Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan medlemsstaterna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan medlemsstaterna

Rådet har antagit en konvention som syftar till att underlätta ömsesidig rättslig hjälp mellan de behöriga myndigheterna i medlemsländerna (polis- och tullväsende samt domstolar) för att göra samarbetet i brottmål effektivare och snabbare.

RÄTTSAKT

Rådets akt av den 29 maj 2000 om att i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater.

SAMMANFATTNING

Konventionen syftar till förbättra och underlätta den ömsesidiga rättsliga hjälpen i brottmål mellan rätts-, polis- och tullmyndigheter. Den kompletterar bland annat 1959 års europeiska konvention om ömsesidig rättslig hjälp och 1978 års tilläggsprotokoll till denna konvention.

Ansökan om hjälp

I allmänhet ska framställningar om ömsesidig rättslig hjälp och annan information ställas skriftligen direkt till och verkställas av de rättsliga myndigheter som är behöriga inom ett visst territorium. I särskilda fall kan dock framställningarna sändas via ett medlemslands centrala myndighet (framställningar om tillfälligt överförande eller transitering av frihetsberövade personer och om utdrag ur straffregistren). I brådskande fall kan framställningar göras genom Interpol eller något annat organ som är behörigt enligt bestämmelser som antagits på grundval av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

Medlemsstaten vars hjälp begärs (den anmodade staten) ska respektera de formaliteter och de förfaranden som anges av den medlemsstat som gjort framställan (den ansökande medlemsstaten) och utföra begäran så snart som möjligt med hänsyn till de angivna tidsfristerna.

Varje medlemsland ska översända rättegångshandlingar som rör personer som vistas på ett annat medlemslands territorium direkt till dessa personer med post. I vissa fall får det anmodade medlemslandet översända handlingarna.

En rättslig eller central myndighet får upprätta direkta kontakter med en polis- eller tullmyndighet i ett annat medlemsland, eller - vid framställningar som avser åtal - med en administrativ myndighet i ett annat medlemsland. Varje medlemsland får förklara att den inte är bunden av dessa bestämmelser eller att den endast kommer att tillämpa dessa bestämmelser på vissa villkor.

Medlemsländernas behöriga myndigheter får på eget initiativ (dvs. utan särskild framställning) utbyta information om såväl brott som överträdelser av rättsregler förutsatt att bestraffningen av brottet eller handläggningen av överträdelsen omfattas av den mottagande myndighetens behörighet.

Särskilda former av ömsesidig rättslig hjälp

Stulen egendom som återfinns i ett annat medlemsland ska ställas till det ansökande landets förfogande för att återställas till den rätta ägaren.

En person som är frihetsberövad i ett medlemsland som har begärt en utredning kan efter en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna tillfälligt överföras till det medlemsland där utredningen ska äga rum. Om någon av de berörda medlemsländerna begär det ska personen ge sitt samtycke till överförandet.

Ett vittne eller en sakkunnig kan förhöras av ett annat medlemslands rättsliga myndigheter genom videokonferens om detta inte strider mot det anmodade medlemslandets grundläggande principer och om alla berörda parter är överens om det.

Kontrollerade leveranser är tillåtna på ett annat medlemslands territorium inom ramen för utredningar om brott som kan leda till utlämning. Dessa leveranser ska ledas och kontrolleras av det anmodade medlemslandet.

Två eller flera medlemsländer får inrätta en gemensam utredningsgrupp vars sammansättning ska anges i överenskommelsen mellan de berörda medlemsländerna. Den gemensamma utredningsgruppen inrättas för ett särskilt syfte och för en begränsad period. En tjänsteman från det medlemsland där gruppen är verksam ska leda gruppens verksamhet i det medlemslandets territorium.

Hemliga utredningar får genomföras av polismän med hemlig eller falsk identitet förutsatt att man iakttar lagstiftning och nationella förfaranden i det medlemsland på vilkets territorium den hemliga utredningen äger rum.

Telefonavlyssning

Telefonavlyssning får endast göras, på begäran av en behörig myndighet i ett annat medlemsland, av en rättslig myndighet eller administrativ myndighet som utsetts av det berörda medlemslandet. Telefonsamtal kan avlyssnas och överföras direkt till det ansökande medlemslandet, eller spelas in för att överföras senare.

Avlyssningen kan också göras i ett medlemsland där markstationen för satellitkommunikation finns. Avlyssningen utförs då med hjälp av tjänsteleverantörer i det ansökande medlemslandet förutsatt att man inte behöver tekniskt bistånd av det förstnämnda medlemslandet. Om avlyssningen sker på ett lands territorium för att målet för avlyssningen befinner sig där utan att man behöver tekniskt bistånd av det medlemslandet ska detta medlemsland underrättas om att avlyssning har skett.

Särskilda bestämmelser för vissa medlemsländer

Särskilda bestämmelser gäller för Irland och Storbritannien (framställningar), Luxemburg (skydd av personuppgifter) samt Norge och Island (bestämmelser som hänger samman med Schengenregelverket och konventionens ikraftträdande).

Konventionen trädde i kraft den 23 augusti 2005.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets akt av den 29 maj 2000

23.8.2005

-

EGT C 197 av den 12.7.2000.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Protokoll till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, upprättat av rådet enligt artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 326 av den 21 november 2001].

See also

  • Webbplatsen för Generaldirektorat för rättvisa (Europakommissionen) – Rättsligt samarbete (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 20.12.2011

Top