Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Expertgrupp för frågor om människohandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Expertgrupp för frågor om människohandel

Genom detta beslut inrättas en expertgrupp för att ge Europeiska kommissionen information om området för att förhindra och bekämpa människohandel.

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 2003/209/EG av den 25 mars 2003 om inrättandet av en rådgivande arbetsgrupp med beteckningen "Expertgruppen för frågor om människohandel" [Europeiska unionens officiella tidning L 79 av den 26 mars 2003].

SAMMANFATTNING

Människohandel är en allvarlig överträdelse av de mänskliga rättigheterna, såsom anges i både internationell rätt och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 5.3). Sedan 1996 har EU infört allmänna och sektorsövergripande åtgärder för att bekämpa människohandel som inkluderar antagandet av olika rättsliga instrument (det senaste är beslut 2002/629/RIF) och ett antal program, bland annat:

  • Utbytes- och stimulansprogrammet STOP I och II avsett för personer ansvariga för åtgärder mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn.
  • Daphne -programmet om åtgärder för att bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor.
  • Ramprogrammet Agis om polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

Inom ramen för programmet Stop II organiserade kommissionen i september 2002, i samarbete med Internationella organisationen för migration (OIM) och Europaparlamentet, en konferens om förebyggande och bekämpande av människohandel - En global utmaning i det tjugoförsta århundradet.

Konferensen utmynnade i Brysseldeklarationen (pdf) som definierar människohandel som ett motbjudande och oroande fenomen som omfattar sexuellt utnyttjande, utnyttjande av annan persons arbete under förhållanden som påminner om slaveri, utnyttjande av tiggeri och ungdomsbrottslighet, samt slavarbete i hemmet.

I rekommendationerna i bilagan anges i deklarationen att kommissionen bör tillsätta en expertgrupp för att konsolidera och förstärka validiteten och effektiviteten avseende de normer och bästa praxis som tillämpas inom ramen för kampen mot människohandel.

Bestämmelser avseende expertgruppen

Expertgruppen tar sig form i en rådgivande arbetsgrupp i enlighet med nuvarande praxis på andra områden. Syftet är att tillhandahålla kommissionen experthjälp, i form av yttranden eller rapporter, på området förebyggande och bekämpning av människohandel. Gruppen ska senast nio månader efter inrättandet avlägga en rapport för att ge kommissionen möjlighet att lägga fram nya initiativ på unionsnivå.

Expertgruppen ska bestå av kvalificerade personer med kunskaper om människohandel. Dessa experter ska ha erfarenhet av verksamhet inom organ som är engagerade i kampen mot människohandel. De ska utses av kommissionen efter ett förfarande som omfattar alla berörda aktörer. Arbete i expertgruppen berättigar inte till någon ersättning.

För att garantera en balanserad sammansättning har antalet i gruppen fastställts till 20 medlemmar, varav sju från medlemsstaternas förvaltning, fyra från kandidatländernas förvaltning och nio från mellanstatliga, internationella och icke-statliga organisationer som är verksamma på europeisk nivå med väldokumenterade erfarenheter och kunskaper om människohandel.

Medlemmarnas uppdragstid ska vara ett år. Beslut om förlängning fattas beroende på de resultat gruppen uppnår.

Expertgruppens verksamhet

För att utföra sina uppgifter får expertgruppen inrätta tillfälliga arbetsgrupper, som får bestå av högst åtta medlemmar.

Expertgruppens yttranden och rapporter ska läggas fram för kommissionen, som får offentliggöra dem på Internet. Om expertgruppen är fullständigt enig om ett yttrande eller en rapport ska den utarbeta gemensamma slutsatser.

Ytterligare experter

I beslutet anges att expertgruppen får bjuda in officiella företrädare för medlemsstaterna, kandidatländerna, tredje land samt för internationella, mellanstatliga och icke-statliga organisationer, för att inleda en tidig dialog mellan expertgruppen och de stater och organisationer som ska genomföra kommande åtgärder som kan bygga på expertgruppens rekommendationer.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2003/209/EG

26.3.2003 - 16.10.2007

-

EUT L 79, 26.3.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2007/675/EG av den 17 oktober 2007 om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel [Europeiska unionens officiella tidning L 277, 20.10.2007]. Genom beslutet upphävs beslut 2003/209/EG från och med den 17 oktober 2007.

Senast ändrat den 17.03.2008

Top