Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delgivning av handlingar av civil eller kommersiell natur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Delgivning av handlingar av civil eller kommersiell natur

Syftet med denna förordning är att förbättra och påskynda översändningen för delgivning mellan medlemsstaterna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

SAMMANFATTNING

Denna förordning ska tillämpas då en rättslig eller utomrättslig handling i ett mål eller ärende av civil eller kommersiell natur översänds för delgivning från en medlemsstat till en annan. Den ska inte tillämpas när adressen till den person som ska delges inte är känd.

Snabbare översändning av rättsliga och utomrättsliga handlingar

För att påskynda översändningen av rättsliga och utomrättsliga handlingar skapas mer direkta förbindelser mellan de personer eller myndigheter som ansvarar för översändningen och dem som ansvarar för delgivningen av handlingarna. Därför ska alla medlemsstater utse ett sändande organ och ett mottagande organ med behörighet att översända respektive ta emot de aktuella rättshandlingarna. Dessutom ska varje medlemsstat utse en central enhet med ansvar för att bland annat ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när handlingar översänds. En federal stat, en stat där flera rättssystem tillämpas eller en stat med autonoma territoriella administrationer har rätt att utse fler än ett sådant organ.

Översändningen kan ske på valfritt sätt bara innehållet i den översända handlingen är läsligt. För att underlätta utbytet ska handlingen åtföljas av en framställning som görs på standardformuläret i bilagan till förordningen. I förordningen anges även möjligheten att översända handlingarna på konsulär eller diplomatisk väg.

Formuläret ska fyllas i på ett språk som den mottagande medlemsstaten (adressaten) har angivit. Sökanden ska stå för eventuella översättningskostnader. Adressaten kan vägra att ta emot handlingen om den är skriven på ett annat språk än den mottagande medlemsstatens officiella språk eller på ett språk som adressaten förstår.

Det mottagande organet ska senast sju dagar efter mottagandet sända ett kvitto, eller ta kontakt med det sändande organet om information eller handlingar saknas. Om översändningen inte är korrekt (om den ligger utanför förordningens tillämpningsområde eller om de formella kraven inte har uppfyllts) ska handlingarna genast returneras.

Delgivningen av handlingen ska ske antingen enligt den mottagande medlemsstatens lagstiftning eller i den form som begärts av det sändande organet - om detta är möjligt. Om det mottagande organet inte har lyckats delge handlingen inom en månad ska det underrätta det sändande organet med hjälp av standardformuläret. På samma sätt ska ett bevis om fullgörande skickas till det sändande organet när delgivningen har fullgjorts.

Om en stämning eller motsvarande handling måste översändas och svaranden inte inställer sig, får saken inte avgöras förrän det har konstaterats att

  • handlingen har delgivits enligt en delgivningsform som föreskrivs i den anmodade medlemsstatens lagstiftning, eller
  • handlingen har lämnats till svaranden på annat sätt som är tillåtet enligt denna förordning.

Under alla omständigheter måste delgivningen ha ägt rum i så god tid att svaranden haft möjlighet att avge svaromål.

För kostnaderna för delgivning av rättsliga eller utomrättsliga handlingar som begärs av en annan medlemsstat får den mottagande medlemsstaten inte utkräva avgift eller kostnadsersättning.

Tillämpning av förordningen

Kommissionen ska utarbeta en handbok som bland annat ska innehålla adresser till de olika organ och de språk som kan användas vid översändningen av handlingarna samt en förteckning på EU:s officiella språk över handlingar som kan delges. Denna handbok ska regelbundet uppdateras.

För detta ändamål ska kommissionen biträdas av en rådgivande kommitté som ska bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Förordningen har företräde framför bestämmelserna i internationella konventioner som medlemsstaterna har ingått, framför allt 1965 års Haagkonvention.

Tre år efter det att förordningen har trätt i kraft och därefter vart femte år ska kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av förordningen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén.

Bestämmelserna i avdelning IV i EG-fördraget (visering, asylpolitik, invandringspolitik och annan politik som avser den fria rörligheten för personer) gäller inte i Irland, Storbritannien och Danmark. Irland och Storbritannien har dock beslutat att delta i förordningen. Kommissionen har dessutom förhandlat fram ett avtal (pdf) mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om att utvidga bestämmelserna i förordningen till att även gälla Danmark. Avtalet undertecknades den 19 oktober 2005 och trädde i kraft den 1 juli 2007 [EUT L 94, 4.4.2007].

