Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskattning i samband med utflyttning och behovet av att samordna medlemsstaternas skattepolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Beskattning i samband med utflyttning och behovet av att samordna medlemsstaternas skattepolitik

I meddelandet presenterar kommissionen förslag för hur medlemsstaterna kan samordna sina bestämmelser om beskattning i samband med utflyttning - s.k. utflyttningsskatt eller exitskatt - så att diskriminering och dubbelbeskattning undviks. Meddelandet tar upp vad som händer skattemässigt när en person flyttar från en medlemsstat till en annan och därvid för med sig latenta värdeökningar, dvs. värdeökningar som ännu inte realiserats genom försäljning av de underliggande tillgångarna. Meddelandet behandlar också fallet med företag som flyttar sitt säte eller sina ekonomiska tillgångar till en annan medlemsstat.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 december 2006: Utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlemsstaternas skattepolitik [KOM(2006) 825 slutlig - ej offentliggjort i EUT]

SAMMANFATTNING

Som ett inslag i EU:s samlade insatser på området direkt beskattning uppmanar EU-kommissionen medlemsstaterna att åstadkomma en bättre inbördes samordning av sina nationella bestämmelser om utflyttningsbeskattning.

Flera medlemsstater tar ut utflyttningsskatt på värdeökningar som ännu inte realiserats vid den tidpunkt då en person flyttar sin skattehemvist eller sina tillgångar till en annan medlemsstat. I det aktuella meddelandet går kommissionen igenom hur medlemsstaternas nationella lagstiftning om utflyttningsbeskattning, som gäller för fysiska personer och bolag, kan bringas i överensstämmelse med EU-lagstiftningen. I meddelandet föreslås också riktlinjer för hur medlemsstaternas nationella lagstiftning kan anpassas inbördes för att undvika dubbelbeskattning och oavsiktlig icke-beskattning, förhindra missbruk och förebygga att skattebasen urholkas.

Bakgrund

Flera medlemsstater beskattar värdeökningar som genereras av tillgångar hos fysiska eller juridiska personer som har sin skattehemvist i medlemsstaten. Vid oförändrad skattehemvist beskattas värdeökningarna i regel först när de realiseras, dvs. när de underliggande tillgångarna säljs eller överlåts. Om en person lämnar en medlemsstat för att bosätta sig i en annan medlemsstat innan han säljer de aktuella tillgångarna, riskerar utflyttningslandet att förlora rätten att beskatta den värdeökning som tillgångarna genererat. Samma sak gäller när ett bolag flyttar sitt säte till en annan medlemsstat eller flyttar över sina tillgångar till en filial i form av ett fast driftsställe i en annan medlemsstat, eller vice versa. Utflyttningslandet, dvs. medlemsstaten där bolaget ursprungligen hade sin skattehemvist, riskerar då att förlora sin beskattningsrätt för de värdeökningar som genererades medan bolaget hade sitt säte i den medlemsstaten. Många medlemsstater har försökt lösa det här problemet genom att beskatta latenta men ännu inte realiserade värdeökningar redan vid den tidpunkt då den skattskyldige flyttar sin skattehemvist eller sina tillgångar till en annan medlemsstat.

EG-domstolen har redan slagit fast, att ett omedelbart uttag av skatt på orealiserade värdeökningar i samband med att de underliggande tillgångarna flyttas till en annan medlemsstat strider mot principen om fri etableringsrätt. Det är nämligen uttryck för diskriminering när utflyttande personer tvingas betala skatt på latenta värdeökningar i den medlemsstat de flyttar ifrån, om samma beskattningsprincip inte tillämpas på personer som har kvar sin skattehemvist i medlemsstaten. Domstolen har också slagit fast att en medlemsstat inte får ställa oskäliga krav - t.ex. att de utflyttande är skyldiga att ställa bankgarantier eller utse skatteombud - i syfte att säkra skatteuttaget när tillgångarna så småningom realiseras i medlemsstaten som personerna flyttat till.

Gemenskapsrätten hindrar dock inte en medlemsstat från att beräkna den intäkt för vilken den vill hävda sin beskattningsrätt, under förutsättning att detta inte föranleder ett omedelbart uttag av skatten, att uppskovet inte är förknippat med några villkor och att hänsyn tas till eventuella minskningar av tillgångarnas värde vilka uppstår efter flytten. Medlemsstaternas lagstiftning bör därför innehålla en bestämmelse om villkorslöst skatteuppskov vilket skall gälla tills de aktuella tillgångarna har sålts.

Undanröjande av kvarvarande skatterelaterade hinder för etableringsfriheten

Med ett villkorslöst skatteuppskov kan man komma till rätta med det omedelbara problem som skillnaden i behandling mellan utflyttande och icke-utflyttande personer utgör. Men ett sådant skatteuppskov utgör inte nödvändigtvis en lösning på problemet med dubbelbeskattning och oavsiktlig icke-beskattning som kan uppkomma på grund av skillnader mellan medlemsstaternas skattesystem. Dubbelbeskattning kan uppstå om utflyttningslandet beräknar värdeökningen på en fiktiv försäljning av tillgångarna vid utflyttningstillfället, samtidigt som inflyttningslandet tar ut skatt på hela värdeökningen från anskaffning till faktisk försäljning. När det gäller företag kan på motsvarande sätt dubbelbeskattning och icke-beskattning uppkomma om de metoder som används för värdering av tillgångar skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

Ett välfungerande samarbete mellan skattemyndigheterna är av avgörande betydelse för skyddet av utflyttningslandets skattebas. Inflyttningslandet måste underrätta utflyttningslandet om efterföljande försäljningar av tillgångar.

Meddelandet vittnar om kommissionens vilja att bistå medlemsstaterna med att ta fram riktlinjer för att undvika diskriminering och dubbelbeskattning, samtidigt som icke-beskattning, missbruk och urholkning av skattebasen skall förhindras.

See also

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 18.06.2007

Top