Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för narkotikabekämpning (2000-2004)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för narkotikabekämpning (2000-2004)

En handlingsplan för narkotikabekämpning har införts för att främja ett mer intensivt samarbete på nationell och europeisk nivå i kampen mot narkotikamissbruk och narkotikahandel. Med denna handlingsplan som bas fastställer kommissionen allmänna riktlinjer för EU:s åtgärder för bekämpning av narkotika och narkotikamissbruk.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 26 maj 1999 om Europeiska unionens handlingsplan för narkotikabekämpning (2000-2004) [KOM(1999) 239 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Medlemsländerna har från och med mitten av 1980-talet intensifierat sitt samarbete för att bekämpa narkotikahandel och narkotikamissbruk. Sedan 1990 har olika planer och program antagits av Europeiska rådet för att bekämpa alla aspekter av detta problem. I slutsatserna från Europeiska rådets möten i Cardiff (juni 1998) och Wien (december 1998) uppmanas rådet, kommissionen och parlamentet att utarbeta en ny övergripande plan för narkotikabekämpning som en efterföljare till handlingsplanen för perioden 1995-1999 (es de en fr). Kommissionens meddelande är ett svar på denna uppmaning. Meddelandet innehåller en beskrivning av den senaste utvecklingen avseende konsumtion av och handel med narkotika i Europeiska unionen samt riktlinjer som EU bör följa i sina åtgärder för narkotikabekämpning under de fem kommande åren.

Upprättandet av Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och Europols narkotikaenhet (es de en fr) (som från och med den 1 juli 1999 ersatts av Europeiska polisbyrån - Europol) har gjort det möjligt att skaffa mer kunskap om narkotikasituationen och har underlättat samarbetet mellan medlemsländerna i fråga om insamling och utbyte av information.

Utifrån de uppgifter som lämnades av dessa två organ för 1998 kan man urskilja vissa tendenser i konsumtion och handel. Konsumtionen av cannabis, som är den vanligaste drogen i EU, ligger på oförändrad nivå, medan konsumtionen av amfetamin och läkemedelsmissbruket ökar. Vägarna för smuggling av olika slag av narkotika är välkända: länderna i Central- och Östeuropa samt Balkanländerna fungerar ofta som transitländer (heroin, kokain, cannabis). EU är även en betydande producent av syntetiska droger.

I kommissionens handlingsplan förespråkas en global, sektorsövergripande och integrerad strategi för narkotikabekämpning, i syfte att garantera effektivitet. Narkotikamissbrukets sociala och hälsomässiga följder måste beaktas, liksom kopplingen mellan missbruk och brottslighet. Det behövs en balans mellan åtgärderna för att minska efterfrågan och åtgärderna för att minska tillgången på narkotika. För att minska narkotikaproduktionen måste partnerskap inrättas mellan producentländer och konsumentländer i syfte att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i producentländerna.

Kommissionen vill att oberoende experter ska utföra en mer systematisk utvärdering av EU:s åtgärder, politik och strategier för narkotikabekämpning. Kommissionen kommer att göra en utvärdering av handlingsplanen efter halva tiden. Med hjälp av de uppgifter som erhålls från ECNN och Europol om konsumtionen och handeln kan man följa hur situationen utvecklas och eventuellt anpassa unionens åtgärder.

Handlingsplanen för perioden 2000-2004 innehåller ett antal prioriterade områden:

 • Bekämpning av konsumtionen och produktionen av cannabis, amfetamin och ecstasy.
 • Inrättande av integrerade projekt för att bekämpa brottsligheten i städerna, framför allt bland ungdomar.
 • Åtgärder som rör hälsa (hepatit), social utslagning och straffrätt.
 • Förberedelser inför utvidgningen genom att kandidatländerna deltar i ECNN:s och EU:s program mot narkotikamissbruk och i verksamhet inom ramen för programmet Phare.

Genom Amsterdamfördraget tillhandahålls en ny rättslig ram som gör det möjligt att uppnå dessa ambitiösa mål. Enligt den nya artikel 152 i EG-fördraget ska folkhälsan beaktas vid genomförandet av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder. Dessutom anges att narkotikabekämpning ska vara ett prioriterat område för gemenskapens åtgärder på folkhälsoområdet. Kampen mot narkotika ska också prioriteras inom ramen för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen), för vilket följande tre metoder föreskrivs:

 • Samarbete mellan medlemsländernas polismyndigheter och tullmyndigheter, direkt eller genom Europol.
 • Rättsligt samarbete.
 • Tillnärmning av medlemsländernas straffrättsliga regler, när det är nödvändigt.

När det gäller internationellt samarbete är kampen mot narkotika fortfarande ett prioriterat område, men inga nya instrument planeras. De pågående multilaterala och bilaterala åtgärderna kommer att fortsätta.

