Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System för tvistlösning på den inre marknaden (nätverket SOLVIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

System för tvistlösning på den inre marknaden (nätverket SOLVIT)

Med hjälp av nätverket SOLVIT kan konflikter i samband med offentliga myndigheters felaktiga tillämpning av de bestämmelser som rör den inre marknaden lösas. Medborgarna och företagen kan sålunda snabbt, gratis och effektivt lösa sina problem utan att behöva vända sig till domstolarna.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer för användning av "SOLVIT" - problemlösningsnätverket för den inre marknaden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 331 av den 15 december 2001].

SAMMANFATTNING

SOLVIT är ett online-nätverk som gör det möjligt att hitta utomrättsliga (informella) lösningar på klagomål från konsumenter och företag som rör offentliga förvaltningars felaktiga tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden.

Nätverket kan till exempel hitta lösningar på gränsöverskridande problem inom EU som gäller arbetsfrågor, erkännande av universitetsexamina, bilregistrering, företagsetablering eller tillhandahållande av varor och tjänster. Detta gäller i samtliga EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein.

Hur fungerar nätverket SOLVIT?

Sedan EU:s utvidgning den 1 maj 2004 omfattar nätverket SOLVIT 28 center. SOLVIT-centren tillhör den offentliga förvaltningen i det medlemsland där de har sitt säte. Centren är anslutna till en databas som präglas av stor öppenhet och som möjliggör övervakning av driften och de resultat som uppnås. Sedan november 2003 kan organisationer som företräder konsumenter och företag lämna in klagomål online.

Detta nätverk för tvistlösning är gratis och angreppssättet är informellt och inriktat på sökanden. När ett SOLVIT-center bedömer att ett klagomål från en konsument eller ett företag är välgrundat, skickas det vidare till SOLVIT-centret i det land där problemet uppkom. En lösning på problemet kan då nås inom en tidsfrist på 10 veckor.

De lösningar som föreslås är inte bindande. Centret kan under alla omständigheter, om sökanden anser att lösningen är oacceptabel, begära att tvisten avgörs genom ett rättsligt förfarande. Det berörda medlemslandet har ansvaret för att lösa tvisten. Kommissionen förbehåller sig rätten att vidta åtgärder om medlemslandet inte reagerar.

Kvaliteten på nätverket SOLVIT

Mot bakgrund av de goda erfarenheterna från problemlösningsnätverket och dess funktion har kommissionen och SOLVIT-centren utarbetat en rad gemensamma kvalitetsstandarder som syftar till följande:

  • Att se till att de europeiska medborgarna och företagen får en service av högsta klass, både i sitt hemland och i det land där problemet har uppstått.
  • Att garantera att SOLVIT-centren samarbetar med kommissionen om att uppnå en service av högsta klass.
  • Att se till att kvaliteten på arbetet i SOLVIT-centren inte sjunker ju mer nätverket utnyttjas och ju flera ärenden som anmäls.
  • Att arbeta med en databas som är fullständigt öppen och som ger alla berörda parter möjlighet att kontrollera nätverkets kvalitet och effektivitet.
  • Att framhäva att SOLVIT är en ny metod som kombinerar tvistlösning och samarbete mellan offentliga myndigheter.

Kommissionen utvärderar regelbundet centren för att kontrollera kvaliteten på de lösningar som dessa utarbetar och kvaliteten på nätverkets drift.

Andra system för informell lösning av tvister (mellan konsumenter och företag)

De andra systemen för utomrättslig lösning av gränsöverskridande tvister mellan konsumenter och företag är följande:

  • Nätverket FIN-NET (DE)(EN)(FR). Med detta kan konsumenter få en snabb lösning på problem inom sektorn för gränsöverskridande finansiella tjänster. Mer information finns på sidorna om nätverket FIN-NET på webbplatsen för Generaldirektoratet för den inre marknaden (DE) (EN) (FR).
  • Nätverket av europeiska informationscentraler för konsumenter. Med hjälp av detta regleras gränsöverskridande konsumenttvister.

Kommissionen har också deltagit i lanseringen av den elektroniska plattformen ECODIR för att lösa konflikter i samband med konsumtion.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens arbetsdokument av den 27 september 2005 om problemlösningsnätverket för den inre marknaden (SOLVIT-nätverket) [SEK(2005) 543 ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionen önskar förbättra SOLVIT-nätverkets service i samband med utvidgningen och nätverkets framgång. Under 2004 registrerade SOLVIT-nätverket en ökning av antalet behandlade ärenden med 73 % jämfört med 2003. Denna ökning åtföljdes av en allmän förbättring av resultaten. Fristen för godkännande av eller avslag på ett klagomål förkortades således till under en vecka, och man nådde lösningar på upp till 80 % av klagomålen.

Utöver problemlösningsnätverkets normala befogenheter försöker man via SOLVIT Plus att påverka de berörda ministerierna att vidta lagändringar.

Rådets slutsatser om nätverket "SOLVIT". Rådet (inre marknaden) - 1 mars 2002 [Ej offentliggjorda i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I sina slutsatser bekräftar rådet kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principerna för användning av SOLVIT-nätverket.

See also

Mer information finns på sidorna om SOLVIT-nätverket på webbplatsen för Generaldirektoratet för den inre marknaden. Där finns adresser till alla nationella center.

Senast ändrat den 21.06.2007

Top