Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ackreditering och marknadskontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ackreditering och marknadskontroll

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 765/2008 – om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs gemensamma regler för ackrediteringsorgan som säkerställer att icke-livsmedelsprodukter i Europeiska unionen (EU) överensstämmer med vissa krav.
 • Genom förordningen inrättas ett övervakningssystem som garanterar hög säkerhetsnivå för dessa produkter och att de i allmänhet uppfyller tillämpliga krav.
 • Det sätts också upp regler vad gäller kontroll av import från länder utanför EU, och allmänna principer för CE-märkning*.

VIKTIGA PUNKTER

Nationella ackrediteringsorgan

 • EU-länderna måste
  • utse en enda icke vinstdrivande nationell ackrediteringsorganisation,
  • säkerställa att organisationen har tillräckligt med finansiering och personal för att utföra sina uppgifter,
  • övervaka organisationen för att säkerställa att den uppfyller de angivna kraven,
  • förmedla de aktuella uppgifterna till Europeiska kommissionen, som gör upp en offentligt tillgänglig förteckning över de olika nationella organisationerna.
 • Nationella ackrediteringsorgan måste
  • avgöra om de enskilda organen för bedömning av överensstämmelse* är behöriga att utföra sitt arbete och övervaka deras resultat,
  • begränsa eller tillfälligt eller helt återkalla ackrediteringsintygen för bedömningsorganisationer som blir oförmögna att utföra sina uppgifter,
  • vara objektiva och opartiska, med effektiv ledning och lämpliga interna kontroller inrättade,
  • godta referentbedömning,
  • informera andra nationella ackrediteringsorgan om sina verksamheter för bedömning av överensstämmelse,
  • regelbundet göra information om sitt arbete offentligt tillgänglig.
 • Europeiska samarbetet för ackreditering (EA) utför referentbedömningarna för att säkerställa kvaliteten på de tjänster som de nationella ackrediteringsorganen tillhandahåller.

Kontroll av EU-marknaden och importkontroller

 • EU-länderna måste
  • organisera och genomföra marknadskontroll för att säkerställa produktsäkerheten,
  • dra tillbaka, begränsa eller förbjuda produkter som kan skada användarnas hälsa och säkerhet samt omedelbart informera kommissionen om de åtgärder de vidtagit,
  • inrätta förfaranden för att hantera och behandla klagomål,
  • säkerställa att nationella myndigheter för marknadskontroll utses och förses med tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter,
  • säkerställa att de nationella myndigheterna för marknadskontroll samarbetar och utbyter information med varandra,
  • upprätta regler för sanktioner, även straffrättsliga, vid svåra överträdelser av lagen.
 • Marknadskontrollmyndigheterna måste
  • utföra lämpliga kontroller i tillräcklig omfattning, med hänsyn till riskbedömningar, klagomål och annan information,
  • upplysa användarna i sitt eget land om eventuella faror de upptäcker,
  • informera EU:s system för snabbt informationsutbyte (Rapex) om alla allvarliga risker,
  • utbyta information om produktöverensstämmelse via en gemensam EU-databas,
  • samarbeta med myndigheter i andra EU-länder.
 • Nationella tullmyndigheter kan förhindra att en importerad produkt säljs i EU om de anser att den utgör en allvarlig risk för hälsa, säkerhet, miljö eller något annat allmänt intresse.
 • CE-märkning får endast sättas på en produkt av en tillverkare eller någon med fullmakt att agera på dess vägnar, förutsatt att den uppfyller alla överensstämmelsestandarderna.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2010.

BAKGRUND

 • Det är nödvändigt att icke-livsmedelsprodukter som kan röra sig fritt mellan EU-länderna inte utgör någon fara för allmänheten, miljön eller den allmänna säkerheten.
 • Ackreditering ingår i ett övergripande system som innefattar bedömning av överensstämmelse och marknadskontroll. Villkor i regelverket för det sistnämnda kompletterar de som fastställs i annan EU-lagstiftning.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

CE-märkning: en märkning som tillverkare använder för att påvisa att artikeln uppfyller EU:s rättsliga överensstämmelsestandarder.

Organ för bedömning av överensstämmelse: ett organ som utför verksamheter innefattande kalibrering, provning, certifiering och kontroll.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30–47).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 765/2008 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4–17).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82–128).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21–29).

Senast ändrat 14.02.2017

Top