Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för konsumentpolitiken 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategi för konsumentpolitiken 2007-2013

Meddelandet syftar till att 2007-2013 stärka detaljhandelsmarknaden på den inre marknaden för att konsumenterna fritt ska kunna göra sina inköp i hela Europeiska unionen (EU) med samma skyddsnivå, och därmed dra fördel av bästa pris och kvalitet för produkterna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 13 mars 2007 "EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007-2013" [KOM(2007) 99 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Strategin för konsumentpolitiken (2007-2013) syftar till att fastställa en likvärdig säkerhets- och skyddsnivå i hela Europeiska unionen (EU) och en bättre integrerad inre marknad, genom följande målsättningar:

 • Att stärka konsumenternas ställning genom att skapa en öppnare marknad som ger dem verkliga valmöjligheter, till exempel när det gäller pris och kvalitet.
 • Högre välbefinnande för konsumenterna när det gäller kvalitet, mångfald, prisöverkomlighet, säkerhet, etc.
 • Att skydda konsumenterna mot allvarliga risker och faror.

PRIORITERINGAR 2007-2013

EU har samma prioriteringar i sin aktuella politik som under föregående period: en hög skyddsnivå för konsumenterna och tillämpning av regler för konsumentskydd. Denna politik är inriktad på följande fem områden:

 • En bättre övervakning av konsumentmarknaderna och nationell konsumentpolitik.
 • Bättre konsumentskyddslagstiftning.
 • Stärkt produktsäkerhet på marknaden med hjälp av övervakningsverktyg.
 • Beaktande av konsumentintressena i övrig EU-politik.
 • Bättre information till och utbildning av konsumenterna, till exempel genom att förstärka den roll som de europeiska informationscentrumen för konsumenter spelar.

ÅTGÄRDER SOM PLANERAS I STRATEGIN

Bättre konsumentskyddslagstiftning

Kommissionen planerar att förenkla lagstiftningen genom att ändra de viktigaste direktiven för konsumentskydd. I detta syfte har kommissionen publicerat en grönbok om översynen av regelverket (se nedan under rubriken "Anknytande rättsakter").

Kommissionen prioriterar en utjämning av lagstiftningen uppåt för att införa en mycket hög nivå av konsumentskydd.

Bättre tillämpning av konsumentskyddslagstiftningen och möjligheter till prövning

Kontrollen av tillämpningen av lagarna för konsumentskydd är en av prioriteringarna i konsumentpolitiken. Kommissionen kommer med hjälp av undersökningar och andra redskap att övervaka hur konsumentskyddslagstiftningen genomförs på nationell nivå. Bland annat kommer kommissionen att stärka övervakningen av alternativa tvistlösningssystem.

Kommissionen räknar också med att medlemsländerna införlivar direktivet om otillbörliga affärsmetoder inom angiven tid (12.12.2007) och tillämpar förordningen om konsumentskyddssamarbetet.

Slutligen tillkännager kommissionen att mekanismer för kollektiv prövning vid överträdelser av bestämmelserna ska införas.

Bättre övervakning av konsumentmarknaderna och nationell konsumentpolitik

Övervakningen av marknaden förstärks med hjälp av de befintliga redskapen, som det snabba varningssystemet RAPEX, och genom samarbete med tredje land, särskilt Kina och USA, länder med vilka EU har slutit samarbetsavtal på området för produktsäkerhet.

En central plats för konsumenterna inom EU:s andra politik- och lagstiftningsområden

Kommissionen strävar efter att sätta konsumenten i centrum för EU:s politikområden, som folkhälsa, företag, industri, miljö eller transport (särskilt lufttransport).

Kommissionen ser likaledes till att konsumenterna skyddas i sektorsbestämmelserna för tjänster i allmänhetens intresse och att tjänster i allmänhetens intresse garanteras på EU-nivå.

Bättre information till och utbildning av konsumenterna

Kommissionen fortsätter att samfinansiera åtgärder avsedda att förbättra konsumentinformationen, bland annat nätverket för europeiska informationscentrum för konsumenter (ECC-nätverket) och informationskampanjer i de nya medlemsstaterna.

Bakgrund

Genom den nya strategin för konsumentpolitiken 2007-2013 avser man att införliva de 27 nationella inhemska marknaderna i den större globala detaljhandelsmarknaden. Efter den senaste utvidgningen är befolkningsprognosen 495 miljoner invånare, enligt Eurostat.

Möjligheterna till e-handel är inte tillräckligt utnyttjade vare sig för privatpersoner eller företag. Utgifterna för konsumtionen utgör ännu 58 % av BNP i EU-27, enligt kommissionen. Den påpekar också att de olika befolkningsgrupperna inte utnyttjar denna detaljhandelsmarknad på samma sätt, de känsligaste grupperna (barn, äldre personer) straffas.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Grönbok om översynen av konsumentregelverket [EUT C 61, 15.3.2007]. De aktuella bestämmelserna för konsumentskyddet bygger på en minimiharmonisering och medlemsstaternas möjligheter att införa strängare bestämmelser för detta skydd.

Genom grönboken lanseras ett offentligt samråd, som avslutades den 15 maj 2007, om en översyn av lagarna för konsumentskyddet och följande tre tänkbara lösningar föreslås när det gäller graden av harmonisering:

 • Full harmonisering av lagstiftningen.
 • Den aktuella minimiharmoniseringen men med en klausul om ömsesidigt erkännande.
 • Minimiharmonisering kombinerad med principen om ursprungsland (företag etablerade i andra medlemsländer skulle bara behöva rätta sig efter regler som är tillämpliga i deras ursprungsländer).

Bland annat föreslår kommissionen en översyn av nio direktiv som är grundläggande för konsumentskyddet och att ett nytt direktiv om konsumtionskreditavtal upprättas. Kommissionen tillkännager också att två uppföljningsrapporter ska utarbetas, en rapport om direktivet om finansiella tjänster till konsumenter och den andra om direktivet om allmän produktsäkerhet.

För ytterligare information om detta samråd (EN) gå till webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd.

Rådets resolution av den 31 maj 2007 om EU:s strategi för konsumentpolitiken (2007-2013)[EUT C162,14.07.2007].

See also

För ytterligare information om de viktigaste lagarna om konsumentskydd (EN) och medlemsstaternas införlivande av dem gå till regelverket om konsumenternas rättigheter på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd.

Senast ändrat den 16.08.2007

Top