Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prismärkning på konsumentvaror

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prismärkning på konsumentvaror

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/6/EG regler om prismärkning av varor som erbjuds konsumenter

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet föreskriver att försäljningspris och jämförpris ska anges på alla varor som konsumenter erbjuds av näringsidkare, för att förbättra informationen till konsumenterna och underlätta prisjämförelser.

VIKTIGA PUNKTER

Försäljningspris och jämförpris måste anges på alla varor som konsumenter erbjuds av näringsidkare och ska vara entydiga, lätta att känna igen och tydligt läsbara. Med entydiga avses i direktivet priset inklusive mervärdeskatt mervärdesskatt och alla övriga skatter.

Jämförpriset behöver inte anges om det är identiskt med försäljningspriset.

Länderna i Europeiska unionen (EU) får dock besluta att inte tillämpa denna bestämmelse på

  • varor som erbjuds i samband med tillhandahållandet av tjänster,
  • försäljning på auktion och försäljning av konst och antikviteter.

När varan säljs i lös vikt behöver bara jämförpriset anges.

I reklam där försäljningspriset på varor nämns ska även jämförpriset anges.

EU-länderna får

  • medge undantag från skyldigheten att ange jämförpriset för varor för vilka en sådan angivelse inte skulle vara av betydelse eller om en sådan angivelse skulle kunna skapa förvirring,
  • när det gäller andra varor än livsmedel upprätta en förteckning över de varor för vilka kravet på angivelse av jämförpriset alltjämt ska gälla.

I direktivet föreskrevs en övergångsperiod då skyldigheten att ange jämförpriset på andra varor än dem som säljs i lös vikt inte skulle gälla för vissa små detaljistföretag.

EU-länderna ska

  • vidta lämpliga åtgärder för att informera alla personer som berörs om den nationella lagstiftning i vilken det här direktivet införlivas,
  • fastställa påföljderna vid överträdelse av de nationella bestämmelser som antas för tillämpningen av detta direktiv.

Direktivet upphävde direktiven 79/581/EEG (prismärkning av livsmedel) och 88/314/EEG (prismärkning av andra varor än livsmedel) från och med den 18 mars 2000.

År 2006 utfärdade Europeiska kommissionen ett meddelande som undersökte hur EU-länderna hade genomfört direktivet och inhämtade synpunkter från berörda aktörer.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 18 mars 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 18 mars 2000.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (EGT L 80, 18.3.1998, s. 27–31)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (KOM(2006) 325 slutlig, 21.6.2006)

Senast ändrat 16.08.2016

Top