Följande fem allmänna mål har fastställts för denna handlingsplan:

 • Att fortsätta ge hög prioritet åt kampen mot narkotika i EU:s interna och externa verksamhet.
 • Att upprätthålla en integrerad och balanserad strategi för att minska både efterfrågan på och tillgången till narkotika.
 • Att fortsätta behandlingen av uppgifter med hjälp av ECNN och Europol.
 • Att främja internationellt samarbete, framför allt inom ramen för Förenta nationerna.
 • Att tilldela tillräckliga resurser.

Dessutom har följande fem särskilda mål fastställts:

 • InformationFör att upprätta en övergripande strategi krävs tillförlitlig information för en regelbunden bedömning av narkotikakonsumtionens utbredning och karaktär (ECNN:s nätverk Reitox, samarbete mellan ECNN och Eurostat) samt kunskaper som erhålls på basen av forskningsresultat och erfarenheter från tidigare program.
 • Åtgärder för att minska efterfråganMålen är att inom fem år minska narkotikamissbruket bland ungdomar under 18 år och minska antalet narkotikarelaterade dödsfall. Dessa mål förutsätter åtgärder som rör folkhälsa, utbildning och upplysning (informationskampanjer i skolorna). Inom Femte ramprogrammet bedrivs även forskning för att bättre förstå de faktorer som ligger bakom konsumtionen och de medicinska och sociala konsekvenserna samt utveckla effektivare behandlingsmetoder. Också undersökningar på andra områden bör prioriteras: hur narkotikakonsumtion påverkar bilkörning samt frågor om dopning inom idrotten.
 • Åtgärder för att minska olaglig handel med narkotiska preparat och psykotropa ämnenNär det gäller avledning av prekursorer och psykotropa ämnen bör kontrollen, för att vara effektiv, inriktas på vissa produkter. Tjugotvå ämnen omfattas av FN-konventionen från 1988. De ämnen som inte omfattas av konventionen bör vara föremål för "särskild övervakning" i samarbete med industrin.Inom området penningtvätt önskar kommissionen utvidga tillämpningsområdet för direktivet från 1991. Dessutom ska olika internationella åtgärder genomföras inom ramen för programmen Phare och Tacis.Användningen av ny teknik, framför allt Internet, måste bli säkrare (en handlingsplan antogs i januari 1999). Endast de nationella myndigheterna är behöriga att väcka åtal och tillämpa påföljder, men de kan vid behov vända sig till Europol för stöd.Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid syntetiska droger i lagstiftningen och i det praktiska samarbetet inom EU och på internationell nivå.I handlingsplanen föreskrivs slutligen ett stort antal åtgärder som bör vidtas på kort och medellång sikt för att uppnå ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.
 • Internationellt samarbeteDet internationella samarbetet genomförs på basen av nationella eller regionala planer och enligt olika principer, exempelvis ansvarsfördelning, integrering av narkotikakontrollen i politiken för utvecklingssamarbetet och respekt för de mänskliga rättigheterna. De viktigaste av de berörda regionerna är kandidatländerna, Latinamerika, Västindien och Centralasien (ända till Transkaukasus), Medelhavsländerna (särskilt Marocko), Afrika och Asien (bland annat Kina). Det förstärkta samarbetet med industriländerna och i internationella forum (till exempel G8) bör ha som målsättning att främja dialogen och genomföra integrerad eller regional politik och dito program. Samarbetet med internationella organisationer som FN:s program för narkotikakontroll (UNDCP) bör förstärkas.
 • SamordningNarkotikaproblemet rör olika områden och omfattas av olika rättsliga grunder. Kommissionen anser att samordningen är av yttersta vikt och bör inbegripa EU:s samtliga institutioner och enheter, särskilt i frågor som rör narkotikamissbruk.

I bilagan finns en utvärdering av handlingsplanen 1995-1999, en beskrivning av aktuella tendenser vad gäller minskning av efterfrågan, en översikt över utvecklingen inom lagstiftning och praxis samt en förteckning över de budgetposter som kan användas för narkotikabekämpning.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

UTVÄRDERING

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 22 oktober 2004 om resultaten av den slutliga utvärderingen av Europeiska unionens strategi och handlingsplan för narkotikabekämpning (2000-2004) [Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. I EU:s handlingsplan för narkotikabekämpning 2000-2004 fastställs att kommissionen ska göra en halvtidsutvärdering och en slutlig utvärdering av hur handlingsplanen har genomförts. I detta meddelande framläggs således resultaten av den slutliga utvärderingen. I meddelandet läggs vidare grunden till EU:s framtida politik för narkotikabekämpning genom att man utgår från erfarenheterna från den nuvarande politiken.

