Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbete för konsumentskydd mellan medlemsstaterna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samarbete för konsumentskydd mellan medlemsstaterna

Genom denna förordning skapas ett nätverk av behöriga myndigheter som kontrollerar att konsumentskyddslagstiftningen tillämpas. Förordningen tillämpas endast på överträdelser inom Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”).

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning skapas ett nätverk av behöriga myndigheter som kontrollerar att konsumentskyddslagstiftningen tillämpas. Förordningen tillämpas endast på överträdelser inom Europeiska unionen (EU).

Samarbete mellan myndigheter i EU-länder

Varje medlemsstat ska utse behöriga myndigheter som ansvarar för tillämpningen av förordningen. Dessa ska sedan gå med i nätverket för ömsesidigt bistånd. Det finns ett särskilt sambandskontor i varje land som säkerställer samordning mellan de nationella myndigheterna.

Nätverket gör det möjligt för nationella myndigheter att utbyta information och samarbeta med motsvarande myndigheter i andra EU-länder.

Förordningen omfattar situationer där de kollektiva intressena för konsumenter är inblandade och förenklar samarbetet mellan myndigheter. Detta ska stoppa överträdelser av konsumentlagstiftning när företaget och konsumenten befinner sig i olika länder.

Samarbetet tillämpas på konsumentförordningar som täcker flera olika aspekter, såsom orättvisa affärsmetoder, oskäliga avtalsvillkor, e-handel, jämförande reklam, semesterpaket, tidsdelade boenden, distansförsäljning och passagerares rättigheter.

Ömsesidigt bistånd och gemenskapens verksamhet

Varje myndighet kan begära stöd från andra medlemmar i nätverket för att undersöka möjliga överträdelser av konsumenträttigheter.

För att få stopp på överträdelser som pågår i flera eller alla EU-länder samtidigt kan myndigheter

  • vidta gemensamma åtgärder som t.ex. marknadskontroller (”sweeps”); detta innebär att webbplatser inom en särskild sektor (flygbiljetter, nedladdningsbart digitalt innehåll osv.) undersöks under en årlig arbetsoperation som leds av Europeiska kommissionen,
  • i samarbete med kommissionen anta gemensamma metoder för att tillämpa konsumentsskyddslagar för ett visst problem.

Den första av dessa åtgärder handlar om köp i appar i onlinespel.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2006/2004

29.12.2004

-

EUT L 364, 9.12.2004

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/29/EG

12.6.2005

12.6.2007

EUT L 149, 11.6.2005

Direktiv 2007/65/EG

19.12.2007

19.12.2009

EUT L 332, 18.12.2007

Direktiv 2009/136/EG

19.12.2009

20.5.2011

EUT L 337, 18.12.2009

Förordning (EU) nr 1177/2010

6.1.2011

18.12.2012

EUT L 334, 17.12.2010

Förordning (EU) nr 181/2011

20.3.2011

1.3.2013

EUT L 55, 28.2.2011

Förordning (EU) nr 954/2011

7.10.2011

-

EUT L 259, 4.10.2011

Direktiv 2013/11/EU

8.7.2013

9.7.2015

EUT L 165, 18.6.2013

Förordning (EU) nr 524/2013

8.7.2013

-

EUT L 165, 18.6.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 2006/2004 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen med avseende på ömsesidigt bistånd (2007/76/EG)( EUT L 32, 6.2.2007, s. 192 ).

Detta beslut innehåller krav på information, t.ex. den information som åtminstone ska lämnas i samband begäran om ömsesidigt bistånd och anmälningar, tidsfrister som måste följas, tillgång till information och vilka språk som ska användas.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete) ( KOM(2009) 336 slutlig).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”)( COM(2012) 100 final).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) ( COM(2014) 439 final).

Rapporten visar att genomförandet av förordningen om konsumentskyddssamarbete har gett positiva resultat sedan år 2007. Marknadskontroller och gemensamma metoder för att genomföra lagen har gjort det möjligt för medlemsländer att samordna sina åtgärder inom detta område på en större skala. Det har lett till en bättre efterlevnad av EU:s konsumentskyddslag inom många sektorer.

Senast ändrat 30.09.2014

Top