Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt rättsligt nätverk – privaträttens område

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiskt rättsligt nätverk – privaträttens område

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet inrättas det europeiska rättsliga nätverket för att förbättra det rättsliga samarbetet på privaträttens område* mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är en informell, flexibel struktur, vars syfte är att förenkla och stärka det rättsliga samarbetet mellan EU-länderna. Nätverket underlättar kontakterna mellan olika nationella domstolar via ett nätverk av nationella kontaktpunkter.

De viktigaste uppgifterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är att

  • underlätta det rättsliga samarbetet i gränsöverskridande fall t.ex. bistå med delgivning av dokument eller bevisupptagning,
  • informera EU-medborgarna om möjligheten att få sin sak prövad i domstol i gränsöverskridande tvister, främst genom faktablad och riktlinjer för medborgare om särskilda EU-lagar, som offentliggörs på europeiska e-juridikportalen,
  • utvärdera och utbyta erfarenheter om tillämpningen av EU:s lagstiftning i syfte att identifiera svagheter och undersöka olika sätt att stärka EU:s lagstiftning.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område består av kontaktpunkter och relevanta organ som är specialiserade på EU:s civil- och handelsrätt från EU-länderna, t.ex.

  • rättsliga eller administrativa organ i EU-länder som ansvarar för det rättsliga samarbetet,
  • yrkesorganisationer för jurister som är direkt inbegripna i tillämpningen av EU:s civil- och handelsrätt.

Danmark deltar inte i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

När det gäller organisation genomför det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område sin verksamhet genom regelbundna möten mellan kontaktpunkterna, huvudsakligen i Bryssel. Det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat förvaltas av Europeiska kommissionen, som samarbetar med kontaktpunkterna i nätverkets arbete och prioriteringar.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 1 december 2002.

BAKGRUND

* VIKTIGA BEGREPP

Civil- och handelsrätt: Lagar som berör medborgare och företag, med undantag för straffrätt, familjerätt, konkursrätt och arvsrätt.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (EGT L 174, 27.6.2001, s. 25–31).

Fortlöpande ändringar av beslut 2001/470/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

Senast ändrat 02.08.2016

Top