Bakgrund

Den 26 maj 1997 antog rådet, på grundval av EU-fördraget, konventionen om delgivning mellan medlemsstaterna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Rådet rekommenderade medlemsstaterna att anta konventionen i enlighet med sina respektive konstitutionella bestämmelser. Konventionen har inte trätt i kraft.

Genom Amsterdamfördraget, som undertecknades den 2 oktober 1997, har den rättsliga grunden för civilrättsligt samarbete ändrats. Samarbetet är numera införlivat i EG-fördraget (artikel 65) och omfattar olika rättsliga instrument och förfaranden. För att påskynda genomförandet och lösa de problem som medborgarna stöter på i vardagen har kommissionen har därför föreslagit att konventionen ska införlivas i ett gemenskapsinstrument.

Konventionens innehåll återges i den aktuella förordningen. I likhet med 1997 års konvention bygger förordningen på 1965 års Haagkonvention, samtidigt som man gör vissa förbättringar.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning 1348/2000/EG

31.5.2001

-

EGT L 160, 30.6.2000

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 11 juli 2005 om att ändra rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [KOM(2005) 305 slutlig - Ej offentliggjord i EUT]. Förslaget ska förbättra och påskynda översändningen och delgivningen av handlingar, förenkla tillämpningen av vissa bestämmelser i förordningen och förstärka rättssäkerheten för avsändaren och mottagaren.

De föreslagna ändringarna består huvudsakligen av att följande punkter införs:

  • En bestämmelse enligt vilken det avsändande organet under alla omständigheter ska delge handlingen inom en månad efter mottagandet.
  • Ett nytt standardformulär om information till mottagaren om att han eller hon har rätt att vägra att ta emot den handling som ska delges genom att återsända den inom en vecka från delgivningen.
  • En bestämmelse om att kostnaderna för att anlita en stämningsman, eller annan person som enligt medlemsstatens lagar är behörig tjänsteman, motsvaras av en på förhand fastställd avgift i enlighet med proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering.
  • Enhetliga villkor för att delge handlingar i mål och ärenden direkt per post (såsom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller motsvarande försändelser).

Medbeslutandeförfarandet (COD/2005/0126).

Ändrat genom:

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 1 december 2006 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ("delgivning av handlingar") [KOM(2006) 751 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Genom det ändrade förslaget anpassas, i en kodifierad version av förordningstexten, kommissionens ursprungliga förslag till rådets allmänna överenskommelse och Europaparlamentets yttrande.

Vid sitt möte den 1 juni 2006 gjorde rådet en övergripande överenskommelse om förordningens ordalydelse och föreslog att det skulle läggas fram en kodifierad version av texten. Vid sitt plenarsammanträde den 4 juli 2006 antog Europaparlamentet ett yttrande som med förbehåll för ett antal ändringar godkände kommissionens förslag. Ändringarna motsvarar rådets tidigare godkända text.

Kommissionens beslut 2001/781/EG av den 25 september 2001 om att utforma en handbok över mottagande organ och en förteckning över handlingar som kan delges enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [EGT L 298, 15.11.2001]. Detta beslut har delvis ändrats genom kommissionens beslut 2002/350/EG av den 3 april 2002 [EGT L 125, 13.5.2002].

Beslutet innehåller två bilagor:

  • Den första bilagan är en handbok med information om det mottagande organet (organ som är behöriga att ta emot handlingar i mål och ärenden) som anges i artikel 2 i förordning 1348/2000/EG.
  • Den andra är en förteckning över handlingar som kan delges i enlighet med förordning 1348/2000/EG.

Rapporter

Första rapporten från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [KOM(2004) 603 slutlig - Ej offentliggjord i EUT]. I denna rapport analyserar kommissionen tillämpningen av förordningen på grundval av de upplysningar som lämnats och resultaten av en undersökning som genomförts av en uppdragstagare, och som omfattar 14 medlemsstater.

Meddelanden

Meddelande från kommissionen - Information från medlemsstaterna enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [EGT C 151, 22.5.2001].

Meddelande från kommissionen - Första uppdateringen av informationen från medlemsstaterna enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [EGT C 202, 18.7.2001].

Handboken och ordlistan offentliggörs på webbplatsen Europeiska civilrättsatlasen under Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga och inrikes frågor.

Kommissionen uppdaterar regelbundet handboken och ordlistan på grundval av medlemsstaternas information om ändringar.

See also

Se också:

Webbplatsen "Frihet, säkerhet och rättvisa" under Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga och inrikes frågor:

  • Medlemsstaternas civil- och handelsrättsliga samarbete är ett EU-politikområde som sammanhänger med den fria rörligheten för personer (EN).

Senast ändrat den 05.04.2007

Top