Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ARGO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ARGO

Argo är det nya handlingsprogrammet för administrativt samarbete inom politikområdet asyl, invandring och passage av EU:s yttre gränser. Det ersätter Odysseusprogrammet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/463/EG av den 13 juni 2002 om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

1. Syftet med beslutet är att införa ett nytt program för administrativt samarbete som berör yttre gränser, visering, asyl och invandring, eftersom Odysseusprogrammet har avslutats (budgetanslaget förbrukades 2001). Argoprogrammet omfattar perioden 1 januari 2002-31 december 2006.

2. Programmets mål är att

 • gynna samarbetet mellan nationella myndigheter med ansvar för genomförandet av EG:s lagstiftning och att se till att hänsyn tas till insatsernas gemenskapsdimension,
 • främja en enhetlig tillämpning av EG:s lagstiftning,
 • uppmuntra till öppenhet kring de nationella åtgärderna och effektivisera de nationella myndigheternas verksamhet.

3. Programmet ska stödja åtgärder som rör

 • passage av yttre gränser (effektivare kontroller),
 • visering (att viseringarna utfärdas enligt EU:s principer, harmonisering av behandlingen av visumansökningar, harmonisering av undantag m.m.),
 • asyl (att ett gemensamt europeiskt asylsystem införs, att det fastställs vilken stat som ska pröva en asylansökan, att reglerna om erkännande av flyktingstatus tillnärmas och vad denna status innebär m.m.),
 • invandring (effektiv, verkningsfull och enhetlig tillämpning av reglerna mot olaglig invandring, återsändande av olagliga invandrare, transitering m.m.).

4. För ovan nämnda områden kan programmet bidra till finansieringen t.ex. av

 • utbildningsinsatser,
 • utbytesprogram för tjänstemän,
 • åtgärder för att främja en datorisering av akthanteringen och elektroniskt utbyte av uppgifter,
 • skapandet av gemensamma operativa centraler och enheter bestående av tjänstemän från två eller flera medlemsstater,
 • studier, forskning, konferenser och seminarier,
 • medlemsstaternas åtgärder i länder utanför EU.

5. Argoprogrammet kan även finansiera nationella projekt som gäller EU:s yttre gränser och som syftar till att avhjälpa sådana strukturella svagheter vid strategiska gränspassager som konstaterats på grundval av objektiva kriterier.

6. Det finansiella stödet från Argoprogrammet får normalt inte överstiga 60 % av kostnaden för åtgärden men kan i undantagsfall utökas till högst 80 %. Om en åtgärd finansieras genom Argoprogrammet får andra medel inte komma från något annat program som får stöd från Europeiska gemenskapernas budget. 25 miljoner euro har anslagits för att genomföra programmet. Dessutom har budgetmyndigheten höjt anslaget till Argoprogrammet rejält för 2004 för att förbättra bevakningen av de yttre gränserna.

7. Kommissionen ansvarar tillsammans med medlemsstaterna för genomförandet av Argoprogrammet. Dessutom ska kommissionen utarbeta ett årligt arbetsprogram samt utvärdera och välja ut de förslagna åtgärderna. I utvärderingen ska man beakta ett antal särskilda kriterier som t.ex. åtgärdens överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, åtgärdens europeiska dimension, åtgärdens förtjänster, storleken på det stöd som krävs etc.

8. Kommissionen ska biträdas av en kommitté, som kallas Argokommittén. Kommissionen ska varje år lämna rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Argoprogrammet. Kommissionen lägger fram sin första rapport 2003. Den slutliga rapporten ska presenteras senast den 31 december 2007.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2002/463/EG

19 juni 2002

-

EGT L 161, 19.6.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2004/867/EG

18 december 2004

-

EUT L 371,18.12.2004, s. 48

Senast ändrat den 13.09.2005

Top