Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Åtgärdsprogrammet "Förebyggande av och information om narkotikamissbruk". (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Åtgärdsprogrammet "Förebyggande av och information om narkotikamissbruk". (2007-2013)

Europeiska unionen (EU) inrättar programmet "Förebyggande av och information om narkotikamissbruk" för perioden 1 januari 2007 till den 31 december 2013. Projektet är en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa". Det syftar till att stödja projekt som ska förebygga narkotikaanvändning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1150/2007/EG av den 25 september 2007 om inrättande för perioden 2007–2013 av det särskilda programmet "Förebyggande av och information om narkotikamissbruk" som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa".

SAMMANFATTNING

Dödssiffrorna som är knutna till narkotikamissbruk är höga i Europa. Det är helt nödvändigt att mäta de omedelbara och de långsiktiga konsekvenserna av narkotika på hälsan, på den sociala och psykologiska utvecklingen och för lika möjligheter för de som berörs.

Programmet Förebyggande av och information om narkotikamissbruk som inrättats av Europeiska unionen (EU) har tre målsättningar:

 • förebygga och minska användning av narkotika, narkotikamissbruk och de medförda riskerna;
 • förbättra informationen om narkotikaanvändning;
 • stödja en god tillämpning av EU:s strategi mot narkotika.

För detta ändamål främjar programmet gränsöverskridande åtgärder för att:

 • bilda sektorsövergripande nätverk;
 • se till att kunskapsbasen vidgas och att det sker ett informationsutbyte och spridning av kunskap om goda rutiner;
 • öka medvetenheten om de hälsoproblem och sociala problem som orsakas av narkotikaanvändning;
 • förebygga narkotikaanvändning.

Tillämpningsområde

De åtgärder som finansieras av projektet är följande:

 • åtgärder som genomförs av kommissionen (forskning, opinionsundersökningar, kampanjer, offentliga evenemang, analysverksamhet, utveckling av webbplatser osv.);
 • gränsöverskridande projekt av europeiskt intresse som läggs fram av medlemsstaterna eller länder som kandiderar till medlemskap i EU;
 • verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ vars målsättningar är av allmänt europeiskt intresse.

De åtgärder som vidtas är öppna för alla organisationer, offentliga som privata, som arbetar med förebyggande av eller information om narkotikafrågor.

Programmet riktar sig till alla grupper som berörs av narkotikaanvändning, men har som särskild målgrupp, eftersom de är riskgrupper, unga, kvinnor, utsatta grupper och personer bosatta i socialt missgynnade områden.

Andra målgrupper innefattar lärare och pedagogisk personal, föräldrar, socialarbetare, lokala och nationella myndigheter, medicinsk och paramedicinsk personal, domstolspersonal, brottsbekämpande myndigheter och kriminalvårdsmyndigheter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och religiösa samfund.

Finansiering

Budgeten för 2007-2013 är på 21,35 miljoner euro. Bidrag beviljas av kommissionen efter en förslagsomgång. Det finns flera kriterier för beviljande:

 • den föreslagna åtgärden överensstämmer med det årliga arbetsprogrammet;
 • de förväntade resultaten överensstämmer med de mål som satts upp av programmet;
 • det begärda beloppet är avpassat till de förväntade resultaten;
 • åtgärdernas effekter för allmänheten liksom dess geografiska räckvidd och sociala konsekvenser;
 • medborgarnas medverkan i strukturerna.

Bakgrund

EU har vidtagit många åtgärder i kampen mot narkotika. Utöver strategin mot narkotika som inrättades för perioden 2005-2012, antogs en åtgärdsplan för att översätta strategin till konkreta åtgärder.

Programmet "Förebyggande av och information om narkotikaanvändning" är en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" 2007-2013 som syftar till att främja frihet, säkerhet och rättvisa i EU. Det innefattar också de särskilda programmen "Straffrätt", "Civilrätt", "Grundläggande rättigheter och medborgarskap", och programmet Daphne III om kampen mot våld.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1150/2007/EG

23.10.2007

-

EUT L 257, 3.10.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Rapport om den preliminära utvärderingen av det särskilda programmet "Förebyggande av och information om narkotikamissbruk" 2007-2013 [KOM(2011) 246 slutlig - Ej offentliggjort i EUT]. Utvärderingen av programmet visar att det har uppvisat goda resultat under de tre första åren av verkställandet och att flera målsättningar har uppnåtts. Kommissionen beklagar dock den otillräckliga budgeten som hindrar programmet att ha en verklig effekt på europanivå. Den föreslår därför att programmets ekonomiska medel ska ökas, men också att projekt på europanivå ska gynnas, att administrativa förfaranden ska förenklas och att spridningen av de resultat som uppnåtts ska förbättras.

See also

Senast ändrat den 07.11.2011

Top