Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Distansförsäljning av finansiella tjänster: konsumentskydd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Distansförsäljning av finansiella tjänster: konsumentskydd

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/65/EG – konsumentskydd i fall med distansförsäljning av finansiella tjänster

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs gemensamma regler för hur finansiella tjänster ska säljas från leverantörer till kunder i EU – detta för att höja konsumentskyddet.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde: Alla finansiella tjänster omfattas av direktivet, däribland försäljning av kreditkort, investeringsfonder, försäkringar och privata individuella pensioner till kunder via sådana kanaler för distansförsäljning som telefon, fax och Internet.

Direktivet garanterar skydd till konsumenten, däribland följande:

  • En skyldighet för leverantören att förse konsumenterna med omfattande information innan ett avtal ingås.
  • Konsumentens ångerrätt från avtalet inom 14 dagar.
  • Ett förbud mot oegentliga försäljningsrutiner där man försöker förpliktiga konsumenter att köpa en tjänst som de inte har begärt (”påtvingad” försäljning).
  • Regler för att begränsa andra vanor, som icke beställda telefonsamtal och e-postmeddelanden (”cold calling” och spam).
  • Lämpliga sanktioner från EU-länderna mot leverantörer som inte följer detta direktiv.
  • Vederbörlig rättslig prövning, däribland tvistlösning utanför domstol för konsumenter som drabbats av intrång på sina rättigheter.

Europeiska kommissionen har genomfört en översyn av direktivets tillämpning i EU-länderna, senast 2009. I översynen drogs slutsatsen att det inte finns något som tyder på att konsumenter drabbats av problem till följd av att EU-länderna genomfört direktivet felaktigt.

I direktiv 2011/83/EG (konsumenträttighetsdirektivet), som ersätter direktiv 97/7/EG, regleras distansförsäljning till konsumenter av alla andra icke-finansiella varor och tjänster.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 9 oktober 2002. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 9 oktober 2004.

BAKGRUND

Distansförsäljning av finansiella tjänster

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG (EGT L 271, 9.10.2002, s. 16–24)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2002/65/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64–88)

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Översyn av direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter (2002/65/EG) (KOM(2009) 626 slutlig, 20.11.2009)

Senast ändrat 20.01.2016

Top