Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av euron mot förfalskning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd av euron mot förfalskning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2001/887/RIF om skydd av euron mot förfalskning

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Syftet med beslutet är att säkerställa att man under utredningar av förfalskningar av euron utför sammanhängande och effektiva granskningar av den valuta som misstänks vara förfalskad och att information delas mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Inför införandet av euron den 1 januari 2002 kompletterade detta beslut ett antal befintliga regler om skydd av euron mot förfalskning, nämligen

Under utredningar av förfalskning av euron ska EU-länderna säkerställa att nationella analyscentrum (NAC) utför de nödvändiga expertgranskningarna av sedlar som misstänks vara förfalskade, medan nationella centrum för myntanalys utför dessa granskningar av mynt som misstänks vara förfalskade. EU-länderna måste överföra resultaten av dessa expertgranskningar till Europol (Europeiska polisbyrån).

EU-ländernas nationella centralbyråer med ansvar för utredningar av förfalskning av euron och brott med anknytning till förfalskning ska skicka centraliserade uppgifter om sina utredningar, inklusive information från länder utanför EU, till Europol. Informationen ska minst innehålla uppgifter om

  • identifiering av de inblandade personerna,
  • beskrivning av brotten,
  • omständigheterna kring upptäckten av brotten,
  • hur beslaget gjordes,
  • eventuella anknytningar till andra fall.

För att samarbeta i sina utredningar av förfalskningar och brott med anknytning till förfalskning av euron, ska EU-ländernas behöriga myndigheter använda sig av resurserna vid Eurojust.

Genom kommissionens beslut 2005/37/EG inrättades Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum, vars uppgift är att skydda euromynt mot förfalskning. För att göra detta, granskar och klassificerar man förfalskade mynt och assisterar nationella myndigheter.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 14 december 2001.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2001/887/RIF av den 6 december 2001 om skydd av euron mot förfalskning (EGT L 329, 14.12.2001, s. 1–2).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (EGT L 181, 4.7.2001, s. 6–10).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1338/2001 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Kommissionens beslut 2005/37/EG av den 29 oktober 2004 om inrättande av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE) och om samordning av tekniska åtgärder för skydd av euromynt mot förfalskning (EUT L 19, 21.1.2005, s. 73–74).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF (EUT L 151, 21.5.2014, s. 1–8).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 03.04.2017

Top