Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ömsesidigt bistånd på området direkt beskattning och skatter på försäkringspremier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ömsesidigt bistånd på området direkt beskattning och skatter på försäkringspremier

I syfte att bekämpa internationell skatteflykt och internationellt skatteundandragande förstärker Europeiska unionen samarbetet mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar. Den underlättar även utbytet av information som är relevant för en riktig beräkning av skatt på inkomst och kapital.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.

SAMMANFATTNING

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska enligt direktivet utbyta all information som kan möjliggöra en riktig beskattning av inkomst och kapital samt all annan information som avser beräkning av indirekta skatter som

  • mervärdesskatt,
  • punktskatt på alkohol och alkoholhaltiga drycker,
  • punktskatt på tobaksvaror.

Med skatter på inkomst och kapital avses - oberoende av på vilket sätt de tas ut - alla skatter som läggs på sammanlagd inkomst, på sammanlagt kapital, eller på delar av inkomst eller av kapital, däribland skatter på vinster från försäljning av lös eller fast egendom, skatter på de lönebelopp som betalats av företag, liksom skatter på kapitalvinster.

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får anmoda den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat att överlämna de uppgifter som avses i punkt 1.

Alla uppgifter som en medlemsstat får kännedom om enligt direktivet ska hållas hemliga i den staten på samma sätt som uppgifter som tagits emot enligt landets egen lagstiftning.

Direktivet innebär inte någon förpliktelse att låta genomföra efterforskningar eller att tillhandahålla information om den medlemsstat som skulle tillhandahålla uppgifterna vore förhindrad av sin lagstiftning eller sin administrativa praxis att utföra efterforskningarna eller att samla in eller använda uppgifterna för sina egna ändamål.

Genom direktiv 79/1070/EEG införs vissa redaktionella ändringar av direktiv 77/799/EEG.

Genom direktiv 92/12/EEG ändras direktiv 77/799/EEG för att utvidga bestämmelserna till att omfatta punktskatter.

Genom direktiv 2003/93/EG utvidgas tillämpningsområdet för det ömsesidiga bistånd som fastställs i direktiv 77/799/EEG till att omfatta sådana skatter på försäkringspremier som avses i direktiv 76/308/EEG i syfte att åstadkomma ett bättre skydd för medlemsländernas ekonomiska intressen och den inre marknadens neutralitet.

Direktiv 2004/56/EG har till syfte att påskynda informationsflödet mellan medlemsstaternas skattemyndigheter. Det rör direkt beskattning (beskattning av inkomst, företag och kapitalvinster) och tillsammans med skatterna på försäkringspremier ger det medlemsstaterna möjlighet att samordna sina utredningar om gränsöverskridande skattebedrägerier och att utföra fler förfaranden för varandras räkning. Det innebär vidare att direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd uppdateras och att bristerna i det åtgärdas.

Genom rådets direktiv 2004/106/EG ändras direktiv 77/799/EEG både när det gäller titeln och innehållet. Eftersom bestämmelserna om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (es de en fr) samlats i rådets förordning(EG) nr 2073/2004 avser direktiv 77/799/EEG endast ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 77/799/EEG

23 december 1977

1 januari 1979

EGT L 336, 27.12.1977

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 79/1070/EEG

07 .12.1979

01.01.1981

EUT L 331, 27.12.1979

Direktiv 92/12/EEG

06 .03.1992

01 .01.1993

EUT L 76, 23.03.1992

Direktiv 2003/93/EG

15.10.2003

31.12.2003

EUT L 264, 15.10.2003

Direktiv 2004/56/EG

29.04.2004

01.01.2005

EUT L 127, 29.4.2004

Direktiv 2004/106/EG

24 .12.2004

30.06.2005

EUT L 359, 4.12.2004

Direktiv 2006/98/EG

01.01.07

01.01.07

EUT L 363, 20.12.2006

Senast ändrat den 21.02.2007

Top