Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska flyktingfonden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeiska flyktingfonden

EU har inrättat Europeiska flyktingfonden för att i ett enda instrument samla åtgärderna i fråga om integration, mottagning och frivilligt återvändande för asylsökande, flyktingar och fördrivna personer, även i händelse av massiv tillströmning. Fonden upprättades till en början för en femårsperiod (2000-2004) och har nu förnyats för perioden 2005-2010.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2000/596/EG av den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk flyktingfond.

SAMMANFATTNING

1. Kommissionen har sedan 1997 finansierat pilotåtgärder avsedda för flyktingar och fördrivna personer. Denna erfarenhet har stimulerat unionen att inrätta en europeisk flyktingfond som i ett enda instrument samlar olika åtgärder för integration och de åtgärder för mottagande och frivillig repatriering som omfattas av den gemensamma åtgärden av den 26 april 1999. Genom att inrätta ett flerårigt projekt grundar sig rådet på Amsterdamfördraget i syfte att bedriva långsiktiga åtgärder till förmån för flyktingar och fördrivna personer. Genom projektet bemöter man också kraven från Europeiska rådet i Tammerfors i oktober 1999 om att inrätta ett system anpassat till krissituationer.

Återställande av den finansiella jämvikten

2. Inrättandet av en europeisk flyktingfond är ett första steg i riktning mot ett gemensamt asylsystem. Fonden har inrättats för en period av fem år (2000-2004) och innebär ett system för ekonomisk omfördelning för att skapa balans mellan medlemsländernas kostnader. (es de en fr)Det är viktigt att minska skillnaderna mellan systemen för mottagande av flyktingar och fördrivna personer, eftersom dessa skillnader leder till obalans när det gäller ekonomiska och organisatoriska kostnader inom unionen: fördrivna personer rör sig i riktning mot det land som förefaller dem gynnsammast, de flyttar sig ibland från ett medlemsland till ett annat i detta syfte och ökar på så sätt ländernas kostnader. Det ekonomiska stödet från gemenskapen är även ett incitament, för de medlemsländer som behöver det, att förbättra sitt mottagningssystem och inrätta rättvisa och effektiva asylförfaranden. Gemenskapsstödet syftar även till att underlätta anpassningen av systemen i länder med stora variationer i antal och slag av flyktingar.

Åtgärder som får stöd via fonden

3. De åtgärder som finansieras av fonden är avsedda för dem som åtnjuter flyktingstatus eller någon annan form av internationellt skydd och för fördrivna personer som åtnjuter tillfälligt skydd samt, beroende på arten av åtgärder, personer som begärt denna status eller detta skydd.

4. Med Europeiska flyktingfonden kan följande åtgärder stödjas i medlemsländerna:

  • Förbättringar när det gäller mottagandeförhållanden och tillgång till asylförfaranden genom satsningar på infrastruktur och tjänster (förläggningar, materiell hjälp, hälsovård, socialt stöd eller hjälp med administrativa och rättsliga formaliteter).
  • Integration av personer som åtnjuter någon form av stabilt internationellt stöd (hjälp med att ta hand om omedelbara behov, sociokulturell anpassning). Det handlar om att göra dessa personer så självständiga som möjligt.
  • Frivillig repatriering och återintegration i ursprungslandet. Gemenskapsstödet främjar tillgång till tillförlitlig information, nödvändig rådgivning, utbildning och stöd till återanpassning.

5. Referensbeloppet för att finansiera fonden har fastställts till 216 miljoner euro för fem års verksamhet. Fem procent av fondens årsbudget kan användas för att finansiera gemenskapsåtgärder som är av nyskapande eller transnationell art (exempelvis utredningar, pilotprojekt, utbyte av erfarenheter eller utvärdering av genomförda åtgärder, etc.).

6. Rådet, som till att börja med fattar beslut enhälligt, på förslag från kommissionen, och sedan enligt bestämmelserna i direktivet om tillfälligt skydd, kan besluta att använda delar av fonden till brådskande åtgärder vid massiv tillströmning av flyktingar eller fördrivna personer (förläggningar, mat, kläder, vård samt kostnader för administration och logistik).

Genomförande av åtgärderna

7. Medlemsländerna har det huvudsakliga ansvaret för att genomföra åtgärder som täcks av fonden och samordna åtgärderna på nationell nivå. Alla medlemsländer upprättar en årlig ansökan om medfinansiering. Kommissionen granskar dessa ansökningar och fattar beslut om medfinansiering. Medlemsländerna förvaltar fonden och väljer ut enskilda projekt enligt tidigare uppställda kriterier (behov, kostnadseffektivitet, den stödsökande organisationens profil och hur väl projektet kompletterar andra åtgärder).

