Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk avtalsrätt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europeisk avtalsrätt

Med detta meddelande avser Europeiska kommissionen att bredda debatten om europeisk avtalsrätt och samtidigt involvera Europaparlamentet, rådet och övriga intressenter, såsom företag, verksamma jurister, akademiker och konsumentgrupper.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om europeisk avtalsrätt [KOM(2001) 398 slutligt - Europeiska gemenskapernas officiella tidning 255 av den 13.9.2001].

SAMMANFATTNING

Tillnärmningen av vissa specifika områden av avtalsrätten på EG-nivå har omfattat ett ökat antal frågor. EG-lagstiftaren har följt ett utvalt förhållningssätt och antagit direktiv om specifika avtal eller marknadsföringsmetoder där det fanns särskilt behov av harmonisering. Europeiska kommissionen är intresserad av att samla in information om behovet av mer långtgående gemenskapsåtgärder när det gäller avtalsrätt. Detta gäller särskilt i den mån fall till fall-metoden inte skulle kunna lösa alla de problem som kan uppstå.

Kommissionen söker information om huruvida problem uppkommer genom skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller avtalsrätt och om så är fallet vilka. I meddelandet frågas särskilt om en väl fungerande inre marknad kan hindras av problem i förhållande till slutande, tolkning och tillämpning av gränsöverskridande avtal. Kommissionen är även intresserad av om olika nationella avtalsrättsliga bestämmelser avskräcker från gränsöverskridande transaktioner eller ökar kostnaderna för dem.

I meddelandet söks även efter synpunkter om hur det befintliga angreppssättet av sektorsvis harmonisering av avtalsrätten skulle kunna leda till tänkbara brister i samstämmighet på EU-nivå eller till att de nationella genomförandebestämmelserna tillämpas olika.

Om konkreta problem kartläggs, skulle kommissionen även vilja få synpunkter från den privata sektorn och det civila samhället på vilken form dessa lösningar skulle få. För att man ska kunna definiera tänkbara lösningar innefattar meddelandet en icke-uttömmande förteckning över tänkbara lösningar. Berörda parter kan dock föreslå andra lösningar.

Följande lösningar har föreslagits:

 • Låt marknaden lösa alla problem som uppstår.
 • Främja utvecklingen av icke-bindande gemensamma avtalsrättsliga principer. Dessa principer ska vara värdefulla för avtalsparterna när de upprättar sina avtal, nationella domstolar och skiljedomare i deras beslut och nationella lagstiftare när de utarbetar lagstiftningsförslag.
 • Se över och förbättra befintlig EG-lagstiftning när det gäller avtalsrätt för att göra den mer samstämmig eller anpassa den till att omfatta situationer som inte har förutsetts när den antogs.
 • Anta nya instrument på EG-nivå med bestämmelser som rör både allmänna avtalsrättsliga frågor och specifika frågor.

Om den bästa lösningen skulle vara att anta en enhetlig och övergripande rättsakt, vill kommissionen att man beaktar flera olika aspekter. Följande frågor bör diskuteras:

 • Arten av rättsakt som ska antas (förordning, direktiv eller rekommendation).
 • Förhållandet till nationell lagstiftning (som kan ersättas eller samexistera med EG-lagstiftningen).
 • Möjligheten att skilja mellan bindande bestämmelser och icke-bindande bestämmelser.
 • Möjligheten för avtalsparterna att välja att tillämpa EG-bestämmelser och att vissa bestämmelser tillämpas automatiskt om avtalsparterna inte har enats om någon specifik lösning.

Kommissionens meddelande utgör endast ett diskussionsunderlag.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Lägesrapporter:

Rapport från kommissionen av den 25 juli 2007: Andra lägesrapporten om den gemensamma referensramen [KOM(2007) 447 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Genom denna rapport ger kommissionen aktuell information om utvecklingen i arbetet med EU:s avtalsrätt som inleddes 2005. Under 2006 års seminarier prioriterades frågor med anknytning till konsumenträtt och berörde bland annat konsumentköp eller begreppen "konsument" och "näringsidkare". Forskarnas resultat och diskussionerna vid seminarierna fungerade som underlag vid utformningen av en grönbok om översyn av konsumentregelverket som kommissionen antog den 7 februari 2007.

Rapport från kommissionen av den 23 september 2005: Första årliga lägesrapporten om europeisk avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk [KOM(2005) 456 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I denna rapport ges en sammanfattning av de resultat som uppnåtts inom projektet om europeisk avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk efter det att kommissionen 2004 lade fram sitt meddelande om europeisk avtalsrätt och översyn av gemenskapens regelverk samt en kortfattad redogörelse för de viktigaste policyfrågorna.

Meddelanden från Europeiska kommissionen

Meddelande av den 11 oktober 2004 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Europeisk avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden [KOM(2004) 651 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I meddelandet beskriver kommissionen hur den gemensamma referensramen kommer att utvecklas för att förbättra samstämmigheten hos EU:s regelverk om konsumentskydd och vilka insatser som planeras för att främja standardavtalsklausuler på EU-nivå.

Meddelande av den 12 februari 2003 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - En mer samordnad Europeisk avtalsrätt - en handlingsplan [KOM(2003) 68 slutlig - EGT C 63, 15.3.2003]

See also

 • Webbplatsen för Generaldirektoratet för rättvisa, Civila frågor och handelsfrågor (DE) (EN) (FR)
 • Webbplatsen för Generaldirektoratet för Hälsa och konsumentskydd, Europeisk rätt till avtal (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 27.10.2011

Top