Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för kampen mot terrorism

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategi för kampen mot terrorism

Terrorism är en verklig fara för stater och folk. För att bemöta den, har Europeiska unionen (EU) inrättat en strategi för kampen mot terrorism som grundar sig på att förebygga, skydda, förfölja och agera.

RÄTTSAKT

Europeiska unionens råd, 30 november 2005 – Europeiska unionens strategi för att bekämpa terrorism.

SAMMANFATTNING

Inför det aktuella terroristhotet har Europeiska unionen (EU) och Förenta nationerna (FN) inrättat en global strategi som syftar till att bidra till den globala säkerheten. Strategin som antagits på EU-nivå främjar demokrati, dialog och goda styrelseformer för att komma till rätta med strukturer som ligger bakom radikaliseringen.

För att på ett effektivt sätt bekämpa terrorism, föreslår EU att organisera sina åtgärder runt fyra mål: förebygga, skydda, förfölja och agera.

Förebygga

Pelaren "Förebygga" syftar till att bekämpa radikalisering och nyrekrytering av terrorister genom att avgöra vilka metoder, vilken propaganda och vilka verktyg som används av terroristerna. Även om utmaningarna kommer från medlemsstaterna, bidrar EU till att samordna nationell politik, att avgöra vad som är god praxis och att utbyta information.

Prioriteringarna inom förebyggandet är:

 • att utarbeta gemensamma åtgärder för att upptäcka och tackla problembeteende;
 • åtgärda propagerande och rekrytering i utsatta miljöer (fängelser, platser för religiös utbildning och andakt osv.);
 • utveckla en interkulturell dialog;
 • på ett bättre sätt förklara EU:s politik;
 • uppmuntra (genom biståndsprogram) god samhällsstyrning, demokrati, undervisning och ekonomiskt välstånd;
 • fortsätta med forskning inom detta område och utbyta erfarenheter och analyser.

Skydda

Pelaren "Skydda" syftar till att minska sårbarheten hos målen för attacker och begränsa effekterna vid en attack. Den föreslår att inrätta en kollektiv handlingsplan för säkerheten vid gränserna, transportväsendet och annan gränsöverskridande infrastruktur.

För att på bästa sätt kontrollera gränserna, har medlemsstaterna tillgång till den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) och till informationssystemet för viseringar (VIS) liksom till byrån FRONTEX. Parallellt med dessa instrument ska de utbyta data om passagerare och använda biometriska data i identitetshandlingar.

För att öka transportsäkerheten, ska medlemsstaterna studera alla de svaga punkterna i transportverksamheten samt förstärka säkerheten för vägar, tåg, flygplatser och hamnar.

EU önskar utvärdera hotet och graden av sårbarhet. Det rör sig om att sätta upp en arbetsplan, metoder för att skydda mot attack och ett europeiskt program för kritisk infrastruktur. Medlemsstaterna bör också fortsätta med sitt samarbete inom områdena för icke-spridning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Förfölja

Den tredje delen syftar till att förfölja terrorister över gränser samtidigt som de mänskliga rättigheterna och internationell rätt respekteras. EU önskar i första hand att skapa hinder för tillgången till utrustning som gör det möjligt att genomföra terroristattacker (vapen, sprängmedel osv.), störa terroristnätverken och rekryteringsverksamheten liksom att förebygga missbruket av den icke vinstdrivande sektorn.

Det andra målet när det gäller att förfölja terrorister syftar till att skära av terrorismens finansieringskällor genom att kartlägga terroristerna, frysa deras medel och hindra överföring av pengar (rör också aspekten "förebyggande"). EU har också verkställt lagstiftning om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det tredje målet går ut på att stoppa terroristernas planering genom att störa kommunikation och spridning av terroristernas tekniska kunskap, särskilt genom internet.

Medlemsstaterna ställer till förfogande de redskap som behövs för att samla in och analysera underrättelser. De utarbetar gemensamma analyser och utbyter information, genom Europol och Eurojust. Varje medlemsstat ska redogöra för hur den har förstärkt sin kapacitet och sina nationella mekanismer.

De redskap som används för att uppnå dessa mål är:

 • analyser som görs av lägescentralen (SitCen) och Europol;
 • den europeiska arresteringsordern och det europeiska bevisupptagningsbeslutet;
 • gemensamma undersökningsgrupper;
 • principen om tillgång till information om brottsbekämpning;
 • VIS och SIS II (för bättre informationstillgång);
 • gruppen för finansieringsåtgärder (Financial Action Task Force, FATF) (EN) (FR) är en aktiv medlem, som lämnar rekommendationer varav en stor andel verkställs genom EU-lagstiftning.

Agera

Risken för attacker kan aldrig minskas till noll. Det är upp till medlemsstaterna att hantera dem då de inträffar. Reaktionsmekanismerna som behövs vid terroristattacker är ofta desamma som vid olyckor med naturliga, tekniska eller mänskliga orsaker. För att förutse dem, är det lämpligt att dra fördel av existerande strukturer och europeiska mekanismer för civilskydd. En EU-databas samlar förteckningen över resurser och tillgångar som medlemsstaterna kan tänka sig bidra med vid terroristattacker.

Om en attack inträffar, är det helt nödvändigt att:

 • snabbt utbyta praktisk information och beslut liksom att säkerställa samordning av media (om det rör sig om en gränsöverskridande incident);
 • säkerställa solidaritet, bistånd och ersättning till offer för terrorism och deras familjer, på nationell nivå och på EU-nivå;
 • ge bistånd till EU-medborgare i tredjeländer;
 • skydda och bistå civila och militära tillgångar som inrättats i EU vid krishanteringsåtgärder.

Strategin kompletteras av en detaljerad åtgärdsplan (EN) där de åtgärder som ska vidtas räknas upp i fyra delar.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Europeiska unionens råd (EN) av den 17 januari 2011 om EU:s handlingsplan för att bekämpa terrorism.

Europeiska unionens råd, 17 juli 2008 – Reviderad strategi mot finansiering av terrorism.

Rådets beslut 2007/124/EG av den 12 februari 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker för perioden 2007-2013 [EUT L 58, 24.2.2007].

See also

 • Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för Inrikes frågor – Kampen mot terrorismen (EN)

Senast ändrat den 07.12.2011

Top