Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mer tillgängliga, rättvisa och väladministrerade asylsystem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mer tillgängliga, rättvisa och väladministrerade asylsystem

Europeiska unionen fastställer en ny metod som skall komplettera de nuvarande asylsystemen i syfte att bättre hantera asylrelaterade strömmar, både i Europa och i ursprungsregionerna. De nya systemen skall bygga på ett partnerskap mellan ursprungsland, transitland och första asylland som fungerar fullt ut tack vare att systemen görs mer tillgängliga, rättvisa och väladministrerade.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Mer tillgängliga, rättvisa och väladministrerade asylsystem [KOM(2003) 315 slutlig - Ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

1. Som svar på Europeiska rådets uppmaning att ytterligare undersöka de idéer som förs fram i en skrivelse från Förenade kungariket och förslagen från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) om nya metoder för ett effektivt internationellt skydd och som uppföljning av sitt meddelande om den gemensamma asylpolitiken och Agendan för internationellt skydd [KOM(2003) 152 slutlig] lägger kommissionen fram grunddragen och syftena för en möjlig ny metod för att göra asylsystemen mer tillgängliga, rättvisa och väladministrerade.

2. Kommissionens åsikt är att dessa nya metoder bl.a. bör bygga på iakttagande av förpliktelser enligt internationell rätt, särskilt de som följer av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning från 1951 och på förenlighet med det gemensamma europeiska asylsystem som Europeiska rådet i Tammerfors efterfrågade. Kommissionen anser också att de kommande åtgärderna bör bygga på första etappen av asylsystemet (Tammerfors I) och integreras med det därpå följande så att förutsättningar skapas för ett program Tammerfors II. Dessutom måste varje ny metod bygga på ett system för korrekt fördelning av utgifterna, såväl inom EU som i de tredjeländer som mottar flyktingar och inte medföra att dessa senare skall stå för alla kostnader. Ett nytt system bör därför bygga på fullt partnerskap med och mellan ursprungsländer, transitländer, länder där den första asylansökan lämnas in samt destinationsländer.

3. Den nya strategin syftar till att uppnå följande tre politiska mål:

  • Ordnad och kontrollerad inresa i EU från ursprungsregionen för flyktingar och personer som behöver internationellt skydd.
  • Börde- och ansvarsfördelning såväl inom EU som med ursprungsregionerna.
  • Inrättande av effektiva förfaranden för beslut om asyl eller återvändande.

Ordnad och kontrollerad inresa i EU för flyktingar

4. Vad gäller det första målet föreslås i meddelandet att en del av programmet skall bygga på en strategisk användning och införande på EU-nivå av förfaranden för skyddad inresa och vidarebosättningsprogram Vidarebosättning betyder att flyktingar överförs från ett första värdland till ett annat, vanligtvis utvecklat land, där de erbjuds skyddsgarantier, inklusive laglig bosättning, och utsikter till integrering och ett självständigt liv. Tanken bakom begreppet förfaranden för skyddad inresa är att tredjelandsmedborgare skall kunna kontakta ett potentiellt värdland utanför dettas eget territorium i syfte att söka asyl eller någon annan form av internationellt skydd, och ges rätt att resa in i den aktuella medlemsstaten om ansökan beviljas.

Börde- och ansvarsfördelning

4. En börde- och ansvarsfördelning innebär till att börja med stöd till mindre utvecklade mottagarregioner som ligger nära ursprungsländerna för flyktingströmmarna, så att dessa får möjlighet att erbjuda effektivt skydd till de personer som har behov av detta och så att dessa i sin tur kan bli första asylland. Vidare bör en del av EU:s ekonomiska resurser bli tillgänglig för att förbättra skyddskapaciteten i ursprungsregionen.

5. Ett system för börde- och ansvarsfördelning bör inrättas, inte bara mellan EU och ursprungsregionerna, utan också inom själva EU. Dessa åtgärder skulle vara en del av den nya asylpolitiska situationen i EU efter ikraftträdandet av förordningen om fastställande av vilken stat som är ansvarig för att pröva en asylansökan (Dublin II) och Eurodac, den databas som är i bruk sedan den 15 januari 2003 för kontroll av asylsökandes fingeravtryck

6. För att uppnå ett effektivt skydd i mottagarländerna måste man överväga att bevilja betydande finansiellt bistånd som skulle kunna ges inom de nuvarande rättsliga, politiska och ekonomiska ramarna (liksom för det förfarande som ledde till ingåendet av Cotonou-avtalet). Skydd kan sägas vara "effektivt" när följande villkor är uppfyllda: fysisk säkerhet, garanti mot återsändande till ett land i vilket flyktingen riskerar att utsättas för förföljelse, tillgång till UNHCR:s asylförfaranden eller nationella förfaranden med tillräckliga garantier samt tillgång till social och ekonomisk välfärd som minst skall inbegripa tillgång till grundläggande sjukvård och utbildning, tillträde till arbetsmarknaden eller tillgång till tillräckliga medel för uppehället för att upprätthålla en rimlig levnadsstandard.

Effektiva förfaranden för asyl och återvändande

7. I sitt meddelande föreslår kommissionen även att man skall överväga fortsatta lagstiftningsåtgärder för att utveckla asylförfarandena för att möjliggöra en bättre hantering av asylsystemen och bibehålla möjligheten till asyl för dem som har verkliga behov. Europeiska gemenskapen måste dessutom mer aktivt ta ansvar för två stora utmaningar, nämligen kvaliteten i granskningen av asylansökningarna från och med början av förfarandet (frontloading) och snabbheten i förfarandena.

8. Det krävs vidare en effektiv EU-politik för återvändandefrågor som bör bygga på ett närmare samarbete mellan EU och ursprungsländer och första asylländer. De asylsökandes återvändande bör självfallet genomföras efter beslut om avslag på asylansökan eller på överklagandet av beslutet om ansökan, om överklagandet inte har någon uppskjutande verkan. Problem uppstår i sådana fall framför allt när det gäller asylsökande som saknar identitetshandlingar och vilkas identitet och nationalitet därför inte kan fastställas inför återvändandet. I meddelandet uppmanas till överväganden om en mer genomförbar definition av integrerade återvändandeprogram som tar hänsyn till erfarenheterna av återvändandeplanen för Afghanistan.

Bakgrund

9. Det brittiska dokumentet, som är utgångspunkten för detta meddelande, ansluter sig till de internationella initiativen från FN:s flyktingkommissariat "Agenda för internationellt skydd" och "Convention+" och till följande tre kommissionsmeddelanden på EU-nivå:

  • "Om ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig status giltig i hela unionen för dem som beviljas asyl" från november 2000 [KOM(2000) 755 slutlig].
  • "Att integrera invandringsfrågor i Europeiska Unionens förbindelser med tredje länder" från december 2002 [KOM(2002) 703 slutlig].
  • "Den gemensamma asylpolitiken och Agendan för internationellt skydd" från mars 2003 [KOM(2003) 152 slutlig].

Se även:

Webbplatsen "Frihet, säkerhet och rättvisa" för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga och inrikes frågor:

  • Harmonisering av asylrätten i hela Europeiska unionen (EN)

Europaparlamentets webbplats "Frihet, säkerhet och rättvisa":

  • Faktaruta (EN) (FR)
  • Resultattavla (EN) (FR)

Senast ändrat den 06.01.2004

Top