I meddelandet görs en genomgång av de huvudsakliga resultat som uppnåtts med hänvisning till handlingsplanen och det anges på vilka områden det är nödvändigt att nå längre.

Slutsatser

I meddelandet görs följande utvärdering av situationen:

 • Omkring 95 % av de åtgärder som anges i handlingsplanen har antingen redan genomförts eller håller på att genomföras.
 • I stort sett samtliga medlemsländer har antagit en strategi eller en handlingsplan för narkotikabekämpning.
 • På grundval av de utvärderingsmetoder som använts går det inte att hävda att målet att väsentligt minska narkotikamissbruket har uppnåtts eller att färre ungdomar missbrukar narkotika. Det kan emellertid generellt sett konstateras att ökningen av missbruket tenderar att plana ut.
 • På motsvarande sätt ger den tillgängliga informationen inget stöd för slutsatsen att det skett en betydande minskning av tillgången på narkotika. Ett antal initiativ som tagits på EU-nivå har inte desto mindre gjort det möjligt att skärpa de repressiva åtgärderna för att bekämpa narkotikahandeln och utbudet på narkotika.
 • Ett antal viktiga initiativ har antagits för att bekämpa penningtvätt. Närmare bestämt deltar medlemsländerna i en rad initiativ som syftar till att förhindra att prekursorer kommer på avvägar, såsom den gemensamma europeiska enheten för prekursorer (EJUP).

Förslag

I meddelandet ges följande förslag beträffande den framtida strategin för narkotikabekämpning:

 • Att se till att EU:s framtida strategi för narkotikabekämpning innehåller tydliga och exakta mål och prioriteringar som i den framtida handlingsplanen går att omvandla till indikatorer och operationella åtgärder, med tydligt definierade ansvarsområden och tidsfrister för genomförande.
 • Att göra fortsatta framsteg för att uppgifterna om övervakningen av narkotikaproblemet ska vara tillgängliga, av god kvalitet och möjliga att jämföra.
 • Att införliva målen i den nya strategin och de nya handlingsplanerna i det fleråriga programmet som syftar till att befästa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.
 • Att se till att rådets övergripande grupp för narkotikabekämpning i första hand inriktar sig på att påskynda genomförandet av åtgärderna i EU:s framtida handlingsprogram för narkotikabekämpning och ser till att de följs upp. Denna grupp bör ha en ledande roll i fråga om samordningen av arbetet i de övriga arbetsgrupper i rådet som arbetar med narkotikafrågan.
 • Att ge ökad spridning åt resultaten av det stora antalet aktiviteter på narkotikaområdet, i syfte att främja liknande aktiviteter på andra områden.
 • Att beakta denna slutliga utvärdering vid utarbetandet av EU:s nya strategi för narkotikabekämpning 2005-2012.

Kommissionen lägger i början av 2005 fram ett förslag till handlingsplan för narkotikabekämpning 2005-2008. Den kommer vidare att göra en årlig granskning av hur planen genomförs och under 2008 analysera dess effekter i syfte att föreslå en andra handlingsplan för perioden 2009-2012. År 2012 planeras en övergripande utvärdering av EU:s strategi och handlingsplaner för narkotikabekämpning att genomföras.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 4 november 2002 om halvtidsutvärderingen av EU:s handlingsplan mot narkotika (2000-2004) [KOM(2002) 599 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I EU:s handlingsplan för narkotikabekämpning 2000-2004 fastställs att kommissionen ska göra en halvtidsutvärdering och en slutlig utvärdering av hur handlingsplanen har genomförts. Utvärderingen täcker handlingsplanens fem delar: samordning, information och utvärdering, minskning av efterfrågan och förebyggande av narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet, minskad tillgång och internationellt samarbete. Utvärderingen grundar sig i huvudsak på följande fyra informationskällor:

 • Medlemsländernas svar på ett frågeformulär om resultaten på nationell nivå.
 • Uppföljningstabellen över kommissionens, ECNN:s och Europols insatser.
 • Utvärderingen av medlemsländernas brottsbekämpande organ och deras roll i bekämpningen av narkotikahandeln.
 • De initiativ som kommissionen eller medlemsländerna har tagit på EU-nivå och som har antagits eller är under behandling.

Resultaten av halvtidsutvärderingen

Efter en noggrann utvärdering av var och en av de fem huvuddelarna i handlingsplanen, drar kommissionen slutsatsen att, trots att avsevärda framsteg gjorts, återstår mycket att göra, framför allt inom följande områden:

 • Frågan om syntetiska droger.
 • Fortsatt utvärdering av politik och verksamhet för att bekämpa narkotika på nationell nivå och på EU-nivå med användning av tillförlitliga uppgifter (forskningens betydelse).
 • Nära samarbete med kandidatländerna.
 • En effektivare samordning av insatser som genomförs i tredje land (särskilt när gäller de viktigaste produktions- och transitländerna).

