Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Särskilda åtgärder för att förebygga och motverka terrorism

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Särskilda åtgärder för att förebygga och motverka terrorism

1) SYFTE

Att stärka det polisiära och straffrättsliga samarbetet för att förebygga och motverka terrorism som riktar sig mot personer, grupper eller organ som anges i bilagan till den gemensamma ståndpunkten 2001/931/GUSP.

2) RÄTTSAKT

Rådets beslut 2003/48/RIF av den 19 december 2002 om genomförande av särskilda åtgärder avseende polisiärt och rättsligt samarbete i syfte att bekämpa terrorism i enlighet med artikel 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP.

[Europeiska unionens officiella tidning L 16 av den 22 januari 2003].

3) SAMMANFATTNING

Med anledning av terrordåden i Förenta Staterna har medlemsstaterna vid flera tillfällen (vid det extrainsatta mötet den 21 september 2001 och vid Europeiska rådets möte den 8 oktober 2001) visat sin beslutsamhet att bekämpa alla terrorhandlingar. De har bland annat åtagit sig att stärka samarbetet mellan de instanser som ansvarar för kampen mot terrorism, bland andra Europol, Eurojust och polisen.

Enligt rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP ska medlemsstaterna vidta särskilda åtgärder, bland annat avseende polisiärt och straffrättsligt samarbete, för att effektivt bekämpa alla former av terrorism.

Enligt det aktuella initiativet ska varje medlemsstat utse

  • en kontaktpunkt inom sina polismyndigheter som ska ha tillgång till uppgifter om brottsutredningar som utförts av dess brottsbekämpande organ som involverar någon av de personer, grupper eller enheter som finns i förteckningen i den gemensamma ståndpunkten 2001/931/GUSP, och
  • antingen Eurojusts nationella kontaktperson för frågor som rör terrorism eller en lämplig rättslig myndighet eller annan behörig myndighet som ska ha tillgång till uppgifter om straffrättsliga förfaranden på de rättsliga myndigheternas ansvar och som involverat någon av de personer, grupper eller enheter som finns i förteckningen i den gemensamma ståndpunkten 2001/931/GUSP.

Ovanstående uppgifter (personuppgifter om misstänkta och vilken verksamhet som utreds) ska även överlämnas till Europol och Eurojust.

Medlemsstaterna åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att framställningar om ömsesidig rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar i terroristbrott behandlas skyndsamt och prioriteras.

På vissa villkor bör varje medlemsstats behöriga myndigheter få tillgång till de handlingar och bevismedel som samlats in av en annan medlemsstat.

Det finns även en möjlighet att göra gemensamma utredningar.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Beslut 2003/48/RIF

23.1.2003

-

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Senast ändrat den 27.02.2003

Top