Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Särskilt program för att förebygga och bekämpa kriminalitet (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Särskilt program för att förebygga och bekämpa kriminalitet (2007-2013)

Som en del av det allmänna programmet "Säkerhet och skydd av friheter" inrättar Europeiska unionen (EU) ett speciellt program för perioden 2007-2013 för att stödja projekt gällande förebyggande av organiserad och icke organiserad brottslighet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/125/RIF av den 12 februari 2007 om inrättande, som del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Förebyggande och bekämpande av brott för perioden 2007-2013.

SAMMANFATTNING

Programmet Förebyggande och bekämpande av brott ersätter ramprogrammet angående polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis). Det har som mål att förebygga och bekämpa kriminalitet, i synnerhet terrorism, människohandel och brott mot barn, narkotikahandel, vapenhandel, korruption och bedrägeri. Det består av fyra tematiska huvuddelar:

 • brottsförebyggande och kriminologi;
 • brottsbekämpning;
 • skydd av och stöd till vittnen;
 • skydd av brottsoffer.

Inom dessa huvudsakliga handlingsområden planerar man framför allt att:

 • främja rättsligt samarbete mellan myndigheter med ansvar för brottsbekämpning, andra nationella myndigheter och Europeiska unionens (EU) organ;
 • främja välfungerande åtgärder vad gäller skydd av brottsoffer och vittnen;
 • främja åtgärder som behövs för att strategiskt förebygga och bekämpa brottslighet, och att upprätthålla säkerheten såsom vid arbetet i det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet och offentlig-privata partnerskap.

Även om det inte rör straffrättsligt samarbete kan programmet täcka kostnader för att uppmuntra till samarbete mellan rättsliga instanser och myndigheter med ansvar för brottsbekämpning.

Projekt och åtgärder som kan vara stödberättigande

Programmet kan, genom finansiella bidrag eller offentlig upphandling, finansiera:

 • projekt av europeisk dimension som initieras och förvaltas av kommissionen;
 • transnationella projekt som rör parter i minst två medlemsstater, eller minst en medlemsstat och ett kandidatland eller anslutande land;
 • nationella projekt i enskilda medlemsstater, såsom förberedelse för hur man ska genomföra transnationella och/eller gemensamma åtgärder som kompletterar dem, eller som utvecklar nyskapande tekniker som går att använda i andra länder;
 • bidrag för administrativa kostnader för icke-statliga organisationer som utan vinstintressen följer programmets syfte på europeisk nivå.

De stödberättigande åtgärderna är i synnerhet operativt samarbete, analys, utvärdering och uppföljning, överföring av tekniker och metoder, utbildning och utbyte av personal och experter liksom ökande av medvetenhet samt spridning.

Programmet gäller myndigheter med ansvar för brottsbekämpning och andra privata eller offentliga såväl regionala som nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter, universitet, statistikkontor och europeiska icke-statliga organisationer (NGO), men även internationella organ inom området som deltar såsom parter.

Organisationer som ansöker om att delta i programmet Förebyggande och bekämpande av brottslighet bör ha rättskapacitet och ha sitt säte i en medlemsstat. Vinstdrivande organisationer har endast tillgång till bidrag om de samarbetar med offentliga icke vinstdrivande organ.

Detta beslut skall från och med den 1 januari 2007 ersätta motsvarande bestämmelser i beslut 2002/630/RIF (Agis). Åtgärder påbörjade innan den 31 december 2006 med stöd av ovannämnda beslut fortsätter att förvaltas enligt detta beslut tills de är avslutade.

Bakgrund

Det särskilda programmet Förebyggande och bekämpande av brott såväl som programmet Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering avseende terrorism härrör från ramprogrammet Säkerhet och skydd av friheter, med en budget om 745 miljoner euro, och omfattas av i budgetplanen för perioden 2007-2013.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/125/RIF

24.2.2007

-

EUT L 58, 24.2.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om halvtidsutvärderingen av ramprogrammet för säkerhet och skydd av friheter för perioden 2007–2013 [KOM(2011) 318 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Rapporten utvärderar verkställandet av programmet "Förebygga och bekämpa kriminalitet" under perioden 2007-2009. Den drar slutsatsen att de projekt som fått stöd genom programmet globalt nått förväntade resultat: nya verktyg och metoder har skapats, bästa praxis har spridits och kunskapen om specifika områden har förstärkts. De allra flesta av projekten rörde horisontella metoder för förebyggande av kriminalitet och samarbete mellan brottsbekämpande organ. De brottsbekämpande organen är de största deltagarna i programmet: Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien representerar 48 %. Kommissionen lyfter dock fram olika problem i verkställandet och konstaterar en underanvändning av krediter. Den föreslår att programmet ska fortsätta ända till 2013 och att förfarandet för att godkänna bidrag och utvärderingsprocessen skall förbättras.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om inrättande av ett ramprogram för säkerhet och skydd av friheter för perioden 2007-2013 [KOM (2005) 124 – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 08.09.2011

Top