Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brottsoffers rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Brottsoffers rättigheter

Om en EU-medborgare faller offer för ett brott i ett annat medlemsland måste dennes rätt att väcka talan vid domstol skyddas. I detta meddelande inleder kommisionen en diskussion om vilka normer som bör antas och vilka åtgärder som bör vidtas för att skydda brottsoffers rättigheter.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 14 juli 1999 till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - Brottsoffer i Europeiska unionen - Reflexioner över normer och åtgärder [KOM(1999) 349 slutlig ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens tidning].

SAMMANFATTNING

I 1998 års handlingsplan för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa föreslås en jämförande studie av systemen för ersättning till brottsoffer och en bedömning av möjligheterna att vidta åtgärder inom unionen som exempel på frågor som skulle tas upp inom fem år. Kommissionen anser dock att frågan om brottsoffers rättigheter också innefattar andra aspekter. Alltfler personer (både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som bor i unionen) reser, bor eller studerar i ett annat medlemsland och löper därmed risk att falla offer för brott i ett annat medlemsland än sitt eget. Kommissionen utarbetade meddelandet som ett diskussionsunderlag inför Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999, som ägnades åt området frihet, säkerhet och rättvisa.

Förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten handlar till stor del om information, bland annat inom transportinfrastrukturer (flygplatser, järnvägs- och tunnelbanestationer). Vissa medlemsländer har inrättat specialiserade tjänster för att bistå utländska brottsoffer. Kommissionen uppmanar rent allmänt medlemsländerna att utbyta arbetsmetoder och ge berörd personal lämplig utbildning.

Stöd till brottsoffer

De flesta medlemsländer har tjänster som ger brottsoffer någon form av första hjälp. Resenärer kan dock behöva ett mer omfattande stöd än lokalbefolkningen (till exempel språkligt stöd eller socialt och psykologiskt stöd). Stödet kan komma från olika källor: polisen, socialtjänsten eller icke-statliga organisationer. Det har utvecklats ett europeiskt samarbete mellan icke-statliga organisationer och bland annat har The European Forum for Victims' Services utarbetat riktlinjer för brottsoffers rättigheter. Polisen har en viktig roll eftersom den ofta utgör brottsoffrets första kontakt. Språksvårigheter och bristfällig information kan ställa till med problem för brottsoffer, bland annat när det gäller att göra en polisanmälan eller få ytterligare stöd. Kommissionen föreslår att man ska införa miniminormer för behandlingen av brottsoffer så att de får den information och det stöd de behöver. Här skulle ett nätverk mellan stödtjänster inom EU kunna avhjälpa språk-, informations- och utbildningsproblemen, som väldigt ofta hänger samman.

Brottsoffrets ställning i det rättsliga förfarandet

Utländska brottsoffer har ofta problem med att på håll följa det rättsliga förfarandet i sitt ärende. Man bör här sprida olika lösningar såsom inrättande av snabbförfaranden eller att låta brottsoffret avge vittnesmål i förhand eller från hemlandet. Rent allmänt bör brottsoffren få hjälp att följa förfarandet i sitt ärende, behandlas med respekt och få sitt privatliv skyddat. När det gäller återlämnande av stulen egendom bör man införa snabbare förfaranden. I vissa fall skulle medling kunna erbjuda en snabbare och bättre lösning av tvister.

Ersättningsfrågor

Denna punkt kommer att undersökas i samband med genomförandet av handlingsplanen för upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. För att minska skillnaderna mellan medlemsländerna anser kommissionen att alla medlemsländer bör ratificera 1983 års konvention om ersättning till brottsoffer och våldsbrott, samt införa ett snabbare ersättningssystem. Man skulle också kunna vidta andra åtgärder för att hjälpa brottsoffer att få ut sin ersättning och utveckla ett samarbete mellan medlemsländerna för att göra det lättare att lämna in ersättningsansökningar.

Allmänna frågor

I meddelandet understryks de övergripande problem som brottsoffer stöter på i alla stadier av det rättsliga förfarandet: information, utbildning av personal som kommer i kontakt med brottsoffer och språksvårigheter. Kommissionen vill genomföra en undersökning bland resenärer som fallit offer för brott i syfte att identifiera de problem som brottsoffren kan stöta på. Den vill också utveckla en ram för utbildning och fortbildning av berörd personal samt uppmuntra utbyte av goda utbildningsmetoder. Slutligen planerar kommissionen att erbjuda brottsoffer relevant flerspråkig information på sin webbplats.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 261 av den 6.8.2004].

Rådets rambeslut 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 81av den 22.3.2001].

Senast ändrat den 17.08.2010

Top