Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Familjeåterförening

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Familjeåterförening

Syftet med detta direktiv är att fastställa villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på medlemsstaternas territorium.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2003/86/EC av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening.

SAMMANFATTNING

Direktivet syftar till att fastställa gemensamma bestämmelser för familjeåterförening. Det handlar om att göra det möjligt för familjemedlemmar till medborgare i länder utanför EU som lagligt uppehåller sig på Europeiska unionens (EU) territorium att återförenas med denne i landet där han eller hon uppehåller sig. Målet är att skydda familjeenheten och underlätta integreringen för medborgarna i länder utanför EU.

Direktivet gäller inte Irland, Danmark och Förenade kungariket. Det motsätter sig inte heller eventuella förmånligare villkor som erkänns av nationella lagstiftningar.

Villkor

Medborgare i länder utanför EU som har ett uppehållstillstånd med en giltighetstid på minst ett år som utfärdats av ett EU-land och har välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd kan begära familjeåterförening.

Däremot är detta direktiv inte tillämpligt på familjemedlemmar till en EU-medborgare, och inte heller på en medborgare från ett land utanför EU som ansöker om att beviljas flyktingstatus och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut, eller som lyder under en tillfällig skyddsform.

Följande personer kan ansöka om familjeåterförening:

  • referenspersonens make/maka;
  • underåriga barn till referenspersonen och dennes make/maka (det vill säga barn som inte uppnått myndighetsålder enligt EU-landets lagstiftning och som inte är gifta), inbegripet adopterade barn.

EU-länderna får, på vissa villkor, tillåta familjeåterförening för:

  • släktingar i rakt uppstigande led av första graden (far och mor till utlandsmedborgaren);
  • ogifta myndiga barn och
  • ogifta partner.

Månggifte erkänns inte, utan endast en make eller maka kan åtnjuta familjeåterförening. På samma sätt undantas även barn till andra makar från rätten till familjeåterförening såvida inte detta inte krävs utifrån deras intressen (enligt 1989 års konvention om barnets rättigheter).

Det är också tillåtet för EU-länderna att fastställa att den medborgaren i ett land utanför EU och dennes maka/make uppnår en minimiålder (som inte i något fall får vara högre än 21 år) innan de kan utöva sin rätt till familjeåterförening.

Förfarande

EU-länderna avgör om den utländske medborgaren själv eller dennes familjemedlemmar som ansöker om familjeåterförening för att förenas med honom/henne, ska lämna in ansökan om familjeåterförening. Förutom i undantagsfall ska den familjemedlem som omfattas av familjeåterföreningen befinna sig utanför Europeiska unionen under förfarandet. Ansökan ska åtföljas av skriftliga bevis för familjebanden och för att de fastställda villkoren efterföljs. Begäran ska prövas inom högst nio månader från ansökningsdagen.

Det berörda medlemslandet får begära att den berörda personen har en bostad som uppfyller allmänna bestämmelser om säkerhet och sanitära förhållanden samt en heltäckande sjukförsäkring och stabila regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga för att försörja referenspersonen och hans eller hennes familjemedlemmar utan hjälp från systemet för socialt bistånd i den berörda medlemsstaten. EU-länderna får dessutom kräva att sökanden ska hålla sig till integrationsåtgärder enligt nationell lagstiftning, såväl som att sökanden ska ha vistats lagligen på deras territorium under en viss tidsperiod (högst två år) innan han eller hon kan återförenas med sina familjemedlemmar.

En familjemedlems inresa eller vistelse får avslås av hänsyn till allmän ordning, inre säkerhet eller folkhälsa. Detsamma gäller bedrägeri (förfalskning av dokument, ofullbordat äktenskap osv.). Samma anledningar kan rättfärdiga att ett redan beviljat tillstånd dras tillbaka eller inte förnyas.

Personer vars ansökan avslås, inte förnyas eller dras tillbaka ska kunna överklaga detta beslut i rätten.

Vad gäller familjeåterförening för flyktingar får medlemsstaterna inte ålägga villkor gällande en minimiperiod för vistelse på territoriet innan familjemedlemmar kan återförenas. Vidare är de befriade från att uppfylla ovanstående villkor om boende, sjukförsäkring och försörjningsmedel om ansökan för familjeåterförening lämnas in inom tre månader från när flyktingstatusen tilldelades.

Familjemedlemmars rättigheter

Familjemedlemmar till den utländska medborgaren har rätt till uppehållstillstånd med samma varaktighet som den de återförenats med, och enligt samma villkor rätt till utbildning, sysselsättning och yrkesutbildning.

Efter som mest fem års vistelse, har makan/maken eller den ogifta partnern liksom barn som blivit myndiga sätt till ett eget uppehållstillstånd.

Villkoren för beviljande av eget uppehållstillstånd och för giltighetstiden för eget uppehållstillstånd skall fastställas enligt nationell lagstiftning. Endast om familjebanden bryts, kan EU-landet begränsa beviljandet av eget uppehållstillstånd för makar eller ogifta par.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 2003/86/EG

3.10.2003

3.10.2005

EUT L 251, 3.10.2003

RÄTTSAKTER

Rapport från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 8 oktober 2008 avseende tillämpning av direktivet 2003/86/EG om rätten till familjeåterförening [ COM(2008) 610 slutlig – Ej publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Denna rapport visar att direktivet har införlivats i nästan alla berörda medlemsstater och alla EU-länder erkänner den subjektiva rätten till familjeåterförening. I vissa fall har dock införlivandet eller tillämpningen av direktivet utförts felaktigt, särskilt när det gäller att göra det lättare att få visum, beviljande av eget uppehållstillstånd, att ta hänsyn till barnets intressen, överklaganderätten och mer gynnsamma villkor för familjeåterförening för flyktingar.

Överlag förblir harmoniseringen av nationell lagstiftning avseende familjeåterförening tämligen begränsad. Kommissionen har för avsikt att göra en strategisk uppföljning av denna rapport för att garantera korrekt genomförande i medlemsstaterna. Den publicerade därför 2011 en grönbok om familjeåterförening i syfte att tillåtainsamling av de berörda parternas åsikter.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening [ COM(2014) 210 final - ej offentliggjort i EUT].

Detta meddelande är en del av 2008 års rapport om tillämpningen av direktiv 2003/86/EG och samrådsförfarandet som organiserades av kommissionen 2011-2012, vilka båda synliggjorde problem gällande genomförandet och tillämpningen av direktivet. Riktlinjerna ger således medlemsstaterna råd om ordbehandlingstillämpning.

Senast ändrat den 11.06.2014

Top