Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alternativa system för tvistlösning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Alternativa system för tvistlösning

1) SYFTE

Granska situationen vad gäller alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt, inleda en bred remissrunda bland berörda parter om rättsliga frågor kring alternativ tvistlösning inom civil- och handelsrätt som ska ligga till grund för konkreta åtgärder.

2) RÄTTSAKT

Grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt [KOM (2002) 196 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

3) SAMMANFATTNING

Grönboken är ett led i det pågående arbetet inom Europeiska unionen för att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, och särskilt vad gäller att säkra en bättre tillgång till domstolsprövning.

I förlängningen av handlingsplanen från Wien och Europeiska rådets slutsatser i Tammerfors har ministerrådet rättsliga och inrikes frågor, uppmanat kommissionen att lägga fram en grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt med undantag för skiljedomsförfaranden, "för att utvärdera dagsläget och inleda en bred remissrunda som ska ligga till grund för konkreta åtgärder. I första hand ska man prioritera att utarbeta grundläggande principer, antingen allmänna sådana eller inom vissa områden, för att få tillräckliga garantier för att tvistlösning utanför domstol ska ske på ett rättssäkert sätt".

I grönboken erinrar kommissionen om att utvecklingen av de nya formerna för metoder att lösa tvister, som ibland kallas ADR som för Alternativ Disupte Resolution, inte ska ses som ett sätt att lösa de funktionella problemen i rättssystemet utan som en form för att lösa tvister i samförstånd som i många fall är mer lämpad än att ta hjälp av domstol eller skiljeman.

Den alternativa tvistlösningen, till exempel medling, tillåter parterna att förnya sin dialog och hitta en lösning på tvisten i stället för att parterna låses fast i en konfrontationslogik som i vanliga fall leder till att en vinner och en förlorar. Fördelarna med ett sådant förfarande är tydliga i till exempel familjetvister, men dess potentiella användbarhet är mycket stor även i många andra typer av tvister. De omfattande uppgifterna och de frågor som ställs i grönboken gör det möjligt att informera om alternativa system för tvistlösning på ett bredare plan (enskilda, domare och andra som är verksamma inom juridiska yrken).

Syftet med grönboken är i första hand att uppfylla den ömtåliga balansgången mellan kravet på ett flexibelt förfarande med bibehållen kvalitet och en harmonisk koppling till de rättsliga förfarandena.

Grönboken gör det möjligt att på ett överskådligt sätt presentera satsningar och initiativ på området i medlemsstaterna och på gemenskapsnivå.

Slutligen deltar kommissionen genom att offentliggöra denna grönbok i den pågående debatten inom medlemsstaterna och på ett internationellt plan om den bästa vägen att säkerställa ett optimalt utvecklingsklimat för den alternativa tvistlösningen.

De 21 frågor som ställs i grönboken avser viktiga inslag i den alternativa tvistlösningen, till exempel frågan om klausuler om alternativ tvistlösning, problemet med preskriptionsfrister, tystnadsplikt, giltigheten av överenskommelser, resultatet av förlikning efter alternativ tvistlösning, utbildning av medlare och skiljemän samt deras auktorisation och ansvar.

För närmare information, se den fullständiga versionen av grönboken.

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Senast ändrat den 06.05.2002

Top