Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att skydda konsumenterna mot oskäliga villkor i avtal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att skydda konsumenterna mot oskäliga villkor i avtal

I ett standardmässigt avtal definieras de berörda parternas rättigheter och skyldigheter. Ibland kan emellertid konsumenterna bli missgynnade. Det kan bero på att villkoren i avtalet har utformats enbart av näringsidkaren, eller att skyldigheterna i det är mer betungande för köparen än för säljaren.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

SAMMANFATTNING

I ett standardmässigt avtal definieras de berörda parternas rättigheter och skyldigheter. Ibland kan emellertid konsumenterna bli missgynnade. Det kan bero på att villkoren i avtalet har utformats enbart av näringsidkaren, eller att skyldigheterna i det är mer betungande för köparen än för säljaren.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet skyddas konsumenter i Europeiska unionen mot de oskäliga villkor som kan finnas i ett standardavtal för varor och tjänster som de köper. I direktivet införs begreppet ”god tro” för att undvika all betydande obalans i ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

VIKTIGA PUNKTER

  • Om en bestämmelse i ett avtal är skäligt eller inte avgörs av vilka de berörda produkterna och tjänsterna är, omständigheterna kring transaktionen samt alla de övriga villkoren och bestämmelserna.
  • Det faktiska priset som betalas för varor eller tjänster uppmärksammas inte i denna bedömning, om inte just det villkoret är otydligt formulerat.
  • Direktivet innehåller en lista över oskäliga villkor. Dit räknas bland annat när konsumenterna måste betala orimlig kompensation eller när de binds till villkor som de inte hade tid till att kunna förstå helt och hållet innan de skrev under avtalet.
  • Formuleringarna i alla skriftliga avtal måste vara på ett klart och begripligt språk. När det finns tvivel om vad ett villkor innebär, ska det tolkas på ett sätt som gynnar konsumenten.
  • Villkor som bedöms som oskäliga är inte bindande för konsumenter, men övriga villkor är giltiga för båda parter om resten av avtalet förblir aktuellt och giltigt.
  • EU-länderna måste agera för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hindra att oskäliga villkor fortsätter användas i avtal.
  • Organisationer eller privatpersoner med befogat intresse i att skydda konsumenters rättigheter kan gå till domstol för att avgöra om ett avtalsvillkor är oskäligt.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 16 april 1993.

BAKGRUND

Oskäliga avtalsvillkor på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 93/13/EEG

16.4.1993

31.12.1994

EUT L 95, 21.4.1993, s. 29-34

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1-11)

Senast ändrat 22.09.2015

Top