Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2005/671/RIF om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Kampen mot terrorism är ett av Europeiska unionens (EU:s) prioriterade mål. I detta beslut fastställs ett förfarande för utbyte av information om brottsutredningar, åtal och fällande domar för terroristbrott mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

 • För att bekämpa terrorismen är det nödvändigt att de berörda organen har så fullständig och uppdaterad information som möjligt. EU-länderna ska samla information om brottsutredningar, åtal och fällande domar för terroristbrott som gäller två eller flera EU-länder, och överföra den informationen till Europol eller Eurojust, efter vad som är lämpligt.
 • En särskilt utsedd specialiserad avdelning inom ett lands brottsbekämpande myndighet ansvarar för att skicka all relevant information som härrör från brottsutredningar för terroristbrott till Europol, däribland följande:
  • Personens eller gruppens identitet.
  • De handlingar som är under utredning och omständigheterna kring dem.
  • Brottet.
  • Kopplingar till andra relevanta fall.
  • Användning av kommunikationsteknik.
  • Det hot som innehavet av massförstörelsevapen utgör.
 • Minst en myndighet i varje land utses till Eurojusts nationella korrespondent i terrorismfrågor, och är ansvarig för att skicka all relevant information om åtal och fällande domar mot terrorister till Eurojust, däribland följande:
  • Identiteten för den person eller grupp som är föremål för brottsutredning eller åtal.
  • Det berörda brottet och de särskilda omständigheterna kring det.
  • Information om fällande domar för terroristbrott och de särskilda omständigheter som omger dessa brott.
  • Kopplingar till andra relevanta fall.
  • Framställningar om rättslig hjälp till eller från ett EU-land, och eventuella svar.
 • Varje EU-land säkerställer att relevant information från dokument eller annan bevisning som erhålls under utredningar eller rättsliga förfaranden för terrorism görs tillgänglig för andra EU-länder så snart som möjligt.
 • När så är lämpligt ska länderna inrätta gemensamma utredningsgrupper för att genomföra utredningar. Framställningar från andra EU-länder om juridisk hjälp och verkställighet av domar ska ges högsta prioritet.
 • Beslutet ska inte äventyra säkerheten för privatpersoner eller framgången för en pågående utredning eller särskild underrättelseverksamhet, och går inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen.

Rådets rekommendation 2007/562/EG behandlar EU-ländernas utbyte av information om kidnappningar utförda av terrorister.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det gäller från och med den 30 september 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (EUT L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets rekommendation av den 12 juni 2007 om informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister (EUT L 214, 17.8.2007, s. 9–12)

Senast ändrat 18.08.2016

Top