Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

En europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 805/2004 – införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Den skapar en europeisk exekutionstitel för fordringar som inte bestridits av gäldenären.
 • Genom exekutionstiteln kan domar, förlikningar och officiella handlingar som gäller obestridda fordringar erkännas och automatiskt verkställas i ett annat EU-land, utan mellanliggande förfaranden.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen hör till det civilrättsliga området. Den omfattar bland annat inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor. Förordningen är bindande för samtliga EU-länder utom Danmark.

En fordran anses vara obestridd då:

 • gäldenären uttryckligen har godkänt den genom att medge den eller genom en förlikning som godkänts av domstolen eller som ingåtts inför domstolen under förfarandet;
 • gäldenären aldrig har bestritt det rättsliga förfarandet; eller
 • gäldenären först har bestritt fordran under domstolsförfarandet men därefter inte har inställt sig personligen eller företrätts av ombud vid domstolsförhandlingen avseende denna fordran;
 • gäldenären uttryckligen har godkänt den i en officiell handling.

Den europeiska exekutionstiteln

Det är EU-landet där domen avgivits (ursprungsmedlemsland) som intygar om en dom om en obestridd fordran är en europeisk exekutionstitel. Intygandet utfärdas med hjälp av ett standardformulär. Detta kan förekomma att intygandet bara gäller en del av domen och man talar då om en ”partiell europeisk exekutionstitel”.

Miniminormer

För att en dom om en obestridd fordran ska kunna intygas vara en europeisk exekutionstitel, måste det rättsliga förfarandet i det ursprungliga EU-landet uppfylla vissa villkor.

För att domen ska kunna intygas, får sålunda bara de i förordningen angivna delgivningssätten tillåtas.

Stämningsansökan ska innehålla klara uppgifter om:

 • fordran (personupplysningar om parterna, belopp, eventuella räntor och ränteperioder osv.);
 • procedurbestämmelser för att bestrida fordran (tidsfrist för bestridande, konsekvenser av uteblivet bestridande osv.).

Till sist måste det ursprungliga EU-landet tillåta rätt till förnyad prövning av domen i särskilda fall.

Verkställighet

Lagen i det EU-land där domen ska verkställas (det verkställande medlemslandet) är den som gäller för verkställighetsförfarandet. Borgenären ska lämna in följande till de behöriga verkställande myndigheterna:

 • en kopia av domen;
 • en kopia av intyget om europeisk exekutionstitel;
 • vid behov en transkribering av intyget om europeisk exekutionstitel, eller en översättning till det officiella språket i det verkställande EU-landet eller till ett annat språk som denna godkänner.

Ingen säkerhet eller deposition får krävas av gäldenären för att denne är medborgare i tredje land eller inte har hemvist eller vistelseort i det verkställande EU-landet.

Behörig domstol i det verkställande EU-landet får på vissa villkor vägra verkställighet, om domen är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i ett EU-land eller i ett land utanför EU. I vissa fall kan den även begränsa verkställigheten eller låta den vila.

Allmänna bestämmelser och slutliga bestämmelser

För att underlätta verkställigheten åtar sig EU-länderna dessutom att lämna nödvändig information till allmänheten och berörda yrkeskretsar, vilket ska ske inom ramen för det europeiska nätverket på privaträttens område.

Borgenären är fri att ansöka om erkännande och verkställighet av en dom med grund i förordning (EU) nr 1215/2012. Förordningen påverkar inte tillämpningen av förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 21 oktober 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (EUT L 143, 30.4.2004, s. 15–39)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 805/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 28.06.2016

Top