Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det särskilda programmet förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det särskilda programmet förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism (2007-2013)

Som en del av det allmänna programmet "Säkerhet och skydd av frihet" inrättar Europeiska unionen ett särskilt program för perioden 2007-2013 i syfte att stödja projekt för förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/124/EG av den 12 februari 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker för perioden 2007-2013.

SAMMANFATTNING

Detta program är avsett att stödja medlemsländernas ansträngningar att förebygga och förbereda sig för terroristattacker och att skydda medborgarna och kritisk infrastruktur. Programmet ska bidra till att garantera ett skydd mot terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker.

Förebyggande och beredskap

Programmet syftar till att:

  • främja riskbedömningar i fråga om kritisk infrastruktur och utveckling av skyddsmetoder och säkerhetsnormer;
  • stödja ömsesidiga operativa åtgärder för att förbättra säkerheten i gränsöverskridande försörjningskedjor;
  • stimulera utbyte av erfarenheter på området för skydd av kritisk infrastruktur.

Konsekvenshantering

Programmet syftar särskilt till att främja utbyte av sakkunskaper och bästa praxis i fråga om krishantering mellan olika aktörer och att gemensamma övningar för att förstärka samordningen mellan de berörda organen anordnas.

Projekt och åtgärder som kan beviljas bidrag

Programmet kommer, genom bidrag eller avtal om offentlig upphandling, att möjliggöra finansiering av:

  • projekt med europeisk dimension som initieras och förvaltas av kommissionen;
  • gränsöverskridande projekt mellan samarbetspartner i åtminstone två medlemsländer eller åtminstone i ett medlemsland och i ett kandidatland eller ett anslutande land;
  • nationella projekt i enskilda medlemsstater som inför gränsöverskridande projekt eller EU-åtgärder, som kompletterar dem, eller som utvecklar innovativ teknik som har förutsättningar för att användas i andra länder.

De åtgärder som är stödberättigade gäller särskilt operativt samarbete och samordning, verksamheter som avser analys, revision och kontroll, informationsdelning, utbildning av och utbyten mellan experter liksom verksamhet för att öka medvetandegraden och sprida resultat.

För att delta i programmet "Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism" ska intresserade organisationer vara juridiska personer och ha säte i ett medlemsland. Organisationer med vinstsyfte har tillgång till bidrag om de arbetar tillsammans med statliga eller ideella organisationer.

Bakgrund

Det särskilda programmet mot terrorism såväl som det särskilda programmet om brottslighet omfattas av ramprogrammet "Säkerhet och skydd av friheter" för vilket en budget på 745 miljoner euro har förts in i budgetplanen för perioden 2007-2013.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/124/EG

24.2.2007

-

EUT L 58, 24.2.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om halvtidsutvärderingen av ramprogrammet för säkerhet och skydd av friheter för perioden 2007–2013 [KOM(2011) 318 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Rapporten utvärderar verkställandet av programmet "Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker" under perioden 2007-2009. Den drar slutsatsen att projekt som fått stöd genom programmet har givit förväntade resultat på global nivå: nya verktyg och metoder har skapats, bästa praxis har spridits och kunskaperna i specifika frågor har förstärkts. Majoriteten av projekten handlar om att förebygga och förbereda utan risk och är avsedda för brottsbekämpande personal. Italien och Spanien har ensamma 48 % av projekten. Kommissionen lyfter dock fram vissa problem i verkställandet och konstaterar en underanvändning av krediter. Den föreslår att följa programmet fram till 2013 och förbättra godkännandeförfarandet för bidrag samt utvärderingsprocessen.

Meddelande från kommissionen om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (KOM(2006) 786 slutlig - Inte offentliggjort i EUT).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om inrättande av ett ramprogram för Säkerhet och skydd av friheter för perioden 2007-2013 (KOM(2005) 124 slutlig - EUT L 58, 24.2.2007).

Senast ändrat den 05.09.2011

Top