Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inspektioner i EU-stödmottagarnas lokaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inspektioner i EU-stödmottagarnas lokaler

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda EU:s finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler och förfaranden för kontroller och inspektioner på platsen som Europeiska kommissionen utför för att bekämpa bedrägerier och andra oegentligheter, i synnerhet om det misstänks att oegentligheter* har begåtts av ekonomiska aktörer* som får ekonomiskt stöd från EU:s budget.

Förordningen gäller EU:s samtliga verksamhetsområden. Den påverkar inte EU-ländernas befogenheter att beivra brott enligt sin nationella lagstiftning.

VIKTIGA PUNKTER

Utföra kontroller och inspektioner på platsen

Kommissionen utför kontroller och inspektioner hos de ekonomiska aktörerna

 • för att undersöka eventuella allvarliga eller gränsöverskridande oegentligheter eller oegentligheter som involverar ekonomiska aktörer som verkar i flera EU-länder,
 • för att förstärka kontroller och inspektioner på platsen i ett EU-land för att effektivare skydda EU:s ekonomiska intressen och säkerställa en likvärdig skyddsnivå inom EU,
 • på ett EU-lands begäran.

Villkor

 • Innan kommissionen utför kontroller och inspektioner på platsen måste den i god tid underrätta det EU-land eller de EU-länder som berörs för att få den hjälp som behövs.
 • Kontrollerna och inspektionerna förbereds och utförs av kommissionen i nära samarbete med de behöriga myndigheterna i det berörda EU-landet.
 • De utförs under ledning och ansvar av kommissionens kontrollanter, dvs. vederbörligen bemyndigade tjänstemän eller andra anställda, som måste följa förfarandereglerna i det berörda EU-landet.
 • De ekonomiska aktörerna måste ge kontrollanterna tillträde till sina lokaler, markområden, transportmedel och andra platser som används yrkesmässigt.
 • Om en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll eller inspektion på platsen, ger det berörda EU-landet kontrollanterna den hjälp de behöver för att de ska kunna utföra sina uppdrag.
 • Kommissionen tar hänsyn till kontroller som utförs eller har utförts av det berörda EU-landet enligt nationell lagstiftning.

Tillgång till uppgifter och dokumentation enligt den nationella lagstiftningen

 • På samma villkor som de nationella administrativa kontrollanterna och i överensstämmelse med nationell lagstiftning ska kommissionens kontrollanter få tillgång till alla de uppgifter som behövs för att kontrollerna och inspektionerna ska förlöpa på bästa sätt.
 • Kontrollanterna får använda samma hjälpmedel för att kontrollera som de nationella administrativa kontrollanterna och får bland annat ta kopior av relevanta handlingar.

Omfattning

Kontrollerna och inspektionerna på platsen får särskilt avse

 • affärsböcker och affärshandlingar som fakturor, specifikationer, lönespecifikationer, följesedlar och bankkontoutdrag,
 • datauppgifter,
 • system och metoder för tillverkning, förpackning och leverans,
 • fysisk kontroll av varornas eller det utförda arbetets typ och omfattning,
 • provtagning och undersökning av prover,
 • lägesrapporter om arbeten och investeringar som finansierats samt om hur genomförda investeringar har använts,
 • budget- och bokföringshandlingar,
 • det finansiella och tekniska genomförandet av de projekt som fått bidrag.

Bevismaterial

 • EU-länderna kan på begäran av kommissionen behöva vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i överensstämmelse med sin lagstiftning, särskilt för att säkra bevismaterial.
 • Uppgifter som erhållits i samband med kontroller och inspektioner på platsen omfattas av tystnadsplikt och EU:s regler om skydd av personuppgifter.
 • Rapporterna från kommissionens kontrollanter utgör godtagbart bevismaterial i administrativa eller rättsliga förfaranden i det EU-land där det visar sig vara nödvändigt att använda dem.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 1 januari 1997.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Oegentligheter: En överträdelse av EU-lagstiftningen som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för EU:s allmänna budget.

Ekonomiska aktörer: Individer, företag eller andra organ som är ekonomiskt aktiva och som har rättslig status enligt nationell rätt.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2–5).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1–4).

Senast ändrat 04.07.2016

Top