Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Villkor för inresa och vistelse i unionen för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete för medborgare från länder utanför EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Villkor för inresa och vistelse i unionen för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete för medborgare från länder utanför EU

Rådets direktiv syftar till att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftningar för inrese- och uppehållsvillkor för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete för medborgare från länder utanför EU.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete.

SAMMANFATTNING

Ett av EU:s mål på utbildningsområdet är att verka för att Europa blir ett världsledande centrum för studier och yrkesutbildning. En viktig del i detta arbete är att underlätta rörligheten för människor från länder utanför EU (s.k. tredjelandsmedborgare) som vill studera i EU-länder. Detta ska åstadkommas genom att medlemsländernas nationella lagstiftningar harmoniseras när det gäller villkoren för inresa och vistelse i ett medlemsland.

Direktivet fastställer villkoren för inresa och vistelse i medlemsländerna för tredjelandsmedborgare. Reglerna gäller längre perioder än tre månader och vistelser för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete.

I direktivet urskiljs följande fyra olika grupper av tredjelandsmedborgare:

 • Studerande.
 • Gymnasieelever.
 • Oavlönade praktikanter.
 • Volontärer.

Vissa grupper omfattas inte av bestämmelserna i det föreslagna direktivet. Detta gäller främst:

 • asylsökande och personer som står under tillfälligt eller subsidiärt skydd (dvs. personer som inte anses vara flyktingar enligt Genèvekonventionen men som ändå inte kan återvända till sina hemländer).
 • tredjelandsmedborgare som har en familjemedlem som är EU-medborgare och som därför indirekt har fri rörlighet.
 • tredjelandsmedborgare som betraktas som varaktigt bosatta i ett medlemsland enligt direktiv 2003/109/EG, vilket innebär att de har rätt att studera eller genomgå en yrkesutbildning i ett annat medlemsland.

Villkor för inresa och vistelse i ett medlemsland

I direktivet faställs bindande regler vad gäller uppehållstillstånd för studenter som är tredjelandsmedborgare. Det är sedan upp till medlemsstaterna att bestämma om dessa bestämmelser ska gälla för skolelever, volontärer och oavlönade praktikanter.

Grundvillkoren för att tredjelandsmedborgare ska få resa in i och vistas i ett medlemsland för att bedriva studier är följande:

 • Personen måste vara antagen till en högre läroanstalt.
 • Personen måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka utgifterna för uppehälle, studier och hemresa.
 • Personen måste ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket (flexibelt villkor som överlämnas åt de enskilda medlemsländernas avgörande).
 • Om lärosätet tar ut en inskrivningsavgift måste denna ha betalats i förskott (flexibelt villkor som överlämnas åt de enskilda medlemsländernas avgörande).

Tredjelandsmedborgare som har antagits till studier i ett medlemsland får genom rådets direktiv rätt att vistas i ett annat medlemsland där han eller hon vill fortsätta sina studier. För att inte tredjelandsmedborgare ska kunna missbruka sin ställning som studerande genom att förlänga sin vistelse under orimligt lång tid, måste kompletterande utbildning ha en tillräckligt stark anknytning till de redan avklarade studierna.

För tredjelandsmedborgare som studerar på gymnasienivå gäller den fria rörligheten i förslaget endast inom ramen för ett utbytesprogram som arrangeras av en specialiserad organisation. I direktivet ställs följande villkor upp:

 • Berörda medlemsländer beslutar själva om eventuella åldersgränser.
 • Organisationen som arrangerar utbytet måste vara godkänd i det berörda medlemslandet.
 • Organisationen ansvarar för att täcka kostnaderna för uppehälle, studier, hälsovård och hemresa.
 • Utfärdandet av uppehållstillstånd är beroende av att den utvalda värdfamiljen uppfyller de villkor som medlemslandet har ställt upp. På så sätt kan medlemsländerna själva välja att endast upprätta utbytesprogram med de länder utanför EU som i gengäld tar emot värdlandets utbyteselever.

I direktivet anges följande villkor för att tredjelandsmedborgare ska få uppehållstillstånd för oavlönad praktik:

 • Personen måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka utgifterna för uppehälle, utbildning och hemresa.
 • Om medlemslandet så begär ska praktikanten genomgå en grundläggande språkutbildning för att tillägna sig de språkkunskaper som är nödvändiga för praktiken.

Oavlönade praktikanter och volontärer som är medborgare i ett land utanför EU och som genom sin verksamhet eller den typ av ersättning eller bidrag som de erhåller betraktas som arbetstagare enligt nationell lagstiftning, omfattas inte av detta direktiv.

