Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s samordningskommitté för förebyggande av bedrägerier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s samordningskommitté för förebyggande av bedrägerier

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 94/140/EG om inrättande av en rådgivande samordningskommitté för förebyggande av bedrägerier

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Det fastställer den rådgivande kommittén för samordning (Cocolaf), som syftar till att utveckla samarbetet mellan EU-länderna och Europeiska kommissionen för att förhindra och säkerställa utredning av bedrägerier*.

VIKTIGA PUNKTER

 • En företrädare för kommissionen är ordförande i Cocolaf, som består av två representanter från varje EU-land som kan bistås av två företrädare för de behöriga nationella myndigheterna.
 • För att effektivare organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan EU-ländernas behöriga myndigheter för att bekämpa bedrägerier, i enlighet med artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan kommissionen rådfråga Cocolaf i alla frågor som rör följande:
  • Förebyggande och kamp mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet som kan skada EU:s ekonomiska intressen.
  • Samarbete mellan EU-länder eller mellan EU-länder och kommissionen för att skydda EU:s ekonomiska intressen.
 • Cocolaf stöder arbetet i Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som utreder korruption och tjänstefel inom EU-institutionerna, liksom bedrägeri mot EU:s budget. Cocolaf kompletterar också Herkules III-programmet, som finansierar projekt som bland annat ökar samarbetet i kampen mot bedrägerier mellan EU-länderna, kommissionen och Olaf.
 • I samförstånd med kommissionen kan Cocolaf inrätta arbetsgrupper som tar itu med specifika frågor. I detta avseende har följande fyra undergrupper bildats:
  • Gruppen för förebyggande av bedrägerier: stimulerar samarbete mellan de berörda nationella myndigheterna i EU-länderna och kommissionen genom att utbyta erfarenheter och bästa praxis när det gäller förebyggande av bedrägerier (t.ex.
   • erfarenhet med bedömningar av bedrägeririsken,
   • utbyte av upptäckta bedrägliga förfaranden,
   • erfarenhet av utveckling och genomförande av nationella eller sektorsstrategier, eller politik eller åtgärder osv.)
  • Gruppen för rapportering och analys av bedrägerier och andra oegentligheter: fokuserar på att introducera och diskutera statistisk analys av rapporterade fall och tar hänsyn till andra frågor som är relevanta för utarbetandet av rapporten enligt artikel 325.
  • Samordningstjänsten för bedrägeribekämpning (AFCOS): utbyter erfarenheter och bästa praxis i utredningssamarbete mellan Olaf och nationella myndigheter, i linje med den förordning som styr Olafs utredningar (förordning (EU, Euratom) nr 883/2013).
  • Olafs nätverk för informatörer i kampen mot bedrägerier (OAFCN): sammanför talesmän och informatörer från berörda nationella myndigheter och Olaf att dela mediestrategier och främja kommunikation om att förebygga och förhindra bedrägeri.
 • Kommissionen arrangerar möten och tillhandahåller sekretariatstjänster för Cocolaf.

BAKGRUND

Artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kräver att EU-länderna ska bekämpa bedrägerier på EU-nivå på samma sätt som de skulle bekämpa bedrägerier som påverkar deras egna ekonomiska intressen. Samtidigt är kommissionen ansvarig för ett korrekt genomförande av EU:s budget. Av dessa skäl beslutades det att inrätta en kommitté som täcker hela området för bedrägerier mot EU:s budget.

* VIKTIGT BEGREPP

Bedrägerier: bedrägligt handlande avsett att leda till ekonomisk eller kriminell vinning.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens beslut 94/140/EG av den 23 februari 1994 om inrättande av en rådgivande samordningskommitté för förebyggande av bedrägerier (EGT L 61, 4.3.1994, s. 27–28).

Fortlöpande ändringar av direktiv 94/140/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 25.07.2016

Top