8. Eftersom genomförandet av de långfristiga åtgärderna är decentraliserat måste medlemsländerna lämna garantier för utformningen och kvaliteten på genomförandet, för resultatet och utvärderingen och för en sund ekonomisk förvaltning och kontroll av denna. De är i första hand ansvariga för den ekonomiska kontrollen av åtgärderna liksom för att förebygga och korrigera oegentligheter. Kommissionen ska se till att det finns nationella väl fungerande förvaltnings- och kontrollsystem. Den kan därvid utföra kontroller på plats och i vissa fall reducera betalningarna till medlemslandet eller göra finansiella korrigeringar (reducerad betalning, hel eller delvis indragning av fondens bidrag till den berörda åtgärden).

Brådskande åtgärder vid massiv tillströmning av personer

9. När det gäller brådskande åtgärder vid massiv tillströmning av personer fördelar kommissionen tillgängliga medel i förhållande till antalet personer som kommit in i respektive medlemsland, och på grundval av förslag från dessa medlemsländer.

För finansiering av övriga åtgärder avsätts ett minimibelopp varje år i respektive medlemsland (detta belopp sänks gradvis från 500 000 euro år 2000 till 100 000 euro år 2004). Återstående resurser fördelas mellan medlemsländerna enligt statistik från Europeiska gemenskapens statistikkontor för de tre föregående åren: 65 procent i förhållande till det genomsnittliga antal personer som sökt internationellt skydd och 35 procent i förhållande till antalet personer som tagits emot som flyktingar eller erhållit tillfälligt skydd.

När det gäller finansiering av projekt får gemenskapens bidrag inte överstiga 50 procent av den totala kostnaden för åtgärden (75 procent för medlemsländer som omfattas av sammanhållningsfonden). Förfarandena är annorlunda för brådskande åtgärder, då det ekonomiska stödet kan täcka 80 procent av kostnaden för varje åtgärd under högst sex månader. Tillgängliga resurser fördelas då mellan medlemsländerna i förhållande till det antal fördrivna personer de tar emot.

Uppföljning och organisatoriska åtgärder

10. När det gäller uppföljning och bedömning av projekten ska varje medlemsland en gång per år lämna en ekonomisk redovisning och en verksamhetsberättelse till kommissionen, på grundval av de detaljerade räkenskaper som upprättats av myndigheterna med ansvar för att verkställa åtgärderna. Kommissionen ska också låta göra en oberoende utvärdering av utförande och effekten av insatserna. Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram två sammanfattande rapporter om de åtgärder som vidtagits; en delrapport senast den 31 december 2002 och en slutrapport före den 1 juni 2005.

11. Kommissionen ska biträdas av en rådgivande kommitté som består av företrädare för medlemsländerna och leds av en företrädare för kommissionen.

12. Övergångsbestämmelser ska tillämpas under åren 2000 och 2001 när det gäller att fastställa det belopp som ska tilldelas medlemsländerna, förfarandet för att godkänna ansökningar om medfinansiering och kriterierna för tilldelning av stöd från fonden.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2000/596/EG [antagande: Samrådsförfarande CNS/2004/0032]

28.9.2000

-

EGT L 252, 6.10.2000

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010 [Europeiska unionens officiella tidning L 381, 28 december 2004]. Genom detta beslut inrättas Euruopeiska flyktingfonden för perioden 1 januari 2005 - 31 december 2010. Syftet med fonden är att stödja medlemsländernas ansträngningar för att ta emot flyktingar och fördrivna personer genom att medfinansiera insatser som rör mottagningsförhållanden och handläggning av asylärenden, integration av personer vars vistelse i medlemslandet är långvarig och stadigvarande, frivilligt återvändande för personer förutsatt att de inte har förvärvat nytt medborgarskap eller lämnat medlemslandets territorium. Medlemsländernas insatser ska genomföras under två fleråriga programperioder (2005-2007 och 2008-2010). Beloppet för perioden 1 januari 2005 - 31 december 2006 uppgår till 114 miljoner euro.

Kommissionens beslut 2002/307/EG av den 18 december 2001 om genomförandebestämmelser för rådets beslut 2000/596/EG i fråga om förvaltnings- och kontrollsystem samt förfaranden för att genomföra finansiella korrigeringar beträffande åtgärder som medfinansieras av Europeiska flyktingfonden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 106 av den 23 april 2002].

Kommissionens beslut 2001/275/EG av den 20 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets beslut 2000/596/EG vad gäller utgifter som berättigar till stöd och rapporter om genomförandet av insatser som medfinansieras genom Europeiska flyktingfonden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 95 av den 5 april 2001].

Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 212 av den 7 augusti 2001].

Senast ändrat den 30.06.2005

Top