varje EU-land att cirkulera datablad till andra EU-länder om en eventuell kidnappning utförd av terrorister efter det att incidenten har lösts.
 • Denna information bör innehålla
  • land och region där kidnappningen ägde rum,
  • gisslans antal och nationalitet,
  • tid och datum för kidnappningen och då incidenten avslutades,
  • ansvarig terroristgrupp eller förövare,
  • tillvägagångssätt vid kidnappningen,
  • motiv för kidnappningen,
  • eventuell medverkan av medlare,
  • kontaktperson i det berörda EU-landet.
 • Kompletterande information ska också lämnas vid behov om
  • gisslans skäl för att befinna sig i landet, språkkunskaper, kön,
  • förövarnas ideologi, medborgarskap, språkkunskaper,
  • förövarnas sätt att vända sig till allmänheten,
  • detaljer rörande förövarnas tillvägagångssätt.
 • I bilagorna till rekommendationen föreslås ett standardformat för denna information, liksom förslag på ytterligare information som ska tillhandahållas, såsom förhandlingsstrategi, förhalningstaktik och om lösesummor eller politiska krav var inblandade.
 • Ytterligare information och erfarenhet bör utbytas bilateralt i enlighet med den nationella lagstiftningen. Hantering av personuppgifter bör också ske i enlighet med den nationella lagstiftningen.
 • Varje EU-land bör sammanställa information om eventuella incidenter som har ägt rum efter den 1 januari 2002 och överlämna sammanställningen till de andra EU-länderna. En förteckning över kontaktpersoner bör också cirkulera för att underlätta direkt kommunikation.
 • Information bör utbytas via sambandskontorens nätverk för EU-övergripande informationsutbyte om terroristincidenter (se rådets beslut 2005/671/RIF). Information bör också utbytas med Europol, med en översyn efter 12 månader för att avgöra om mängden och typen av uppgifter kräver en databas.

BAKGRUND

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation av den 12 juni 2007 om informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister (EUT L 214, 17.8.2007, s. 9–12)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (EUT L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

Senast ändrat 03.05.2016

Top