Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att bekämpa bedrägeri: kontroller i EU-länderna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att bekämpa bedrägeri: kontroller i EU-länderna

Europeiska unionens (EU) medborgare måste ha förtroende för att EU:s budget används korrekt. År 1995 införde EU regler (rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995) som omfattar kontroller i EU-länderna och åläggande av sanktioner i fall av oegentligheter*.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens (EU) medborgare måste ha förtroende för att EU:s budget används korrekt. År 1995 införde EU regler (rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995) som omfattar kontroller i EU-länderna och åläggande av sanktioner i fall av oegentligheter*.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den syftar till att bekämpa bedrägerier mot EU:s ekonomiska intressen (EU:s budget - skattebetalarnas bidrag).

Den fastställer en gemensam uppsättning rättsregler för alla områden som omfattas av EU:s politik.

Den skapar i synnerhet förutsättningar för kontroller, administrativa åtgärder och sanktioner när EU:s finansieringsregler inte respekteras.

VIKTIGA PUNKTER

Mer än hälften av EU:s utgifter betalas till mottagare via EU-ländernas regeringar och deras organ. Både detta system med decentraliserad förvaltning och övervakningen av användningen av utgifter styrs av detaljerade regler. Dessa regler varierar beroende på det berörda politikområdet.

EU-länderna ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att transaktioner som berör EU:s ekonomiska intressen är korrekta och överensstämmer med bestämmelserna. Åtgärder avseende kontroller ska stå i proportion till de eftersträvade målen så att de inte leder till orimligt stora ekonomiska svårigheter och administrativa kostnader. De måste också ta hänsyn till EU-ländernas administrativa rutiner och strukturer.

Europeiska kommissionen ansvarar för att kontrollera att

administrativ praxis överensstämmer med EU:s regler,

nödvändiga verifikationer finns och att de överensstämmer med EU:s inkomster och utgifter,

finansiella transaktioner genomförs och kontrolleras under lämpliga förhållanden.

I enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får kommissionen dessutom utföra kontroller och inspektioner på plats.

Förmåner som erhållits på ett otillbörligt sätt dras in

Generellt gäller att om en oegentlighet konstateras måste den felaktigt erhållna fördelen återbetalas och en åtföljande ränta kan beräknas schablonmässigt. Åtgärden som återkallar fördelen kan bestå av

förpliktelse att betala tillbaka utestående belopp eller de belopp som uppburits på ett otillbörligt sätt,

hel eller delvis förlust av finansiella garantier eller förskott som mottagits av den berörda parten.

Avsiktliga oegentligheter eller oegentligheter på grund av oaktsamhet kan medföra administrativa sanktioner, såsom

betalning av administrativa böter,

betalning av en extra summa - denna bör dock inte överstiga en nivå som är absolut nödvändig för att ge en avskräckande effekt,

hel eller delvis förlust av en förmån som beviljats, även om aktören bara felaktigt dragit fördel av denna förmån, eller utestängning från eller indragning av förmånen under en period efter den då oegentligheten begicks,

andra sanktioner av enbart ekonomisk karaktär som föreskrivs i EU-lagstiftningen.

Allmänna principer

Kontroller, administrativa åtgärder och sanktioner måste vara

effektiva,

proportionerliga,

avskräckande.

De måste ta hänsyn till oegentlighetens art och allvar, den beviljade förmånen eller den uppnådda fördelen och graden av ansvar.

En administrativ sanktion får beslutas endast om den har införts genom en gemenskapsrättsakt eller lag som föregår oegentligheten.

Preskriptionstiden för att vidta åtgärder är fyra år, räknat från den dag då oegentligheten begicks. För kontinuerliga eller upprepade oegentligheter löper preskriptionstiden från den dag då oegentligheten upphörde. För fleråriga program sträcker sig preskriptionstiden fram till programmets avslutning.

VIKTIGA BEGREPP

* Oegentlighet: varje handling eller underlåtenhet från en mottagare av EU-medel som har en negativ effekt på EU:s allmänna budget, antingen genom minskning eller bortfall av inkomster som kommer från egna medel som uppbärs direkt på uppdrag av EU, eller genom en otillbörlig utgift.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95

26.12.1995

-

EGT L 312, 23.12.1995, s. 1-4

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2-5)

Senast ändrat 08.09.2015

Top