Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den rådgivande europeiska konsumentgruppen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den rådgivande europeiska konsumentgruppen

Den rådgivande europeiska konsumentgruppen kan höras av kommissionen om alla problem som rör frågor om skyddet av konsumenternas intressen i EU. Den består av en ledamot från alla nationella konsumentorganisationer och av en ledamot från alla europeiska konsumentorganisationer. Gruppen ersätter konsumentkommittén.

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 2003/709/EG av den 9 oktober 2003 om inrättande av den rådgivande europeiska konsumentgruppen.

SAMMANFATTNING

Den rådgivande europeiska konsumentgruppen företräder EU:s konsumenter (även i anslutningsländerna så snart de blir medlemmar i EU) och kommissionen kan genom kommittén ta del av konsumenternas uppfattning i frågor som rör dem på gemenskapsnivå.

Ledamöter:

Gruppen består av

  • en ledamot från varje medlemsland som företräder nationella konsumentorganisationer,
  • en ledamot från varje europeisk konsumentorganisation.

En av nyheterna med detta beslut jämfört med tidigare beslut att det nu används samma definition av europeiska konsumentorganisationer här som i andra rättsakter (se artikel 2).

Dessutom blir det genom detta beslut möjligt att officiellt bjuda in företrädare för andra organisationer som främjar konsumenternas intressen och experter att delta i gruppens arbete.

Mandatperiod

Mandatperioden för ledamöterna i gruppen är tre år. Genom beslutet införs en gräns för förlängningen av mandatet för de ledamöter som företräder nationella organisationer till en enda gång. (Tidigare fanns det ingen fastställd gräns för förlängning av mandatperioden för ledamöterna.)

Arbetsordning

Den rådgivande europeiska konsumentgruppen ska normalt sett sammanträda fyra gånger om året. Den ska höras varje gång kommissionen anser att det är nödvändigt, ofta genom ett "skriftligt förfarande", ibland genom arbetsgrupper, och den ska spela en väsentlig roll i utbytet av information mellan kommissionen och de lokala konsumentorganisationerna. Kommissionen ska vara ordförande för gruppen och organisera dess arbete samt tillhandahålla sekretariatstjänster.

Gruppen ska också lägga fram en rapport om sin verksamhet till det årliga möte med konsumentorganisationerna som kommissionen sammankallar.

Bakgrund

Genom beslutet 2003/709/EG upphävs kommissionens beslut 2000/323/EG av den 4 maj 2000. Beslutet går främst ut på att samma definition av begreppet konsumentorganisation skall användas och att öka antalet ledamöter i gruppen från och med 2004 när tio nya länder ansluter sig till EU.

Enligt det upphävda beslutet 2000/323/EG var det möjligt att öka antalet ledamöter genom att slopa den fastställda gränsen på högst 20 ledamöter. Enligt det tidigare beslutet kunde alla företrädare för de europeiska konsumentorganisationerna (på den tiden fem stycken) samt en företrädare för varje medlemsland (15 företrädare) delta.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2003/709/EG

9 oktober 2003

-

EUT L 258, 10.10.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Ny sammansättning av den rådgivande europeiska konsumentgruppen [Europeiska unionens officiella tidning C 150 av 5.6.2004].

Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande av ett allmänt ramverk för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 51 av 9.1.2004].

See also

Mer information om den rådgivande gruppen (DE) (EN) (FR) finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd.

Senast ändrat den 26.05.2005

Top