Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkerhet i samband med fotbollsevenemang med en internationell dimension

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkerhet i samband med fotbollsevenemang med en internationell dimension

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2002/348/RIF – säkerhet i samband med internationella fotbollsevenemang

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Dess syfte är att bekämpa fotbollsrelaterat våld för att säkerställa EU-medborgarnas säkerhet, genom att utarbeta metoder för internationellt samordnade polisinsatser vid fotbollsevenemang.
 • Genom beslutet inrättas nationella informationsställen för fotboll för att möjliggöra informationsutbyte, gränsöverskridande samarbete och polisinsatser i samband med internationella fotbollsevenemang.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste inrätta ett nationellt informationsställe för fotboll för att stödja polisinsatserna vid internationella fotbollsevenemang på toppnivå med lag från olika länder. Dessa har till uppgift att

  • samordna och möjliggöra internationellt polissamarbete och informationsutbyte,
  • sprida information om högrisksupportrar,
  • ge stöd till nationella myndigheter vid behov,
  • utföra en riskanalys av det egna landets klubbar och landslag och dela denna med andra EU-länder.
 • Följande information utbyts före, under och efter ett fotbollsevenemang:

  • Strategisk information om alla aspekter på evenemanget, med särskild uppmärksamhet på eventuella säkerhetsrisker.
  • Operativ information som ger en bild av händelserna vid evenemanget.
  • Taktisk information som gör det möjligt att vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet vid evenemanget och ge återkoppling efter evenemanget.
 • Informationen är konfidentiell och bör ges i god tid, och skyddsåtgärder måste vidtas så att utbytet av personuppgifter sker i enlighet med relevant nationell och internationell lagstiftning.
 • Beslut 2002/348/RIF ändrades år 2007 genom beslut 2007/412/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension.
 • I en resolution från rådet från 2003 ombads EU-länderna att överväga att utestänga personer som tidigare begått våldshandlingar vid fotbollsevenemang från fotbollsarenor. Resolutionen omfattade möjligheten att utvidga utestängningen till andra EU-länder, med stöd av påföljder vid överträdelser.
 • I handboken för internationellt polissamarbete, ”EU:s fotbollshandbok”, som ursprungligen infördes 1999 och uppdaterades genom rådets resolutioner av den 4 december 2006, 3 juni 2010 och 29 november 2016 finns en mall för informationsutbyte.
 • Handboken innehåller åtgärder för

  • underrättelsearbete,
  • rekognoscering,
  • polisobservatörer eller informanters roll,
  • kontroll av folksamlingar,
  • kommunikation med supportrar och media,
  • villkoren för när polispersonal kan hjälpa till direkt i andra länder.
 • I ett beslut från 2014 enades Europeiska kommissionen och Europeiska fotbollsförbundet (UEFA) om att stärka sitt samarbete och sin dialog, och att även vidta åtgärder för att öka insatserna mot våld på fotbollsarenor. De håller bilaterala möten på hög nivå minst en gång per år för att se över de framsteg som gjorts

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Det har gällt sedan den 9 maj 2002.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2002/348/RIF av den 25 april 2002 om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (EGT L 121, 8.5.2002, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2002/348/RIF har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets resolution av den 17 november 2003 om medlemsstaternas införande av en åtgärd om utestängning från anläggningar där fotbollsmatcher med en internationell dimension spelas (EUT C 281, 22.11.2003, s. 1).

Rådets resolution om en uppdaterad handbok med rekommendationer för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension, i vilka åtminstone en medlemsstat är delaktig (”EU:s fotbollshandbok”) (EUT C 444, 29.11.2016, s. 1).

Kommissionens beslut av den 14 oktober 2014 om antagande av samarbetsarrangemanget mellan Europeiska kommissionen och Europeiska fotbollsförbundet (UEFA) (C(2014) 7378 final, 14.10.2014) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 14.09.2017

Top