Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationsutbyte om de nya syntetiska drogerna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informationsutbyte om de nya syntetiska drogerna

1) SYFTE

Att skapa ett system för snabbt utbyte av information om nya syntetiska droger och bedömning av riskerna med dessa för att möjliggöra att de åtgärder för att kontrollera psykotropa ämnen som är tillämpliga i medlemsländerna också kan tillämpas på nya syntetiska droger.

2) RÄTTSAKT

Gemensam åtgärd 97/396/RIF av den 16 juni 1997 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L167 av den 25.6.1997].

3) SAMMANFATTNING

Denna gemensamma åtgärd gäller nya syntetiska droger som inte finns upptagna i någon av förteckningarna till 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen och som innebär ett jämförbart allvarligt hot mot folkhälsan som de ämnen som finns upptagna i förteckning I eller förteckning II i denna och som har ett begränsat terapeutiskt värde. Den avser slutprodukter, till skillnad från prekursorer, som omfattas av ett gemenskapssystem som föreskrivs i rådets förordning EEG nr 3677/90 av den 13 december 1990 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen och rådets direktiv (es de en fr) 92/109/EEG av den 14 december 1992 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen.

Varje medlemsland ska säkerställa att dess nationella enhet inom ramen för Europol och dess företrädare i Reitox-nätverket informerar Europols narkotikaenhet (EDU) (es de en fr) eller Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) om olaglig framställning av, handel med och användning av nya syntetiska droger med beaktande av dessa två organs respektive uppgifter. EDU och ECNN ska samla in de mottagna uppgifterna och omedelbart på lämpligt sätt överlämna dem till varandra, de nationella enheterna inom ramen för Europol och företrädarna för Reitox-nätverket i medlemsländerna, kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten.

De ovannämnda uppgifterna ska omfatta

  • en kemisk och fysisk beskrivning, inbegripet det namn under vilket en ny syntetisk drog är känd,
  • uppgifter om de kemiska prekursorerna.

På begäran av ett medlemsland eller kommissionen ska ECNN sammankalla ett särskilt möte under beskydd av den vetenskapliga kommittén förstärkt med experter utsedda av medlemsländerna och till vilket företrädare för kommissionen, EDU och Europeiska läkemedelsmyndigheten ska inbjudas.

Efter avslutad riskbedömning ska en rapport om slutsatserna utarbetas. I rapporten ska alla aspekter behandlas. Alla åsikter om dessa aspekter ska återges i rapporten.

Riskbedömningen ska genomföras på grundval av uppgifter från medlemsländerna, kommissionen, ECNN, EDU eller Europeiska läkemedelsmyndigheten och alla faktorer som enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen motiverar att ett ämne underställs internationell kontroll ska beaktas.

Rådet kan, på grundval av ett förslag som ska läggas fram inom en månad från den tidpunkt när rapporten om resultaten av den riskbedömning som gjorts enligt punkt 3 upprättades, enhälligt anta ett beslut i enlighet med artikel K 3.2 b i fördraget, i vilket beslut fastställs vilken eller vilka nya syntetiska droger som ska bli föremål för nödvändiga åtgärder eller kontroll.

4) ytterligare åtgärder

Rådet antog den 13 september 1999 ett beslut avsett att utvidga den gemensamma åtgärdens räckvidd. Till följd av en bedömning av riskerna med ämnet 4-MTA (ett amfetaminderivat), som ordförandeskapet i februari 1999 begärde att Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) skulle genomföra, klassificeras ämnet 4-MTA numera bland de nya syntetiska droger som ska underställas kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder i enlighet med 1971 års FN-konvention [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 244, 16.9.1999].

Rådets beslut av den 28 februari 2002 om kontrollåtgärder och straffbestämmelser avseende den nya syntetiska drogen PMMA [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 63, 6.3.2002].

Vid ett möte som hade sammankallats av ECNN i oktober 2001 överlämnades till kommissionen en riskbedömningsrapport om PMMA (parametoximetylamfetamin), en amfetaminanalog. I rapporten konstateras att fyra medlemsländer (Tyskland, Irland, Sverige och Förenade kungariket) redan har underställt detta ämne kontroll i sin lagstiftning. För närvarande är PMMA inte upptaget i någon av förteckningarna i 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen, trots att det innebär risker för hälsan och inte har något terapeutiskt värde. PMMA bör därför underställas de kontroller och straffrättsliga påföljder som föreskrivs inom ramen för gemensam åtgärd 97/396/RIF.

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5) tillämpning

Rapport från kommissionen till rådet om ketamin i enlighet med den gemensamma åtgärden rörande nya syntetiska droger (97/396/RIF) [KOM(2000) 737 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen till rådet om GHB i enlighet med den gemensamma åtgärden rörande nya syntetiska droger (97/396/RIF) [KOM(2000) 737 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Senast ändrat den 06.03.2002

Top