Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program med gemenskapsåtgärder för konsumentpolitiken (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program med gemenskapsåtgärder för konsumentpolitiken (2007-2013)

Europeiska unionen har fastställt en finansieringsram på 156,8 miljoner euro för stöd till konsumentpolitiken under perioden mellan den 31 december 2006 och den 31 december 2013. Inom denna ram kommer elva åtgärder att finansieras. Syftet är att säkerställa ett starkt konsumentskydd och se till att reglerna på området tillämpas effektivt.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007-2013).

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut fastställs ett program med gemenskapsåtgärder för konsumentpolitiken i EU:s 27 medlemsstater, med en ekonomisk omfattning av 156,8 miljoner euro.

Detta åtgärdsprogram gäller för perioden 2007-2013 och ersätter det tidigare programmet för 2004-2007.

Syftet med programmet är att komplettera, stödja och följa medlemsstaternas politik, skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och ekonomiska och rättsliga intressen samt att främja deras rätt till information och upplysning och deras rätt att organisera sig för att försvara sina intressen.

För att uppnå denna målsättning kommer man att arbeta mot två delmål:

  • Ett starkt konsumentskydd, särskilt genom bättre samråd med konsumenterna och genom att deras intressen företräds på ett bättre sätt.
  • En effektiv tillämpning av konsumentskyddsreglerna, särskilt genom samarbete om tillsyn, information och upplysning samt genom förbättrade möjligheter till rättslig prövning.

Elva åtgärder ska genomföras för att uppnå dessa två delmål. För delmål 1 handlar det bland annat om insamling, utbyte och analys av uppgifter och information, utveckling av bedömningsverktyg, juridisk och teknisk expertis, inklusive undersökningar, seminarier och konferenser samt bidrag till driften av konsumentorganisationer i EU.

Åtgärderna under delmål 2 är inriktade på en effektiv tillämpning av EU:s regelverk genom samordnad tillsyn, samarbete mellan nationella myndigheter, övervakning och bedömning av säkerheten för andra produkter än livsmedel och för tjänster, insatser för information, rådgivning och ökad tillgång till rättslig prövning samt konsumentupplysning.

Finansiella bidrag

Mottagarna av de finansiella bidragen ska vara offentliga eller privata organ i medlemsstaterna som drivs utan vinstintresse. De utses genom ett öppet förfarande av den behöriga myndigheten eller av den berörda medlemsstaten.

Som anges i artikel 4 i beslut 1926/2006/EG [EUT L 404, 30.12. 2006] kan dessa mottagare vara institutioner för högre utbildning, studerande eller lärare, tjänstemän som ansvarar för tillsyn på konsumentskyddsområdet eller konsumentorganisationer i EU.

Årligt arbetsprogram

Programmet för 2007-2013 har utvecklats utifrån ett årligt arbetsprogram, som tagits fram av kommissionen och i enlighet med artikel 10 i beslutet antagits av medlemsstaterna i kommittén för det konsumentpolitiska finansieringsprogrammet. Samtliga 27 medlemsstater är medlemmar av denna kommitté. Länderna i Efta/EES (Island, Norge och Liechtenstein) bidrar ekonomiskt till programmet och deltar i kommitténs sammanträden men har ingen rösträtt.

Kommissionen kommer att utvärdera programmet tre år efter att det inletts, det vill säga i början av 2010, samt efter att det avslutats 2013.

Se webbplatsen för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EN)(FR) för mer information om programmet för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik 2007-2013.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1926/2006/EG

31.12.200631.12.2013

-

EUT L 404, 30.12.2006.

Senast ändrat den 28.03.2007

Top