Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inbördes utvärderingar av EU-ländernas åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inbördes utvärderingar av EU-ländernas åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten

Genom Europeiska unionens gemensamma åtgärd införs rutiner som möjliggör inbördes utvärderingar av EU-ländernas rättssystem i samband med olika åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

RÄTTSAKT

Gemensam åtgärd 97/827/RIF av den 5 december 1997 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om införande av en ordning för utvärdering av tillämpning och genomförande på nationell nivå av internationella åtaganden i kampen mot den organiserade brottsligheten.

SAMMANFATTNING

VIKTIGA PUNKTER

Utvärderingen har utarbetats av rådets ordförandeskap tillsammans med rådets generalsekretariat och Europeiska kommissionen.

Alla EU-länder ska identifiera en till tre experter med erfarenhet av de ämnen som ska utvärderas (dvs. polis- och tullmyndigheter eller rättsliga myndigheter) och skicka in namnen till rådets ordförandeskap. Rådets ordförandeskap väljer sedan tre experter bland dessa, som ska genomföra en utvärdering av ett EU-land. De tre experterna i fråga får inte vara medborgare i det EU-land som ska utvärderas.

Varje omgång utvärderingar tar upp ett visst ämne, som EU-länderna har kommit överens om. De ska också komma överens om i vilken ordning besöken ska ske och utformningen av frågeformuläret som utvärderingsgruppen ska använda. Målet är att samla all information som är användbar för att genomföra utvärderingen. När frågeformuläret har fyllts i besöker utvärderingsgruppen EU-landet i fråga och träffar berörda parter (t.ex. politiska och administrativa myndigheter, polis- och tullmyndigheter eller rättsliga myndigheter). Varje EU-land måste se till att myndigheterna samarbetar fullt ut med utvärderingsgrupperna som har upprättats inom ramen för denna gemensamma åtgärd.

Senast en månad efter besöket ska ett utkast till rapport skickas till det besökta EU-landet för yttrande. När eventuella ändringar har accepterats och införts, vidarebefordrar rådets ordförandeskap sedan utkastet för betänkande till medlemmar i den relevanta rådsarbetsgruppen för vidare övervägande och antagande.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Gemensam åtgärd 97/827/RIF

15.12.1997

-

EGT L 344, 15.12.1997, s. 7-9

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2002/996/RIF av den 28 november 2002 om införande av en ordning för utvärdering av rättssystemen och genomförandet av dessa på nationell nivå i kampen mot terrorismen (EGT L 349, 24.12.2002, s 1-3).

Senast ändrat 02.07.2015

Top