Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organiserad brottslighet: Europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Organiserad brottslighet: Europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

Detta beslut syftar till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna för att förebygga brottslighet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/427/RIF av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet.

SAMMANFATTNING

Sedan konferensen i Stockholm 1996 har konferenser och seminarier hållits för att utarbeta en europeisk brottsbekämpningsstrategi. Med stöd i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors har medlemsstaterna erkänt behovet av att införa ett förebyggande system för utbyte av information, olika erfarenheter, undersökningar och forskning om förebyggande åtgärder.

Genom detta beslut inrättas ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet. Med "förebyggande" menas alla insatser för att minska brottsligheten och medborgarnas känsla av osäkerhet. Nätverket förfogar över ett sekretariat och är för övrigt sammansatt av kontaktställen som utses av medlemsstaterna - högst tre per land. För att möjliggöra kommunikation med kontaktställen i andra medlemsstater, ska varje medlemsstat ombesörja att det vid kontaktställena finns tillräckliga kunskaper i minst ett av unionens officiella språk utöver det egna. Kommissionen utser också ett kontaktställe. Europol och Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (Centrum för narkotikakontroll) är delaktiga i arbetet med de frågor som gäller dem.

Nätverkets främsta insatser sker på områdena ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och drogrelaterad brottslighet (dessa prioriteringar fastslogs redan vid Europeiska rådets möte i Tammerfors).

Nätverket har följande mål:

 • Underlätta samarbete, kontakter och utbyte av information och erfarenheter.
 • Analysera befintliga åtgärder för att förebygga brottslighet.
 • Definiera de viktigaste samarbetsområdena och årligen dela ut det europeiska brottsbekämpningspriset.
 • Arrangera seminarier, konferenser och möten.
 • Stärka samarbetet med kandidatländerna.
 • Årligen lägga fram en rapport för rådet om de åtgärder som vidtagits.

Nätverket ska bedriva ett nära samarbete med brottsförebyggande organ, myndigheter och fristående organisationer. Dessutom ska en hemsida skapas.

Den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet ska sammankalla till möte i kommittén en gång per halvår. Det första mötet hölls den 28 augusti 2001.

Kommissionen ska ansvara för nätverkets sekretariat. Sekretariatet ska ansvara för nätverkets dagliga arbete och sköta hemsidan.

Rådet ska göra en utvärdering av nätverkets verksamhet tre år efter det att beslutet antagits.

Beslutet träder i kraft samma dag som det antas.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2001/427/RIF

28.05.2001

-

EGT L 153, 8.6.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Varje år ska nätverket utarbeta en rapport åt rådet om sin verksamhet och däri ange vilka insatsområden som är prioriterade i nätverkets arbetsprogram för kommande år.

2005 års rapport från Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EN ). Under 2005 uppnåddes följande fem huvudmål:

 • Omstrukturering av nätverket.
 • Utveckling av en hemsida (EN) som ska skötas av Storbritannien till och med 2008.
 • Utveckling av en effektivare metod för att utnyttja nätverkets stödtjänster (särskilt inrättandet av en sekretariatstjänst vid nätverket).
 • Inrättandet av ett arbetsprogram som grundar sig på sju åtgärdsområden (EN).
 • Inrättandet av en databas för insamling av bästa praxis på området brottsförebyggande arbete. För att bättre kunna utvärdera resultaten av den kommande rapporten tas målen för år 2006 med i denna rapport.

2004 års rapport från Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet.

Under 2004 sammanträdde Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet vid fyra tillfällen. Rapporten innehåller uppgifter om arbetet i nätverkets tre undergrupper, som bl.a. är följande:

 • Ansvar för brottslighet och offrets ställning (rapport om brottsutvecklingen inom unionen).
 • Ansvar för internationella jämförelser.
 • Ansvar för ungdomsbrottslighet.

2003 års rapport från Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet.

2003 års rapport från Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet omfattar bl.a. följande:

 • En översyn av institutionella och organisatoriska frågor.
 • Det konkreta arbetet inom det europeiska nätverket, exempelvis hur vissa mål och åtgärder har uppfyllts eller konkreta initiativ som har vidtagits under det andra verksamhetsåret.
 • Den lovande utvecklingen av EU:s brottsförebyggande politik.
 • Behovet av brottsförebyggande samarbete inom unionen.
 • Det andra arbetsprogrammet (2003-2004) för Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet som godkändes av nätverket den 24 februari 2003.
 • Framtidsperspektiven för nätverket samt problem i samband med nätverkets arbete.

2002 års rapport från Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet.

Enligt rapporten präglades år 2002 av nätverkets inrättandet av en webbplats, en konferens i Aalborg (Danmark) och inrättandet av ett system för gemensamma uppgifter om bästa praxis. I slutet av 2002 hade samtliga medlemsstater utsett sina nationella företrädare inom nätverket. Under årets lopp hölls plenarmöten, men också informella möten på medlemsstaternas initiativ för att vidta konkreta åtgärder, särskilt för bekämpning av mobiltelefonstölder samt partnerskap mellan offentliga och privata organ för förebyggande av brottslighet och ungdomsbrottslighet.

Inom åtgärdsprogrammet 2003-2004 räknar nätverket med att tillhandahålla fler rapporter i elektronisk form och arrangera en konferens i slutet av varje år.

Första årsrapporten från Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (juni-december 2001).

Under 2001 uppnåddes bl.a. följande:

 • De första åtgärderna vidtogs för att skapa en webbplats för Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet i syfte att sprida kunskap om brottsligheten och hur den ska förebyggas i Europeiska unionens medlemsstater.
 • En konferens för utbyte av bästa praxis anordnades (konferensen hölls i Aalborg den 7-8 oktober 2002).
 • Pilotinsatser för att förbättra möjligheten att jämföra uppgifter om brott, straff och offrets ställning inom EU:s medlemsstater.

Dessa åtgärder var de första som vidtogs för att inleda ett samarbete med andra unionsorgan på området.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Brottsförebyggande arbete i Europeiska unionen [KOM(2004) 165 slutlig (es de en fr)].

Rådets beslut 2002/630/RIF av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis) [Europeiska gemenskapen officiella tidning L 203, 1.8.2002].

Rådets beslut 2001/515/RIF av den 28 juni 2001 om inrättande av ett program för stimulans, utbyte, utbildning och samarbete på det brottsförebyggande området (Hippokrates (es de en fr)) [Europeiska gemenskapens officiella tidning L 186, 7.7.2001].

Senast ändrat den 20.03.2007

Top