Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Perikles-programmet (2002-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Perikles-programmet (2002-2013)

Perikles-programmet främjar samarbete mellan nationella myndigheter, EU-myndigheter och internationella myndigheter som ansvarar för att bekämpa förfalskning av euron. I åtgärderna ingår informationsutbyten (seminarier, workshopar, möten och konferenser), praktik, personalutbyte liksom tekniskt, vetenskapligt och operationellt stöd.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/923/EG av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Detta beslut inrättar handlingsprogrammet Perikles som skapar utbildning och teknisk hjälp för myndigheterna som är ålagda att bekämpa falsk valuta. Programmet, som ursprungligen avsågs att gälla för perioden från den 1 januari 2002 till den 31 december 2005, har förlängts till att gälla till den 31 december 2013.

Programmet finansierar seminarier, praktikplatser, workshopar, personalutbyten och annan verksamhet som ökar den berörda personalens kunskaper om den enda valutan (poliser, tulltjänstemän, anställda vid skattemyndigheter, företrädare för nationella centralbanker och myntverk, specialiserade domare och jurister och andra berörda yrkesgrupper). Fortbildningens innehåll är tvärvetenskapligt och gränsöverskridande och säkerhetsaspekter, informationsutbyte och tekniskt och vetenskapligt stöd beaktas.

Kommissionen planerar även aktiva bidrag från vissa organ som genom sin sakkunskap kan bidra till programmets genomförande, t.ex. ECBS (Europeiska centralbankssystemet), nationella analyscentrum och nationella centrum för myntanalys och Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet samt kommissionen. Europol, Interpol och de centralbyråer som inrättats i enlighet med den internationella konventionen om bekämpning av penningförfalskning (Genèvekonventionen av den 20 april 1929) får också delta.

På vissa villkor är programmet öppet för deltagande av de associerade kandidatländerna samt för tredjeländer. Genom beslutet 2001/924/EG, har rådet också utvidgat Perikles-programmet till medlemsstater som ännu inte antagit euron.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller kommissionen kan föreslå projekt inom ramen för programmet. Medlemsstaterna får föreslå ett projekt per år, som rör workshopar, möten eller seminarier. Vid urvalet av de föreslagna projekten beaktar kommissionen följande:

  • projektets europeiska dimension;
  • projektets överensstämmelse med programmets mål;
  • projektets kvalitet vad gäller dess utformning, organisation, presentation, syfte och samband mellan kostnad och effektivitet;
  • projektets förenlighet med pågående arbeten eller arbeten som planeras av Europeiska unionen.

Kommissionen ansvarar dessutom för utvärderingen av projektens genomförande. Därför ska stödmottagarna för de utvalda projekten lägga fram en slutrapport för kommissionen.

Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013 uppgår det finansiella referensbeloppet för programmets genomförande till 7 miljoner euro.

Bakgrund

Europeiska rådets slutsatser från Nice innebär att medlemsstater uppmanades att vidta effektiva åtgärder, så tidigt som möjligt under år 2001, att bekämpa förfalskning av euron. Ett rambeslut från rådet antogs med syftet att genom straffrättsliga påföljder förstärka skyddet av euron, liksom en förordning om nödvändiga skyddsåtgärder. Kommissionen anser att initiativen måste kompletteras med åtgärder som främjar utbildning av yrkesgrupper som berörs av införandet av den nya valutan.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut 2001/923/EG

21.12.2001

-

EGT L 339, 21.12.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut 2006/75/EG

8.2.2006

-

EGT L 36, 8.2.2006

Rådets beslut 2006/76/EG

8.2.2006

-

EGT L 36, 8.2.2006

Rådets beslut 2006/849/EG

28.11.2006

-

EUT L 330, 28.11.2006

Rådets beslut 2006/850/EG

28.11.2006

-

EUT L 330, 28.11.2006

Ändringar och fortlöpande korrigeringar av direktiv 2001/923/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och resultaten av Periklesprogrammet för skydd av euron mot förfalskning [KOM(2006) 243 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. Tack vare informationsutbyte och utveckling av samarbetet bidrar Periklesprogrammet till att skydda euron mot förfalskning. Utbildning och tekniskt stöd spelar emellertid en betydelsefull roll för att upprätthålla och förbättra de aktuella resultaten och programmet bör därför fortsätta. Rapporten tillråder att programmet körs ytterligare en gång under en ny period om minst fyra år där tonvikt läggs på den praktiska utbildningen. Personalutbyten och särskilda utbildningar ska prioriteras.

Kommissionens beslut 2005/37/EG av den 29 oktober 2004 om inrättande av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE) och om samordning av tekniska åtgärder för skydd av euromynt mot förfalskning [Europeiska unionens officiella tidning nr L 019, 21.01.2005].

Genom detta beslut inrättas Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet (ETSC) vid kommissionen, och knyts till Olaf. ETSC skall analysera och klassificera alla nya typer av falska euromynt och bistå de nationella centrumen för myntanalys och polismyndigheterna.

See also

  • Byrån för bedrägeribekämpning (OLAF): Perikles (DE) (EN) (FR)-programmet

Senast ändrat den 28.10.2011

Top