Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis)

1) SYFTE

Att upprätta ett samlat ramprogram för samfinansiering av projekt som läggs fram av projektansvariga i medlemsländerna och i kandidatländerna på området rättsliga och inrikes frågor. Därigenom kan ett samordnat, områdesövergripande tillvägagångssätt användas för den verksamhet som rör skapandet av området med frihet, säkerhet och rättvisa liksom förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet i Europeiska unionen.

2) RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/630/RIF av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 203 av den 1 augusti 2002].

3) SAMMANFATTNING

Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors åtog sig medlemsländerna att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och att intensifiera samarbetet för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet. Eftersom programmen Grotius - straffrätt II (es de en fr), Oisin II (es de en fr), Stop II (es de en fr), Hippokrates (es de en fr) och Falcone (es de en fr) löper ut den 31 december 2002, har kommissionen föreslagit ett nytt ramprogram som ska löpa från den 1 januari 2003 till den 31 december 2007. I enlighet med handlingsplanen för 2000-2004 omfattar ramprogrammet även åtgärder för att bekämpa olaglig narkotikahandel.

Till programmets främsta mål hör att

  • utveckla, genomföra och utvärdera EU-åtgärder som syftar till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och till att intensifiera samarbetet för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet,
  • främja upprättandet av nätverk, ömsesidigt samarbete och utbyte av information samt god praxis mellan behöriga myndigheter,
  • främja samarbetet med kandidatländerna och tredjeländer.

Programmet ska stödja projekt på vissa utvalda områden som rättsligt samarbete i allmänna och straffrättsliga frågor, samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och andra organisationer som är engagerade i förebyggande och bekämpande av brottslighet samt stöd till brottsoffer.

Projekten, som ska ha en löptid på högst två år, måste involvera minst tre medlemsländer, eller två medlemsländer och ett kandidatland. De kan läggas fram av offentliga eller privata organ, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut, brottsbekämpande myndigheter och föreningar.

Detta förslag riktar sig till

  • rättstillämpare,
  • tjänstemän och andra anställda vid myndigheter med ansvar för brottsbekämpning eller för stöd till brottsoffer,
  • tjänstemän vid andra myndigheter,
  • företrädare för myndigheter med ansvar för stöd till offren.

Till de åtgärder som kan komma ifråga för programmet hör fortbildning, program för utbyte och praktiktjänstgöring, studier och forskning, spridning av resultat samt stöd till att upprätta nätverk och att anordna konferenser och seminarier.

Kommissionen har tillsammans med medlemsländerna ansvaret för programmets förvaltning och genomförande. Dessutom ansvarar kommissionen för att utvärdera och välja ut programmen på grundval av en rad kriterier som överensstämmelsen med programmets målsättningar, den europeiska dimensionen, kandidatländernas möjlighet att delta, förenlighet med verksamhet inom ramen för Europeiska unionens politiska prioriteringar för rättsligt samarbete i allmänna och straffrättsliga frågor, hur projektet kompletterar andra samarbetsprojekt samt projektets kvaliteter när det gäller utformning och presentation av förväntade resultat.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté som ska bestå av företrädare för medlemsländerna. Kommitténs ordförande ska vara en företrädare för kommissionen, som får bjuda in företrädare från kandidatländerna till informationsmöten som hålls efter kommittémötena.

Senast den 30 juni 2005 ska kommissionen lägga fram en interimistisk utvärderingsrapport om programmets genomförande för parlamentet och rådet.

Senast den 30 september 2006 ska den lägga fram ett meddelande om lämpligheten i att fortsätta programmet. Den slutliga utvärderingsrapporten ska läggas fram senast den 30 juni 2008.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Beslut 2002/630/RIF

1.8.2002

-

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Senast ändrat den 08.09.2005

Top