Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2002/348/RIF – säkerhet i samband med internationella fotbollsmatcher

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Beslutet syftar till att förebygga och bekämpa fotbollsrelaterat våld genom att ange metoder för internationellt samordnat polisarbete i samband med fotbollsmatcher för att garantera EU-medborgarnas säkerhet.
 • Genom beslutet inrättas nationella informationsställen för fotboll för att underlätta informationsutbyte, gränsöverskridande samarbete och polisarbete i samband med internationella fotbollsmatcher.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste inrätta nationella informationsställen för polisarbete i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension. Dessa har till uppgift att

 • samordna och underlätta internationellt polissamarbete och informationsutbyte,
 • sprida information om högrisksupportrar,
 • ge eventuellt stöd till nationella myndigheter,
 • utföra en riskanalys av det egna landets klubbar och landslag, som tillhandahålls andra EU-länder.

Följande information utbyts före, under och efter ett fotbollsevenemang:

 • Strategisk information om alla aspekter på evenemanget, med särskild uppmärksamhet på eventuella säkerhetsrisker som evenemanget innebär.
 • Operativ information som ger en bild av händelserna vid evenemanget.
 • Taktisk information som gör det möjligt att agera på lämpligt sätt för att upprätthålla ordning och säkerhet vid evenemanget och ge återkoppling efter evenemanget.

Informationen är konfidentiell och bör ges i tid, och skyddsåtgärder måste vidtas så att utbytet av personuppgifter stämmer överens med tillämplig nationell och internationell lagstiftning.

I en resolution som antogs av rådet 2003 uppmanas EU-länderna att överväga att anta bestämmelser om utestängning från fotbollsarenor av personer som tidigare gjort sig skyldiga till våld vid fotbollsmatcher. Dessutom bör de överväga möjligheten att utvidga dessa bestämmelser till att även omfatta andra EU-länder och att integrera dessa med bestämmelser om påföljder vid överträdelser.

En mall för detta informationsutbyte ges i handboken för internationellt polissamarbete, som ursprungligen infördes under 1999 och som uppdaterades genom en resolution som antogs av rådet 2006. Handboken innehåller åtgärder för

 • underrättelsearbete,
 • rekognoscering,
 • observation,
 • kontroll av folksamlingar,
 • kommunikation med supportrar och media.

I handboken anges även villkoren för när polispersonal kan hjälpa till direkt i andra länder.

I ett beslut från 2014 enades Europeiska kommissionen och Europeiska fotbollsförbundet (UEFA) om att stärka sitt samarbete och sin dialog, och att även vidta åtgärder för att öka insatserna mot våld på fotbollsarenor. De båda parterna håller bilaterala möten på hög nivå minst en gång per år för att se över de framsteg som gjorts.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 9 maj 2002.

BAKGRUND

Se mer information om stöd till rent spel och samarbete inom idrotten på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/348/RIF av den 25 april 2002 om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (EGT L 121, 8.5.2002, s. 1–3)

Efterföljande ändringar av beslut 2002/348/RIF har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets resolution av den 17 november 2003 om medlemsstaternas införande av en åtgärd om utestängning från anläggningar där fotbollsmatcher med en internationell dimension spelas (EUT C 281, 22.11.2003, s. 1–2)

Rådets resolution av den 4 december 2006 om en uppdaterad handbok med rekommendationer för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension, i vilka åtminstone en medlemsstat är delaktig (EUT C 322, 29.12.2006, s. 1–39)

Commission Decision of 14.10.2014 adopting the Arrangement for Cooperation between the European Commission and the Union of European Football Associations (UEFA) (C(2014) 7378 final, 14.10.2014, ej översatt till svenska)

Senast ändrat 25.05.2016

Top