Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rättshjälp på privaträttens område

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rättshjälp på privaträttens område

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/8/EG – förbättrade möjligheter till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet vill man

 • förbättra möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande civilmål,
 • fastställa EU-omfattande regler för rättshjälp,
 • säkerställa att personer som inte har råd med rättshjälp ändå får tillgång till det,
 • uppmuntra till samarbete mellan EU-länderna angående rättshjälp.

VIKTIGA PUNKTER

Detta direktiv omfattar alla civilrättsliga frågor, däribland

 • näringsliv,
 • sysselsättning,
 • konsumentskydd.

Det ger personer som inte har råd med rättsligt ställföreträdarskap rätt till rättshjälp. Det är till för EU-medborgare och för medborgare i länder utanför EU som bor i EU.

Rättshjälp kan innefatta

 • juridisk rådgivning,
 • rättshjälp och representation vid domstol,
 • befrielse från domstolsavgifter,
 • befrielse från vissa kostnader i internationella mål (t.ex. tolkning, översättningar, resor).

Dessutom införs genom direktivet regler för handläggningar av ansökningar.

 • Nationella myndigheter måste
  • se till att de sökande förstår hur ansökningarna handläggs,
  • förklara varför de avslår en ansökan,
  • ge de sökande möjlighet att överklaga ett avslag.
 • För att få fart på ansökningarna måste EU-länderna förse Europeiska kommissionen med en förteckning över
  • myndigheter som får skicka och ta emot ansökningar,
  • de språk på vilka de tar emot ansökningar.

Standardansökningsformulär

 • I kommissionens beslut 2004/844/EG upprättas ett standardformulär för ansökningar om rättshjälp.
 • I kommissionens beslut 2005/630/EG fastställs standardformuläret för att skicka ansökningar om rättshjälp mellan EU-länder.

EU-länderna måste säkerställa att allmänhet och jurister informeras genom det europeiska rättsliga nätverket.

EU-länderna kan inrätta mer generösa arrangemang för rättshjälpssökande om de så önskar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 31 januari 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 november 2004. Direktivet gäller inte i Danmark.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2002/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (EGT L 26, 31.1.2003, s. 41–47).

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2003/8/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2004/844/EG av den 9 november 2004 om fastställelse av formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (EUT L 365, 10.12.2004, s. 27–34).

Kommissionens beslut 2005/630/EG av den 26 augusti 2005 om fastställande ett formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG (EUT L 225, 31.8.2005, s. 23–27).

Senast ändrat 12.12.2016

Top