Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Allmänt ramverk för finansiering av EU:s åtgärder inom konsumentpolitiken 2004-2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Allmänt ramverk för finansiering av EU:s åtgärder inom konsumentpolitiken 2004-2007

Europeiska unionen har fastställt en finansieringsram på 81,8 miljoner euro till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007. Detta ramverk kommer att finansiera 19 åtgärder på följande områden: skydd av konsumenternas säkerhet (tjänster och produkter som inte är livsmedel), tillvaratagande av konsumenternas ekonomiska och rättsliga intressen, främjande av konsumentinformation och konsumentutbildning samt främjande av konsumentorganisationer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande av ett allmänt ramverk för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007. [Se ändringsrättsakter]

SAMMANFATTNING

Genom beslut nr 1926/2006/EG upphörde beslut nr 20/2004/EG att gälla den 31 december 2006 (se nedan).

Beslut nr 20/2004/EG ersatte beslut nr 283/1999/EG (som upphörde att gälla 2003) och en budgetram för fyra år fastställdes. Målet var att skapa en direkt koppling mellan åtgärderna till stöd för konsumentpolitiken och prioriteringarna i strategin för konsumentpolitiken 2000-2006 med hänsyn till budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Syftet med beslutet var att med hjälp av 81,8 miljoner euro per år (varav 60,6 miljoner för perioden fram till den 31 december 2006) finansiera sammanlagt 19 åtgärder för utveckling av konsumentpolitiken.

Finansieringsramen var öppen för deltagande av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de associerade länderna.

Finansieringsinstrumentet för 2004-2007 finansierade t.ex. systemet för snabbt informationsutbyte Rapex, det europeiska utomrättsliga nätverket för tvistlösning (se "Anknytande rättsakter") samt särskilda projekt som uppfyller målen och prioriteringarna inom konsumentpolitiken.

Den årliga budgeten låg på samma nivå som den budget som anslagits för åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under den föregående perioden.

För ytterligare information se SCADplus-faktabladet om den finansiella ramen för 1999-2003 (es de en fr)för EU:s åtgärder till förmån för konsumenterna.

Beslut nr 1926/2006/EG

I beslutet fastställs det nya programmet för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (31 december 2006-31 december 2013) som ersätter den allmänna finansieringsramen för 2004-2007.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 20/2004/EG [antagande: medbeslutande 2003/0020(COD)]

12.1.2004 - 31.12.2006

-

EUT L 5, 9.1.2004

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 786/2004/EG

26.11.2004

-

EUT L 138, 30.4.2004

Beslut nr 1926/2006/EG

31.12.2006

-

EUT L 404, 30.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförande av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken 2004-2005 enligt beslut 20/2004/EG [KOM(2006) 193 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] Rapporten innehåller uppgifter om utgifterna för de 19 gemenskapsåtgärder för utveckling av konsumentpolitiken som vidtogs 2004 och 2005.

Under denna period genomförde medlemsstaterna nya samordnade åtgärder bl.a. för marknadsövervakning. Andra initiativ rör åtgärder för konsumentupplysning och konsumentutbildning.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförande och utvärdering av EU:s verksamhet till förmån för konsumenterna under perioden 2002-2003 inom den allmänna ram som inrättats genom beslut nr 283/1999/EG [KOM(2005) 432 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapporten innehåller en översikt över åtgärder till förmån för konsumenterna under 2002-2003, men också en utvärdering av några åtgärder som vidtagits under 2004.

Dessa åtgärder är främst inriktade på strävan att skapa en kunskapsbas hos konsumenterna. Ett exempel är sammanslagningen av nätverket för europeiska informationscentrum för konsumenter med det europeiska nätverket för utomrättslig lösning av konsumenttvister i januari 2005 till ECC-nätverket.

I rapporten framhålls också behovet av att ge ytterligare stöd till konsumentorganisationerna, t.ex. genom att stärka deras kapacitet.

Senast ändrat den 05.03.2007

Top