Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/55/EG – regler för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och åtgärder för att främja en balans mellan EU-ländernas insatser

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I det upprättas ett system för att hantera massiv tillströmning till EU av utländska medborgare som inte kan återvända till sina länder – särskilt på grund av krig, våld eller kränkningar av mänskliga rättigheter.
 • Genom direktivet införs omedelbart och tillfälligt skydd för dessa fördrivna personer.
 • I det främjas en balans mellan EU-ländernas insatser när det gäller mottagande av människor. Men det kräver inte obligatorisk fördelning av asylsökande mellan EU-länderna.
 • Danmarkdeltar inte i direktivet.

VIKTIGA PUNKTER

Genomförande av det tillfälliga skyddet

 • Tillfälligt skydd genomförs i alla EU-länder genom ett beslut från rådet där man bekräftar en massiv tillströmning av fördrivna människor till EU och anger de grupper av personer som behöver skydd.
 • Varaktigheten är 1 år. Det kan förlängas med 2 år.
 • Skyddet kan avslutas om rådet bedömer att det är säkert för människor att återvända till sina hemländer.
 • EU-länderna måste försäkra sig om att de fördrivna personerna är villiga att komma till deras länder.

Vissa personer kan undantas från det tillfälliga skyddet.

Detta omfattar personer som

 • misstänks
  • ha begått brott mot freden*,
  • ha begått krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten,
  • ha begått allvarliga icke-politiska brott,
 • har gjort sig skyldiga till handlingar som står i strid med Förenta nationernas syften och principer,
 • utgör en fara för säkerheten i det mottagande EU-landet.

Det tillfälliga skyddets verkan

EU-länderna måste ge människor som fått tillfälligt skydd ett uppehållstillstånd.

Detta gäller under hela den tid som skyddet varar.

Människor som givits tillfälligt skydd har rätt

 • att vara anställda eller egenföretagare,
 • att få tillgång till vuxenutbildning, yrkesutbildning och praktik,
 • till lämplig inkvartering,
 • till social välfärd och ekonomiskt stöd samt sjukvård.

Barn under 18 år har också rätt att delta i utbildning på samma villkor som medborgarna i det mottagande EU-landet.

Om vissa medlemmar i samma familj givits tillfälligt skydd i olika EU-länder eller om vissa familjemedlemmar ännu inte befinner sig i EU, ska de ha rätt att återförenas i samma EU-land.

Dessa regler stämmer överens med EU:s regler gällande mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd i direktiv 2013/33/EU.

Asylansökningar

Personer som givits tillfälligt skydd ska kunna lämna in en asylansökan. Det EU-land som tar emot personen är ansvarigt för att handlägga ansökan.

Men länderna får besluta att en person som givits tillfälligt skydd inte samtidigt kan ha status som asylsökande.

Det hjälper länderna att minska bördan på deras asylsystem genom att man erbjuder tillfälligt skydd medan man skjuter upp handläggningen av asylansökningar.

I direktiv 2013/32/EU fastställs de gemensamma EU-reglerna för att bevilja och återkalla internationellt skydd.

Avslutande av det tillfälliga skyddet

 • Under skyddsperioden eller när det tillfälliga skyddet avslutas, ska EU-länderna vidta åtgärder för att möjliggöra frivilligt återvändande för personer med tillfälligt skydd.
 • Om ofrivilligt återvändande är nödvändigt, måste länderna säkerställa att respekten för människovärdet inte åsidosätts och att det inte finns tungt vägande humanitära skäl som kan göra det omöjligt att återvända.
  • Människor som av hälsoskäl inte kan resa kan inte tvingas att återvända innan deras hälsotillstånd har förbättrats.
  • Familjer vars barn är minderåriga och går i skolan kan få tillåtelse att stanna till slutet på läsåret.

Administrativt stöd

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv erhåller bidrag från asyl-, migrations- och integrationsfonden. Om antalet fördrivna personer överskrider den mottagningskapacitet som EU-länderna angivit kommer rådet att vidta lämpliga åtgärder, särskilt genom att rekommendera ytterligare stöd till de EU-länder som berörs.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 7 augusti 2001. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 2002.

Det system som fastställs i direktivet har ännu inte utlösts.

BAKGRUND

Mer information, däribland en detaljerad studie av direktivet som genomfördes under 2016, finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Brott mot freden: i internationell lagstiftning betyder det planering, förberedelse, inledande eller förande av anfallskrig eller ett krig i strid med internationella fördrag, avtal eller löften eller deltagande i en gemensam plan eller konspiration för att uppnå något av ovanstående.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12–23).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60–95).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 96–116).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112–142).

Senast ändrat 28.03.2017

Top