Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vitbok om den inre marknaden för investeringsfonder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vitbok om den inre marknaden för investeringsfonder

I denna vitbok redovisar kommissionen en serie ändringar av de nu gällande EU-ramarna för investeringsfonder ("fondföretagsdirektivet") i syfte att förenkla lagstiftningen och verksamhetsförhållandena på området och samtidigt föreslå attraktiva och säkra investeringsprodukter för investerarna.

RÄTTSAKT

Kommissionens vitbok av den 15 november 2006 om förbättrade ramar för den inre marknaden för investeringsfonder [KOM(2006) 686 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Fondföretagsdirektivet ger inte längre tillräckligt stöd till den europeiska fondsektorn i en tid när den genomför omstruktureringar för att bemöta ett nytt konkurrenstryck och för att ta hänsyn till att de europeiska investerarnas behov förändras.

En effektivare europeisk fondsektor

I denna vitbok föreslår kommissionen följande åtgärder för att förbättra det nu gällande direktivet:

  • Administrativa hinder för marknadsföring över nationsgränserna avlägsnas: De administrativa förfaranden som för närvarande krävs innan en fond får marknadsföras i en annan medlemsstat skall förenklas, bland annat genom att dokumentationen om fonderna förhandsgranskas ingående av myndigheten i värdlandet och att tidsfristen för detta skall vara maximalt två månader.
  • Sammanslagningar av fonder över nationsgränserna underlättas: Kommissionen kommer att föreslå tillägg till fondföretagsdirektivet för att skapa lämpliga rättsliga och tillsynsmässiga villkor för sammanslagningar av fonder inom hela EU.
  • Sammanställning av tillgångar ("asset pooling"). En ändring planeras av bestämmelserna om diversifiering för att möjliggöra en omfattande användning av enhetssammanställning.
  • Pass för förvaltningsbolag. Ett förvaltningsbolag kommer att kunna förvalta samordnade fonder i andra medlemsstater som har bolagsform eller grundas på avtal.
  • Förstärkt samarbete mellan tillsynsmyndigheterna. Eftersom transaktionernas rättsliga och tekniska komplexitet ökar måste bestämmelserna om de behöriga myndigheterna och deras samarbete skärpas.
  • Effektivitetsförbättringar som inte kräver några ändringar av direktivet: Medlemsstaterna kan på sin nivå ta olika initiativ för att förbättra de nationella villkoren för samordnade investeringsfonders verksamhet, till exempel genom att påskynda förfarandena för det ursprungliga godkännandet av fonderna i de respektive länderna.

Förverkligande av den inre marknaden för fonder på ett sätt som också gynnar den slutliga investeraren

För att de slutliga investerarna skall få påtagliga förbättringar måste sektorn vara kraftigt konkurrensutsatt inom den inre marknaden. För detta framstår två åtgärder som nödvändiga:

  • Förenklade prospekt. Detta informationsinstrument måste förbättras: det är framför allt avsett att ge kortfattad och lättbegriplig information om avgifter, risker och förväntade resultat som är omedelbart relevant och lättillgänglig för de slutliga investerarna.
  • Distributionssystemen: Investerarnas intressen skall prioriteras. För närvarande svarar distributionen av fonderna för den största enskilda posten av kostnaderna inom sektorn för investeringsfonder, och därför måste distributionssystemen fungera effektivare. Framför allt måste investerarna kunna förvänta sig att förmedlare och distributörer är objektiva och professionella.

Icke-harmoniserade fonder för icke-professionella investerare

Icke-harmoniserade fonder som distribueras till icke-professionella investerare och som inte omfattas av fondföretagsdirektivet (till exempel öppna fastighetsfonder) utgör en sektor som ökar i betydelse. Kommissionen kommer att genomföra en systematisk analys av dessa fonders egenskaper i fråga om risk och prestanda och bedöma om ramar som underlättar en integrering av en inre marknad för icke-harmoniserade fonder som distribueras till allmänheten är en realistisk och nödvändig lösning och - om så är fallet - under vilka former.

MiFID-direktivet (es de en fr)tilldelar de värdepappersföretag som sköter distributionen ansvaret för att bedöma, mot bakgrund av varje kunds speciella profil, om en viss investering är lämplig eller tillfredsställande. Kommissionen kommer att undersöka vilka marknadsförings- och försäljningsrestriktioner som bör undanröjas vid övergången till ett system som bygger på värdepappersföretagens ansvar för att sälja produkter som är anpassade till varje kunds profil.

Kommissionen och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (es de en fr)kommer att genomföra en systematisk inventering och analys av de nationella hindren för "privat placering" av finansiella instrument hos institutionella investerare och andra godtagbara motparter.

Bakgrund

Sedan fondföretagsdirektivet antogs 1985 har den europeiska marknaden för investeringsfonder utvecklats kraftigt och antalet fonder fortsätter att öka. Vid utgången av 2005 fanns det mer än 29 000 fondföretag. Under 2005 ökade den samlade volymen av de tillgångar som förvaltas av investeringsfonder i Europa och motsvarade 59 % av EU:s BNP (5 000 miljarder euro).

I dag fyller de viktigaste inslagen i 1985 års direktiv inte längre sin funktion på grund av de betydande förändringar som skett under senare år.

Kommissionen har utarbetat denna vitbok, vars syfte är att förenkla direktiv 85/611/EEG med stöd av samråd och ingående diskussioner som genomförts sedan 2004 med konsumenter, aktörer inom branschen och politiska beslutsfattare mot bakgrund av svaren på grönboken [KOM(2005) 314 slutlig] och tre rapporter (EN) som utarbetats av särskilt tillsatta expertgrupper. Under hösten 2007 planerar kommissionen att föreslå nödvändiga ändringar av det befintliga direktivet.

See also

För ytterligare information se webbplatsen för kapitalförvaltning (DE)(EN)(FR).

Senast ändrat den 23.11.2006

Top