För att kunna fortsätta genomförandet av EU:s handlingsplan föreslår kommissionen följande:

 • Man bör fastställa vilka av verksamheterna i handlingsplanen som ska prioriteras, för att kunna fokusera på planens nyckelverksamheter (till exempel genom att fastställa tidsfrister för deras genomförande).
 • En styrgrupp med företrädare för kommissionen, rådets ordförandeskap, Europol och ECNN bör inrättas under 2003 av ordförandeskapet och kommissionen. Parlamentet bör också utse en företrädare. Styrgruppen skulle kunna ge vägledning och hålla uppsikt över utarbetandet av den slutliga utvärderingen.
 • Initiativen på narkotikaområdet bör vara inriktade på att genomföra de åtgärder som anges i planen.
 • I samband med den slutliga utvärderingen av handlingsplanen bör ECNN och Europol jämföra uppgifterna på narkotikaområdet för 2003 med uppgifterna för 1999.
 • En konferens bör anordnas 2004 i syfte att involvera det civila samhället i den framtida utvecklingen av EU:s narkotikapolitik.

Kommissionen kommer att lägga fram ett meddelande om den slutliga utvärderingen av handlingsplanen före utgången av 2004.

NARKOTIKASAMORDNING

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 12 november 2003 om samordningen på narkotikaområdet i Europeiska unionen [KOM(2003) 681 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 96 av den 21 april 2004].

Kommissionen, som är angelägen om att stärka samordningen av narkotikarelaterade frågor på EU-nivå, förklarar vilka utmaningar och svårigheter som denna samordning medför och redogör för de viktigaste befintliga samordningsmodellerna och för de viktigaste inslagen i en effektiv samordning. Kommissionen rekommenderar bland annat att alla aspekter av politiken på narkotikaområdet ska omfattas av samordningen (sociala aspekter, hälsa, brottsbekämpande insatser, ungdomspolitik), nära samarbete mellan rättsvårdande myndigheter samt mellan dessa och sociala och hälsovårdande myndigheter samt systematisk utvärdering av strategier och insatser på detta område.

GENOMFÖRANDE

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 8 juni 2001 om genomförande av EU:s handlingsplan för narkotikabekämpning (2000-2004) [KOM(2001) 301 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]. Det huvudsakliga syftet med meddelandet är att föreslå åtgärder som underlättar utvärderingen av handlingsplanen för narkotikabekämpning, utarbeta en metod som kommissionen kan använda vid utvärderingen och beskriva vissa åtgärder som redan har vidtagits inom ramen för handlingsplanen. Meddelandet har sammanställts med bidrag från ECNN och Europol.

När det gäller utvärderingen av genomförandet av de åtgärder som fastställs i handlingsplanen föreslår kommissionen ett nytt instrument, en uppföljningstabell, för att en grundlig utvärdering ska ske.

Utvärderingen av inverkan på narkotikasituationen kommer delvis att göras på basen av uppgifter som tillhandahålls av ECNN och Europol. Dessa två organ har redan inrättat arbetsgrupper för "konsekvensbedömningskriterier". Kommissionen påpekar emellertid att, eftersom det inte finns tillräckligt med tillförlitlig och jämförbar information om de epidemiologiska och kriminella aspekterna, kommer utvärderingen av handlingsplanen efter halva tiden (2002) endast att omfatta en utvärdering av i vilken utsträckning den verksamhet som anges i handlingsplanen har genomförts.

När det gäller utvidgningen prioriteras fortsättningsvis en intensivare narkotikabekämpning i kandidatländerna. EU har inlett ett stort antal initiativ under de senaste åren, bland annat har förhandlingar inletts om kandidatländernas deltagande i ECNN:s nätverk Reitox. Kommissionen föreslår också att man ska skapa en databas som innehåller all information om medlemsländernas och kommissionens projekt i dessa länder för att undvika överlappningar.

När det gäller de externa åtgärderna fortsätter EU sin omfattande verksamhet. Särskild vikt kommer att läggas vid de handelsvägar som är viktigast för införseln av narkotika till EU (framför allt vägarna för kokain och heroin).

Samordning mellan de olika berörda parterna är en förutsättning för att narkotikabekämpningen ska fungera. I enlighet med vad som anges i handlingsplanen har kommissionen undersökt samordningen inom detta område. Denna undersökning kommer att läggas fram inom kort. Samordningen mellan medlemsländerna och kommissionen behöver stärkas. Kommissionen kommer därför att överlämna förslag till rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor för att man ska kunna enas om de praktiska riktlinjerna.

Senast ändrat den 24.04.2005

Top