Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi mot momsbedrägerier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategi mot momsbedrägerier

Systemet för administration av moms behöver förbättras och medlemsländerna behöver skyddas mot momsbedrägerier. Med tanke på att de gränsöverskridande transaktionerna ökar föreslår kommissionen därför en översyn av bl.a. metoderna för kontroll, registrering, information och indrivning av momsskulder. Insatser på EU-nivå och bättre samarbete mellan medlemsländerna är viktiga förutsättningar för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet av den 23 november 2007 om vissa huvudaspekter i samband med upprättandet av en strategi för bekämpning av mervärdesskattebedrägeri i EU [KOM(2007) 758 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Systemet för moms på den inre marknaden är inte tillräckligt bra för att momsbedrägerier – t.ex. ”karusellbedrägerier” (vid föregiven transitohandel) – ska kunna bekämpas. För att bättre skydda medlemsländernas momsintäkter behövs det en mer långtgående harmonisering av systemet och ett ökat samarbete mellan medlemsländerna. I detta meddelande, som är en uppföljning av meddelandet från 2006, föreslår kommissionen åtgärder för att förbättra och stärka det befintliga systemet.

Effektiv kontroll av momsregistrerade aktörer

Skattemyndigheterna måste ha tillgång till relevant och aktuell information. Ett sätt att bidra till detta bör vara att se till att leveranser mellan medlemsländer rapporteras in oftare och att informationen snabbare skickas mellan skattemyndigheterna. Frågan är om detta räcker för att få till stånd en effektiv kontroll av transaktioner mellan medlemsländer eller om det krävs ytterligare åtgärder.

Kravet på relevant information får dock inte äventyra målet enligt den förnyade Lissabonstrategin om att minska företagens administrativa bördor med 25 procent. Dessutom måste det råda ett lämpligt förhållande mellan de krav som ställs vid gränsöverskridande respektive inhemsk handel.

Företagens uppgiftsskyldigheter måste också vara begränsade (information som finns i deras redovisningssystem) och enkla (elektronisk överföring), så att deras inverkan på företagen inte blir alltför stor. Små och medelstora företag som inte ägnar sig åt handel med andra medlemsländer bör för övrigt inte omfattas av samma skyldigheter. En ökad harmonisering av rapporteringsskyldigheterna och kanske även faktureringsreglerna skulle dessutom kunna sänka kostnaderna för företag som är verksamma i flera medlemsländer. Man skulle också på EU-nivå kunna fastställa vissa minimikrav på den information som skattemyndigheterna ska utbyta med varandra.

Skattemyndigheterna måste också kunna använda alla insamlade uppgifter. Därför bör informationen inte bara vara utförlig utan måste också kunna behandlas i effektiva system för att identifiera transaktioner och aktörer som kräver särskild uppmärksamhet.

Ett mer EU-inriktat synsätt

Ökningen av antalet gränsöverskridande transaktioner inom EU och av antalet olika platser där beskattning sker eller aktörer är etablerade gör det svårare för alla medlemsländerna att skydda sina momsintäkter. I detta sammanhang föreslår kommissionen ett mer EU-inriktat synsätt på momssystemet som kan stärka samarbetet mellan medlemsländerna på tre områden:

  • Ansvar för kontroller. Ökat samarbete, t.ex. ömsesidig hjälp att driva in momsskulder, kan ge medlemsländerna större garantier när det gäller den inre marknaden. Kostnaderna måste dock vara begränsade.
  • Riskhantering. Ett snabbt utbyte mellan skattemyndigheterna av uppgifter om verksamheter som innebär risker är betydelsefullt om man ska kunna upptäcka potentiella förluster av skatteinkomster, särskilt bedrägerier via skenföretag. Här kan medlemsländernas erfarenheter fungera som utgångspunkt, t.ex. Belgiens erfarenheter av sitt system för snabbt utbyte av utvald information och riskanalyser mellan 24 medlemsländer.
  • Lagföring. För att man ska kunna garantera ömsesidighet i straffrättsliga åtgärder mellan medlemsländer behövs det kompletterande lagstiftningsåtgärder. Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen utgör dock redan en lämplig ram för straffrättsligt skydd.

Momsregistrering

Skattemyndigheterna måste ha tillgång till tillförlitliga uppgifter om registreringar. Därför behövs det ett gemensamt arbetssätt för uppdatering av registren över momsskyldiga aktörer. När det gäller registrering är det viktigaste att vara mer vaksam vid godkännande av ansökningar (bl.a. uppföljning under de första månaderna) och vid kontroll av momsregistreringsnummer. Möjligheterna till central åtkomst till registret behöver också förbättras. När det gäller avregistrering bör skattemyndigheterna automatiskt kontrollera om momsregistreringsnummer fortfarande används samt ta bort de nummer som inte längre används ur databasen för automatiserat utbyte av momsinformation (VIES) (EN). De nationella rutinerna bör ändras, och miniminormer skulle kunna fastställas på EU-nivå.

Indrivning av momsskulder i samband med bedrägerier

Skattemyndigheterna måste kunna driva in momsskulder i samband med avslöjade bedrägliga transaktioner. Reglerna anger två metoder för detta:

  • Solidariskt betalningsansvar, som gäller enligt EU:s momsregler, innebär att en annan än den som är betalningsskyldig för skatten blir solidariskt ansvarig för att betala beloppet i fråga till statens budget. Denna princip får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att den undergräver företagens rättssäkerhet.
  • Ömsesidigt bistånd för skatteuppbörd enligt uppbördsdirektivet. Kommissionen ska under 2008 lägga fram ett förslag till hur systemet kan stärkas.

Bakgrund

Rådet har inlett en process med syftet att stärka ramarna för EU:s arbete mot momsbedrägerier. Processen avser både ”konventionella” åtgärder för att förstärka det befintliga momssystemet och mer omfattande åtgärder för att ändra detta system. Dessutom ska kommissionen i början av 2008, efter att ha gjort en konsekvensbedömning, lägga fram lagstiftningsförslag beträffande de åtgärder som rådet har valt att prioritera. Detta meddelande är ett led i arbetet med att föreslå konventionella åtgärder. Det är tänkt att visa på olika möjliga metoder att överväga under arbetet med framtida riktlinjer och med EU-ramen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en samordnad strategi för att förbättra bekämpningen av mervärdesskattebedrägeri i EU [KOM(2008) 807 slutlig – ej offentliggjort i EUT]. I detta meddelande beskrivs en handlingsplan på kort sikt i syfte att förbättra metoderna för bekämpning av skattebedrägerier. Handlingsplanen omfattar en samling lagstiftningsåtgärder som syftar till att stärka skatteförvaltningarnas kapacitet att förhindra eller avslöja momsbedrägerier och inkassera skatter.

Europeiska kommissionen har beslutat att lägga fram åtgärderna i form av följande tre «paket»:

  • Ett lagstiftningsförslag om minskning av tidsfristerna för att påskynda utbytet av information mellan medlemsstaterna.
  • Ett förslag om stärkande av det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna som skulle kräva en ändring av förordning (EG) nr 1798/2003.
  • Ett förslag om vissa aspekter av bedrägeribekämpning.

Kommissionen ska anpassa hanteringen av mervärdesskattesystemet till utvecklingen av informationstekniken och uppmuntra utbyte av god praxis mellan medlemsstaterna.

Senast ändrat den 05.03.2009

Top