Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för konsumentpolitik 2002-2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategi för konsumentpolitik 2002-2006

Meddelandet syftar till en hög gemensam nivå på konsumentskyddet, ett effektivt genomförande av konsumentskyddsbestämmelserna och konsumentorganisationernas deltagande i EU:s politik.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 7 maj 2002--Strategi för konsumentpolitik 2002-2006 [KOM(2002) 208 slutlig - Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 137/2, 8.6.2002]

SAMMANFATTNING

Dessa tre mål syftar till att integrera konsumentfrågor i andra politikområden, att se till att konsumenterna får största möjliga nytta av den inre marknaden samt att förbereda utvidgningen.

Konsumenterna utnyttjar inte alla de möjligheter som den inre marknaden ger. Det krävs därför enklare och enhetligare bestämmelser, en jämn tillsynsnivå i hela EU, mer tillgänglig information och utbildning samt effektiva prövningsmekanismer.

Strategins tillämpningsområde:

  • Konsumentsäkerhet.
  • Rättsliga och säkerhetsrelaterade frågor som berör konsumenterna på marknaden.
  • Konsumentupplysning och konsumentutbildning.
  • Främjande av konsumentorganisationerna och deras möjligheter att bidra till konsumentpolitikens utveckling.

Den nya strategin har följande mål:

  • En hög gemensam nivå på konsumentskyddet.
  • Ett effektivt genomförande av skyddsbestämmelserna.
  • Medborgarnas delaktighet i utarbetandet av EU:s politik genom olika konsumentorganisationer.

Dessa mål ska uppnås genom en rad åtgärder under de fem kommande åren (2002-2006). Ett löpande program på kort sikt har fastställts, som kommer att ses över regelbundet. För vart och ett av målen anges i strategin de åtgärder som kommissionen i första hand tänker vidta under de kommande fem åren. Kommissionen kommer att lägga fram separata och klart avgränsade förslag för rådet och parlamentet.

Mål 1: En hög gemensam nivå på konsumentskyddet

Detta mål innebär att man på lämpligaste sätt (till exempel genom ramdirektiv, standarder eller bästa praxis) inte enbart harmoniserar produkt- och tjänstesäkerhet, utan även de aspekter på konsumenternas ekonomiska och juridiska intressen som skapar det förtroende som krävs för att konsumenterna ska vara villiga att inleda transaktioner inom den inre marknaden. De viktigaste åtgärderna för att nå detta mål är att följa upp de frågor om affärsmetoder som behandlas i grönboken om konsumentskyddet inom Europeiska unionen med inriktning på tjänstesäkerhet.

Mål 2: Ett effektivt genomförande av konsumentskyddsbestämmelserna

När den ekonomiska integrationen på den inre marknaden nu stadigt ökar och konsumenterna får allt fler möjligheter, bör konsumenterna i praktiken få samma skydd i hela EU. De insatser som prioriteras för detta mål gäller utarbetande av ett system för administrativt samarbete mellan medlemsstaterna och av prövningsmöjligheter för konsumenterna.

Mål 3: Konsumentorganisationernas deltagande i EU:s politik

För att konsumentskyddspolitiken ska få avsedd verkan måste konsumenterna själva få möjlighet att bidra till utarbetandet av de politiska åtgärder som påverkar dem. Konsumenterna och deras företrädare måste ha såväl den kapacitet som de resurser som krävs för att på likvärdiga villkor tillvarata sina intressen gentemot övriga berörda parter.

För att nå detta mål kommer man främst att se över befintliga mekanismer för konsumentorganisationernas deltagande i utarbetandet av EU:s politik och starta projekt för utbildning och kapacitetsuppbyggnad.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande av ett allmänt ramverk för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 5 av 9.1.2004].

Rådets resolution av den 2 december 2002 om en strategi för gemenskapens konsumentpolitik 2002-2006 [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I resolutionen välkomnar rådet strategin och dess tre mål samt uppmanar kommissionen och eventuellt medlemsstaterna att genomföra den. Rådet anmodar kommissionen att var 18:e månad lägga fram en översyn av strategin, som även ska innehålla en utvärdering av effekterna av såväl EU:s åtgärder som nationell verksamhet till stöd för strategins mål.

Top