Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006)

Genom detta beslut inrättas ett handlingsprogram som syftar till att stödja och komplettera medlemsländernas åtgärder för att bekämpa olika former av diskriminering. Programmet ersattes av gemenskapsprogrammet Progress den 1 januari 2007.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2000/750/EG av den 27 november 2000 om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006).

SAMMANFATTNING

Målet med detta program var att uppmuntra konkreta åtgärder för att bekämpa diskriminering och komplettera Europeiska unionens (EU) och medlemsländernas verksamhet, särskilt på lagstiftningsområdet. Diskriminering kan anses förekomma om en person eller en grupp behandlas mindre förmånligt på basen av de särdrag som anges i fördraget (ras, religion, funktionshinder, ålder, sexuell läggning osv.) eller om tillämpningen av en till synes neutral bestämmelse kan missgynna denna person eller grupp av samma skäl.

EU önskar särskilt

  • öka kunskapen om och förståelsen av problemet diskriminering, genom att utvärdera effektiviteten i strategier och praxis,
  • utveckla effektiviteten i utvalda aktörers åtgärder (lokala myndigheter, oberoende organ, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer osv.) genom utbyte av information och bra metoder samt genom skapande av europeiska nätverk för förebyggande och bekämpning av diskriminering,
  • främja och sprida de värderingar och den praxis som ligger till grund för kampen mot diskriminering (en särskilt viktig aspekt med hänsyn till utvidgningen).

Åtgärder och metod

Med hjälp av programmet stödde EU följande transnationella åtgärder:

  • Analys av faktorer som har samband med diskriminering (insamling av statistiska uppgifter, undersökningar, utvärdering av hur effektiv politiken är och spridning av resultat).
  • Transnationellt samarbete mellan utvalda aktörer och skapande av nätverk på europeisk nivå mellan icke-statliga organisationer.
  • Ökad medvetenhet om den europeiska dimensionen i kampen mot diskriminering.

Dessa åtgärder förverkligades genom ett aktivt samarbete mellan kommissionen, medlemsländerna och parterna i det civila samhället. Kommissionen organiserade ett regelbundet utbyte av synpunkter med de icke-statliga organisationerna och arbetsmarknadens parter om utformningen, genomförandet och uppföljningen av programmet.

En rådgivande kommitté, bestående av företrädare för medlemsländerna och med en företrädare för kommissionen som ordförande, biträdde kommissionen i frågor som rör de allmänna riktlinjerna för programmet, budgeten och den årliga arbetsplanen.

Kommissionen ansvarade för att garantera övergripande konsekvens mellan kampen mot diskriminering och EU:s politik, instrument och åtgärder på andra områden såsom forskning, sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män, social integrering, utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor samt yttre förbindelser. Tillsammans med medlemsländerna samordnade kommissionen de åtgärder som vidtogs inom ramen för programmet med de åtgärder som vidtogs inom ramen för strukturfonderna och gemenskapsinitiativet Equal.

Medlemsländerna i Europeiska frihandelssammanslutningen och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet samt kandidatländerna fick delta i programmet om de så önskade.

Budgeten för perioden 2001–2006 var 98,4 miljoner euro.

Bakgrund

I och med Amsterdamfördragets ikraftträdande kan Europeiska unionen vidta åtgärder för att bekämpa alla former av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 13 i EG-fördraget).

Jämställdheten mellan kvinnor och män har främjats genom gemenskapsåtgärder ända sedan 1970-talet. På basen av de erfarenheter som gjorts inom detta område, både på lagstiftningsområdet och på den praktiska nivån, lade kommissionen fram ett mer allmänt handlingsprogram för att bekämpa alla de former av diskriminering som anges i fördraget, med undantag av diskriminering på grund av kön, eftersom denna form av diskriminering omfattas av särskilda åtgärder.

Programmet, som den 1 januari 2007 ersattes av gemenskapsprogrammet Progress, ingick i en rad initiativ som syftar till att inrätta gemensamma principer för bekämpningen av diskriminering. Meddelande [KOM(1999) 564 slutlig] innehåller den allmänna ramen för unionens åtgärder. Detta meddelande har förutom handlingsprogrammet kompletterats med lagstiftning i form av två direktiv avsedda att säkerställa likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (es de en fr) samt likabehandling i fråga om sysselsättning och arbete.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut (EG) nr 750/2000

2.12.2000 – 31.12.2006

1.1.2001

EGT L 303, 2.12.2000

Senast ändrat den 30.05.2008

Top