I direktivet fastställs följande villkor för tredjelandsmedborgare som söker uppehållstillstånd för att ägna sig åt volontärarbete:

 • Berörda medlemsländer beslutar själva om eventuella åldersgränser.
 • Ett avtal som anger arbetsuppgifter, arbetsvillkor och arbetstider samt de resurser som finns för att täcka utgifter för resa, kost och logi ska finnas.
 • Organisationen har under vistelsen i medlemslandet ansvar för volontärens verksamhet och för hans eller hennes kostnader för uppehälle, hälsovård och hemresa.
 • Volontären ska få en introduktion till värdlandets språk, historia och samhällsliv (om medlemslandet uttryckligen önskar det).

Giltighetstid och förlängning av uppehållstillstånd

Giltighetstiden för uppehållstillståndet varierar för de olika kategorierna:

 • För studerande gäller det för en period av minst ett år. Det kan sedan förnyas om innehavaren fortfarande uppfyller de uppsatta villkoren. Om utbildningen är kortare än ett år ska uppehållstillståndet utfärdas för studieperioden.
 • För gymnasieelever kan uppehållstillstånd utfärdas för högst ett år.
 • Ett uppehållstillstånd för oavlönade praktikanter ska vara giltigt under hela praktikens varaktighet eller högst ett år. I undantagsfall kan uppehållstillståndet förnyas, dock endast en gång och enbart för den tid som krävs för att genomgå en yrkesutbildning som är godkänd av medlemslandet.
 • För volontärer kan uppehållstillstånd utfärdas för högst ett år. Om volontärprogrammet pågår längre än ett år får uppehållstillståndet i undantagsfall motsvara den berörda perioden.

Rättigheter för tredjelandsmedborgare

Enligt direktivet har studerande rätt att ta anställning eller arbeta som egenföretagare. Medlemsländerna kan emellertid vägra studerande tredjelandsmedborgare rätten att arbeta under det första året av vistelsen inom EU.

Handläggning och insyn

All handläggning av uppehållstillstånd ska följa nedanstående regler för öppenhet och insyn:

 • Ett beslut om uppehållstillstånd ska fattas och meddelas sökanden i så god tid att studierna i fråga inte hindras samtidigt som behöriga myndigheter ska få tillräckligt med tid för att behandla ansökan.
 • Om de upplysningar som lagts fram till stöd för ansökan är otillräckliga kan behandlingen av ansökan avbrytas, och de behöriga myndigheterna ska då underrätta sökanden om vilka kompletterande upplysningar som krävs.
 • Beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd ska meddelas den berörda tredjelandsmedborgaren. Ett sådant besked ska innehålla information om hur beslutet kan överklagas.
 • Om en ansökan avslås eller ett uppehållstillstånd återkallas enligt detta direktiv ska den berörda personen ha rätt till rättslig prövning via det berörda medlemslandets myndigheter.

I direktivet fastställs möjligheten att påskynda handläggningen av uppehållstillstånd för studier eller elevutbyte genom ett avtal mellan å ena sidan universitet, högskolor och organisationer för elevutbyte och å andra sidan behöriga myndigheter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/114/EG

12.1.2005

11.1.2007

EUT L 375, 23.12.2004.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete [OMARBETNING] ( COM(2013)0151 final - 2013/0081 (COD)) [ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Betänkandena om huruvida direktiv 2004/114/EG och direktiv 2005/71/EG bör genomföras visade att de befintliga reglerna inte var tillräckligt tydliga eller bindande De var inte heller enhetliga med EU:s redan befintliga finansieringsprogram eller med målen för Europa 2020-strategin. Som ett resultat av detta föreslog kommissionen en text med syftet att åtgärda bristerna som fanns i de tidigare direktiven. Samtidigt skulle den utvidga tillämpningsområdet för att inkludera oavlönade praktikanter och au pairer. Dessutom skulle reglerna om elever och volontärer som infördes, göras bindande genom förslaget.

Utöver att utvidga tillämpningsområdet föreslår kommissionen särskilt följande åtgärder:

 • Villkoren för inresa och vistelse i ett medlemsland ska förbättras, vilket innebär att en sökande som uppfyller alla inresekrav måste beviljas uppehållstillstånd eller visering för längre tid. Rättigheter (även dem som rör rörligheten inom EU) och förfarandegarantier ska också förbättras.
 • Man ska ha rätt att söka arbete efter att ha slutfört studier eller forskningsprojekt.

Senast ändrat 12.02.2014

Top