Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Märkning av färdigförpackade varor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Märkning av färdigförpackade varor

Färdigförpackningar och färdigförpackade varor bör på ett enhetligt sätt märkas med innehållets vikt eller volym med iakttagande av vissa mättekniska krav.

SAMMANFATTNING

Etiketter på färdigförpackningar* och färdigförpackade varor* bör innehålla en rad uppgifter av betydelse för konsumenten.

De färdigförpackade varorna säljs styckvis med en vikt eller volym som är konstant och förutbestämd av förpackaren. Förpackningens vikt eller volym bör vara:

  • minst 5 g eller 5 ml för de minsta förpackningarna;
  • högst 10 kg eller 10 l för de största förpackningarna.

e-märkning

Färdigförpackade varor kan förses med ett litet ”e” som är minst 3 mm högt som på förpackarens eller importörens ansvar certifierar att färdigförpackningen uppfyller kraven i detta direktiv när det gäller kvalitet och måttkontroller (bilaga I, punkt 5 och bilaga II).

Bokstaven ska placeras i samma synfält som angivelsen om nominell vikt eller volym.

Uppgifter om vikt eller volym

Om färdigförpackningen ska CE-märkas är det obligatoriskt att på etiketten ange volymen för vätskor och vikten för andra produkter.

Om handelsbruk eller nationella bestämmelser inte är desamma i alla EU-länder ska den färdigförpackade varan även märkas med de vikt- och volymangivelser som svarar mot det handelsbruk eller de nationella bestämmelser som gäller i destinationslandet.

EU-länderna får inte förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av färdigförpackningar som uppfyller de krav och följer de provningsregler som fastställs i direktivet om volym- eller viktangivelse och mätmetoder.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 23 januari 1976. De flesta EU-länder måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 22 juli 1977. Belgien, Irland och Storbritannien måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1979.

VIKTIGA BEGREPP

* Färdigförpackning: kombinationen av en vara och den individuella förpackning som den är färdigförpackad i.

* Färdigförpackad vara: en vara är färdigförpackad när den placeras i en förpackning av vilken beskaffenhet som helst utan att köparen är närvarande och mängden i förpackningen har ett förutbestämt värde som inte kan ändras utan att förpackningen antingen öppnas eller undergår en märkbar förändring.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym (EGT L 46, 21.2.1976, s. 1–11)

Fortlöpande ändringar av direktiv 76/211/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18–63). Se konsoliderad version.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24–28). Se konsoliderad version.

Senast ändrat 14.12.2015

Top